Kuu­sa­lu val­la ­peo­le and­sid hoo­gu noor­te­bänd ja puhk­pil­lior­kes­ter

2320
Juminda Poolsaare Bänd: ees lauljad SANDRA LIIS HÄÄL ja ALGER PAALBERG, taga saksofonimängijad KATRIN KAARAMA, OTT RICHARD HÄÄL, RIKHARD JUHANI VATUNEN, trummar GERDA TRIIN HÄÄL, metsasarvega MIIKAEL MARTTI VATUNEN, basskitarrist SIIM OSKAR HÄÄL, klarnetiga KÄTLIN KAARAMA, trompetist GEORG RAUDLA. Bändiliikmete selja taha jäid tromboonimängija RICHARD RAUDLA ja klaverimängija ANN VIIRMA.

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas pa­nid pub­li­ku kaa­sa laul­ma val­la noo­rim ja va­nim or­kes­ter – Ju­min­da Poo­lsaa­re Bänd ja Kuu­sa­lu pa­su­na­koor koos AI­RI ALL­VEE­GA.

On tra­dit­sioo­niks saa­nud, et Kuu­sa­lu val­la sün­ni­päe­va tä­his­ta­tak­se ok­toob­ri al­gu­ses Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Tä­na­vu­ne pi­du oli lau­päe­val, 7. ok­toob­ril, val­la loo­mi­sest täp­selt 79 aas­tat hil­jem – 7. ok­toob­ril 1938 sund­lii­de­ti Kiiu ja Ko­da­soo vald, ni­meks pan­di ki­hel­kon­na jär­gi Kuu­sa­lu vald.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt ko­gu­nes saal pi­du­li­si täis, ma­gu­sad koo­gid-tor­did olid kü­la­delt-sõp­rus­kon­da­delt ja soo­la­sed või­lei­va­tor­did val­la tel­li­mu­sel peo­kor­ral­da­jalt ehk Kol­ga­kü­la Selt­silt, val­la­va­nem pi­das ter­vi­tus­kõ­ne ja kuu­lu­tas väl­ja val­la fo­to­kon­kur­si võit­jad, särt­sa­ka­te tant­su­de­ga esi­ne­sid Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid.

Ku­na käe­so­lev aas­ta on pü­hen­da­tud noor­te­le, siis peo ava­sid ja õh­tu­ju­hid olid ko­ha­li­kud noo­red An­ni Jõe ja Lil­li Ann Lin­no.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si rää­kis val­la sün­ni­loost ning sel­lest, kui­das 28 aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu vald taas­loo­di: „Hak­ka­si­me val­da uues­ti üles ehi­ta­ma. Mä­le­tan, se­da õhi­nat ja soo­vi pan­na uus süs­teem toi­mi­ma, koos õpi­ti ja teh­ti vi­gu. Nüüd­seks on Kuu­sa­lu vald hea ha­ri­du­se ja sot­siaal­süs­tee­mi ning kor­ras­ta­tud ta­ris­tu­ga vald.“

Ta tä­nas kõi­ki neid sa­du ini­me­si, kes on oma mõt­te, sõ­na või teo­ga pa­nus­ta­nud, et Kuu­sa­lu vald oleks sel­li­ne, na­gu prae­gu on. Val­la­va­ne­ma sel­ja ta­ha sei­na­le ku­va­ti te­ma kõ­ne ajal fo­to­kon­kur­si­le esi­ta­tud pil­te.

Või­du­fo­tod on Moh­nist ja Ra­ke­tast

Val­la 79. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud fo­to­kon­kur­si tee­ma oli „Kuu­sa­lu val­la 100 nä­gu“. Kon­kurss al­gas 6. märt­sil, pil­did tu­li di­gi­taal­selt esi­ta­da hil­je­malt 21. sep­temb­riks. Täh­ta­jaks saa­de­ti kok­ku 65 fo­tot.

Taas sel­gi­ta­ti väl­ja pub­li­ku lem­mik­fo­to, mil­le au­tor sai au­hin­naks 200 eu­rot. Pea­või­du päl­vi­nud fo­to va­lis žürii, au­to­rit pre­mee­ri­ti 300 eu­ro­ga.

Vaa­ta­ja­te lem­mik­pilt ko­gus Kuu­sa­lu val­la Fa­ce­boo­ki le­hel teis­test fo­to­dest kor­da­des roh­kem toe­tus­hää­li – 289, mis on val­la fo­to­kon­kur­si aja­loos suu­rim hääl­tearv. Sel­li­se me­nu osa­li­seks sai Eve­lyn Kung­la fo­to „Pea­tu ja nau­di“, pil­dil on Lok­sa ja Suur­pea va­hel me­re­ran­nas seis­va va­na puu­lae­va Ra­ke­ta vrakk.

Žürii koos­sei­sus Ar­go Tam­me­mäe, Tii­na Sko­li­mows­ki, Cor­ne­lia Kerm, Kau­po Par­ve ja Mar­git Kröönst­röm hin­da­s pil­te ka­hes voo­rus, tei­se voo­ru jõud­nud 5 pil­di seast sai enim punk­te „Teel vai­ku­ses­se“, mil­le au­tor on Lem­be Aa­sorg. Pil­dis­ta­tud on Moh­ni saa­rel üle lui­de­te kul­ge­vat laud­teed.

Kuusalu valla fotokonkursi võitja LEMBE AASORG Rakverest.
Kuusalu valla fotokonkursi võitja LEMBE AASORG Rakverest.

Lem­be Aa­sorg oli peol ko­hal ja sõ­nas tun­nus­tu­se eest tä­na­des, et või­du­pilt on teh­tud 2003. aas­tal – tal­le meel­dis Moh­ni saa­re kää­nu­li­ne laud­tee, ra­ba­des on sir­ged laud­teed, aga Moh­ni saa­rel jäl­gib see maas­tik­ku. Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si võit on tal­le tä­na­vu tei­ne tunnustus – kon­kur­sil Aas­ta Looduse Fo­to päl­vis te­ma üles­võe­tud pilt maas­ti­ku ka­te­goo­rias 3. ko­ha.

Lem­be Aa­sorg on Rak­ve­re Era­güm­naa­siu­mi ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja, kes mitmel su­vel on puh­anud Kuu­sa­lu val­las Suur­peal. Ta ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et suvepuhkuse ajal armastab sõita jalg­rat­ta­ga Pä­ris­pea pool­saa­re 10ki­lo­meet­ri­sel rin­gil. Kuu­sa­lu vald on te­ma hin­nan­gul üks ilu­sa­maid Ees­tis, ku­na on ra­ba ja met­sa, merd ja lii­va­ran­du. Moh­ni saa­re koh­ta üt­les ta, et see  on ot­se­kui pa­ra­dii­si­saar ning ta­haks sin­na uues­ti min­na, seal oled na­gu tei­ses maail­mas, iga­päe­va­mu­red jää­vad mand­ri­le ma­ha.

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil osa­les ta tä­nu Kol­ga­kü­las Suu­re­kõr­vel su­vi­ta­va sõb­ran­na soo­vi­tu­se­le. Esial­gu saa­tis kaks fo­tot, siis uu­ris va­nu pil­te ning või­du­fo­to esi­tas kon­kur­si vii­ma­sel päe­val. 

Eve­lyn Kung­la Kol­ga­kül­la tul­la ei saa­nud. Auhinnasummad on võitjatele üle kantud.

Mä­lu­män­gu või­tis pa­su­na­koor

Aas­ta­päe­va­peo mä­lu­män­gu vii­sid tä­na­vu lä­bi noo­red, õh­tu­juh­te abis­ta­sid El­ly Sirt­se, Lii­sa Riin Lin­no ja An­ne­ma­ri Ad­ler.  Kü­si­mu­sed pa­lu­ti saa­ta val­la koo­li­del, need saa­di Kuu­sa­lu kesk­koo­lilt ja kuns­ti­de koo­lilt ning Lok­sa muu­si­ka­koo­lilt ja güm­naa­siu­milt.

Või­tis Kuu­sa­lu pa­su­na­koor. Tei­se ko­ha sai Kol­ga­kü­la võist­kond, 3. ja 4. koh­ta ja­ga­sid Ju­min­da võist­kond ning laud­kond Ülo Sõb­rad, kus olid val­la­va­lit­su­se ja Tor­mi­se-selt­si ju­ha­tu­se liik­med ning valla aukodanik Ülo Veeleid.

Noo­red an­de­kad muu­si­kud

Kui la­va­le asus Ju­min­da Pool­saa­re Bänd, kus on muu­si­kuid algk­las­si­las­test ku­ni tu­den­gi­te­ni, ter­vi­tas pub­lik neid suu­re ap­lau­si­ga. See oli bän­di­le kol­mas esi­ne­mi­ne rah­va ees, esi­me­ne oli mai­kuus Lee­si rah­va­ma­jas su­ve al­gu­se tant­su­peol ja tei­ne au­gus­tis Tam­mis­tu kü­la juu­be­li­l. Bänd on ju­ba saa­nud kut­se esi­ne­ma Kol­ga jõu­lu­laa­da­le. 

Bän­di laul­jad on Sand­ra Liis Hääl Tam­mis­tult ja Al­ger Paal­berg Ta­pur­last. Osad bän­di­liik­me­test on Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li en­di­sed või prae­gu­sed õpi­la­sed ja kuu­lu­vad ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri. Osad on õp­pi­nud või õpi­vad Tal­lin­nas Gus­tav Adol­fi muu­si­ka­koo­lis, mõ­ned ka Avi­nur­me kooli muusikaklassis.

Kui pool­saa­re noor­te­bän­di jä­rel võt­tis la­val ko­had sis­se pa­su­na­koor, kii­tis di­ri­gent Ott Kask, et sü­da­me teeb soo­jaks, kui noo­red män­gi­vad lus­ti­ga ja lau­la­vad te­ma noo­ru­se aja lu­gu­sid, mil­le laul­sid kuul­saks Ku­ker­pil­lid ja Apel­sin. Bän­di lu­gu­dest ena­mi­ku­le on sea­ded tei­nud Ott Kask, ühe lau­lu sea­dis Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Kuu­sa­lu pa­su­na­koor esi­nes koos laul­ja Ai­ri All­vee­ga, nen­de svin­gid, val­sid ja fokst­ro­tid tõid rah­va tant­su­põ­ran­da­le. Ai­ri All­vee oli pa­su­na­koo­ri­ga Kol­ga­kü­la la­val aasta jooksul teist kor­da, esi­me­sel kor­ral as­tu­sid mul­lu sü­gi­sel üles Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­tus­üri­tu­sel.

Ai­ri All­vee jäi pä­rast pa­su­na­koo­ri­ga teh­tud lu­gu­sid pi­du­li­si tant­si­ta­ma koos bän­di­ga, kus män­gi­sid Rak­ve­re muu­si­kud Val­lo Vil­dak ja Peep Pih­lak ning Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­rist Mar­ko Kask, Al­lan Jär­ve ja Kül­li-Kat­ri Es­ken. 

Eelmine artikkelAeg­vii­du mat­ka­sel­li ja Ani­ja ei­de pul­mad
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la va­li­mis­de­batt: põ­le­ta­vad prob­lee­mid ning koos­tööp­laa­nid