Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ei toe­ta­nud lii­tu­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te al­ga­ta­mist Lok­sa­ga

488
MAIT KRÖÖNSTRÖM

MAIT KRÖÖNST­RÖ­MI esi­ta­tud eel­nõu poolt olid 5 ja vas­tu 10 vo­li­nik­ku.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 15. mail toi­mu­nud is­tun­gil eel­mi­se vo­li­ko­gue­si­me­he Mait Kröönst­rö­mi märt­si al­gu­ses esi­ta­tud eel­nõud „Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­ne“, mil­le­ga oleks al­ga­ta­tud lä­bi­rää­ki­mi­sed Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na lii­tu­mi­seks.

Eel­nõu ei saa­nud is­tun­gil val­la­vo­li­ko­gu heaks­kii­tu, poolt hää­le­tas opo­sit­sioon, vas­tu oli 10liik­me­li­ne koa­lit­sioon. Is­tun­gil olid ko­hal 15 vo­li­nik­ku, vo­li­ko­gu koos­seis on 19liik­me­li­ne.
Sa­ma eel­nõu oli es­malt vo­li­ko­gu ap­ril­li­kuu is­tun­gi päe­va­kor­ras, kuid tee­ma kä­sit­le­mi­se­ni ei jõu­tud, en­ne sai is­tun­gi kol­me­tun­ni­ne tööaeg täis. Ap­ril­li is­tun­gi päe­va­kor­ra vii­ma­sed punk­tid olid nüüd pan­dud mai­kuu is­tun­gi päe­va­kor­ras esi­me­steks.

Mait Kröönst­röm kuu­lub aas­ta­lõ­pu või­mu­va­he­tu­se­ga opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­lii­tu Üks Kuu­sa­lu Vald. Ta põh­jen­das eel­nõu­le li­sa­tud se­le­tus­kir­jas, et pä­rast 2017. aas­ta ko­ha­lik­ke va­li­mi­si on muu­tu­nud Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na vo­li­ko­gu­de koos­sei­sud, Kuu­sa­lu oma­va­lit­su­se juh­ti­mi­ses osa­le­vad ka Lok­sa lin­na ju­hid: „Loo­gi­li­ne oleks ka oma­va­lit­sus­te ühi­ne­mi­ne, et juh­ti­mi­ne oleks lä­bi­paist­vam ja val­la­ko­da­ni­ke­le aru­saa­da­vam. Rää­ki­ma­ta juh­ti­mis­ku­lu­de kok­ku­hoiust mak­su­maks­ja­le. Sa­mu­ti on ära lan­ge­nud põh­jen­du­sed, mi­da too­di esi­le möö­du­nud vo­li­ko­gu­de koos­sei­su­de pu­hul – et oma­va­lit­sus­ju­hid ei leid­nud so­bi­vat ae­ga ja koh­ta koh­tu­mi­seks. Nüüd koh­tu­tak­se iga ­nä­da­l, ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te pi­da­mi­se ja mõ­le­mast oma­va­lit­su­sest põh­ja­li­ku üle­vaa­te saa­mi­se­ga ei to­hiks tek­ki­da prob­lee­me.“

Se­le­tus­kir­jas on vii­da­tud ka, et lii­tu­mi­se al­ga­ta­mi­ne oleks üks eel­tin­gi­mus rii­gi­güm­naa­siu­mi või­ma­li­ku asu­ko­ha va­li­kus Kuu­sa­lu-Lok­sa piir­kon­da, na­gu kin­ni­tab ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­tud uu­ring Geo­me­dialt 2015. aas­tal.

Mait Kröönst­röm üt­les vo­li­ko­gu is­tun­gil, et se­le­tus­kir­jas kir­ju­tas ta ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te põh­jus­test pii­sa­valt, ning tea­tas, et on val­mis vas­ta­ma kü­si­mus­te­le. Ta li­sas, et vo­li­ko­gu eelar­ve­- ja aren­guko­mis­jon aru­tas eel­nõud ja toe­tas lä­bi­rää­ki­mis­te al­ga­ta­mist.

Kuu­sa­lu val­las on möö­du­nud aas­ta lõ­pust või­mul val­imis­lii­du Ühi­ne Ko­du, Re­for­mie­ra­kon­na ja Kes­ke­ra­kon­na koa­lit­sioon. Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann on va­li­tud val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­heks, Lok­sa abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus­se.

Eel­nõu ei ol­nud koos­kõ­las sea­du­se­ga
Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du tea­tas is­tun­gil, et eel­nõu ei ole koos­kõ­las sea­du­se­ga. Sel­le pream­bu­lis vii­da­tak­se va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se­le, kuid see on ae­gu­nud. Va­ba­rii­gi va­lit­sus al­ga­tas 2017. aas­tal Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la ühi­ne­mi­se, kuid lõ­pe­tas sel­le 15. juu­nil 2017, ku­na sa­ma aas­ta ap­ril­lis lä­bi vii­dud rah­va­kü­sit­lu­s näi­tas, et kum­ma­gi oma­va­lit­su­se ela­ni­kud ei toe­ta­nud ühi­ne­mist. Kuu­sa­lu val­last osa­le­sid kü­sit­lu­ses 595 val­la­e­la­nik­ku, neist 60 prot­sen­ti üt­le­sid lii­tu­mi­se­le „ei“ ja 40 prot­sen­ti „jah“. Lok­salt oli osa­le­nuid 632, neist 74 prot­sen­ti olid ühi­ne­mi­se vas­tu ja 26 prot­sen­ti poolt.

„Leian, et vo­li­ko­gu peaks aus­ta­ma Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke ta­het. Või on in­fot nen­de sei­su­koh­ta­de muu­tu­mi­sest? Vo­li­ko­gu ot­su­sed pea­vad ole­ma koos­kõ­las sea­du­se­ga, Kuu­sa­lu ja Lok­sa ini­me­sed on oma sei­su­ko­ha öel­nud, va­ba­rii­gi va­lit­sus on sel­lest tu­le­ne­valt lõ­pe­ta­nud sund­liit­mi­se. Ei ole põh­just võt­ta vas­tu si­su­ta ja eba­kor­rekt­set eel­nõud,“ sõ­nas Enn Kirs­man.

Ta li­sas, et eel­nõu mit­te­pool­da­mi­ne ei ta­kis­ta ti­hen­da­mast koos­tööd ja aren­da­mast suh­teid ka­he oma­va­lit­su­se va­hel. Vald avas taas Lok­sal tee­nin­dus­punk­ti, ka toe­tab vald ra­ha­li­selt Lok­sa jäät­me­jaa­ma, mi­da ka­su­ta­vad ka val­lae­la­ni­kud. Koos­töös Lok­sa lin­na­ga on too­dud tee­nu­sed val­lai­ni­mes­te­le lä­he­ma­le.

Mait Kröönst­röm kom­men­tee­ris, et ees­märk oli si­su­li­ne – al­ga­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­sed, ning aval­das ka­het­sust, et ei kes­ken­du­tud eel­nõu si­su­le, vaid vi­ga­de ot­si­mi­se­le.
Roh­kem sõ­na­võt­jaid ei ol­nud.

UR­MAS KIRT­SI: „Prio­ri­tee­did on mu­jal.“
Mait Kröönst­röm üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on vo­li­ko­gu ot­su­sest pet­tu­nud: „Eelarve- ja arenguko­mis­jon lei­dis kuue poolt- ja nel­ja vas­tu­hää­le­ga, et lä­bi­rää­ki­mi­sed võiks al­ga­ta­da. Ku­na ko­mis­jon kii­tis mi­nu esi­ta­tud eel­nõu heaks, ar­va­sin, et see lä­heb vo­li­ko­gu is­tun­gil lä­bi, kui­gi pä­rast se­da võib jää­da lä­bi­rää­ki­mis­te alus­ta­mi­ne ve­ni­ma. Enn Kirs­man osa­les ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul, ta oleks või­nud va­rem vii­da­ta vas­tuo­lu­le sea­du­se­ga, olek­si­me täp­sus­ta­nud teks­ti, saa­nud prot­ses­si­ga alus­ta­da. Me ei tea, mi­da rah­vas nüüd ühi­ne­mi­sest ar­vaks. Pä­rast lä­bi­rää­ki­mis­te al­ga­ta­mist oleks või­nud kok­ku lep­pi­da Lok­sa lin­na­ga, et kor­ral­da­me uue rah­va­kü­sit­lu­se, ja sel­le põh­jal ot­sus­ta­da, kas min­na si­su­lis­te lä­bi­rää­ki­mis­te­ga eda­si või mit­te.“

Enn Kirs­man kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et se­da eel­nõud ei ol­nud või­ma­lik pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te­ga niiöel­da re­mon­ti­da: „See tä­hen­da­nuks eel­nõu täie­lik­ku üm­ber­te­ge­mist ala­tes peal­kir­jast, mil­le sõ­nas­tu­ses oleks pi­da­nud ole­ma et­te­pa­ne­ku te­ge­mi­ne hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­seks, ja pream­bu­list, kus tul­nuks vii­da­ta teis­te­le sea­dus­te­le, ku­ni kõi­ki­de punk­ti­de­ni. Kui aeg küps, küll siis lii­tu­mis­me­net­lus al­gab. Pa­rem hea koos­töö, kui kehv abie­lu.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du juht, sõ­nas, et oma­va­lit­sus­te ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­sed saab al­ga­ta­da siis, kui vo­li­ko­gu­del on sel­leks ta­het: „Koa­lit­sioo­ni­koo­so­le­kul aru­ta­si­me eel­nõud ja jõud­si­me üks­mee­le­le, et prae­gu on meil muud prio­ri­tee­did. Meil on käe­so­le­vaks va­lit­se­mis­pe­rioo­diks muid koh­ti, ku­hu Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest ra­ha pai­gu­ta­da. Mis puu­du­tab Lok­sa lin­na, siis tee­me koos­tööd. Ei ole olu­li­ne, kel­le­le kuu­lub ve­si Lok­sa uju­las või raa­ma­tud Lok­sa raa­ma­tu­ko­gus, mõ­le­maid saa­vad ka­su­ta­da ka Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.“

Eelmine artikkelLok­sa Spor­di­kes­kust ju­ha­tab AI­VE MÕT­TUS Ju­min­dalt
Järgmine artikkelUus kon­kurss Sal­mis­tu sa­da­ma hal­da­ja leid­mi­seks