Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list on AI­GI REI­NO­MÄ­GI

2110

40 AIGI REINOMÄGIKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus lei­dis uue hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti kor­dus­kon­kursi­ga, mis oli jär­je­kor­ras nel­jas. Vest­lu­se­le kut­su­ti kaks kan­di­daa­ti, va­li­tuks osu­tus Ai­gi Rei­no­mä­gi (pil­dil), kes töö­tab sel­les ame­tis ala­tes tei­si­päe­vast, 3. ok­toob­rist. Ta elab Kuu­sa­lu val­las Kal­me kü­las, lõ­pe­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li 2001. aas­tal. Se­ni on töö­ta­nud pro­jek­ti­põ­hi­selt – tei­nud kaug­tööd, ol­nud klien­di­tee­nin­da­ja. Eel­mi­sel õp­peaas­tal oli Kol­ga koo­lis tu­gii­sik, see ära­tas hu­vi sot­siaal­töö vas­tu. Käe­so­le­vast õp­peaas­tast asus Ai­gi Rei­no­mä­gi Lää­ne-Vi­ru­maa ra­ken­dus­li­kus kõrg­koo­lis õp­pi­ma sot­siaal­tööd. Oma uue ame­ti koh­ta üt­leb ta, et see on vä­ga hu­vi­tav, kui­gi vaim­selt ras­ke. Prae­gu on tööü­le­san­ne­tes­se sis­see­la­mi­se aeg, pal­ju ai­tab see, et on sün­nist saa­dik ela­nud Kuusalu ­val­las. Hoo­le­kan­des­pet­sia­list on nüüd ter­vi­se­kes­ku­se tei­sel kor­ru­sel sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma­ga sa­mas ka­bi­ne­tis

Eelmine artikkelKeh­ra ait-kui­va­ti MTÜ-­le Ing­ver
Järgmine artikkelPAAL­BER­GI­D Lok­salt – Ees­ti sport­li­k pe­re