Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: „Või­mu­lä­bi­rää­ki­mi­sed po­le veel lõp­pe­nud.“

2479
Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks va­li­tud UR­MAS KIRT­SI kol­ma­päe­val vo­li­ko­gu is­tun­gil.

UR­MAS KIRT­SI, vo­li­ko­gu va­lis Teid 10 poolt­hää­le­ga taas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks, kas tea­te, kes li­saks va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du 8 vo­li­ni­ku­le toe­ta­sid ja ole­te te nen­de­ga koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­ses kok­ku lep­pi­nud?
„Tean, kes need kaks olid, ole­me kon­sul­tat­sioo­ne pi­da­nud ja põ­hi­mõt­te­li­selt kok­ku lep­pi­nud. Ma ei ta­ha prae­gu roh­kem täp­sus­ta­da. Üt­len nii, et ole­me pi­da­nud kon­sul­tat­sioo­ne kõi­gi osa­pool­te­ga, um­bes vii­ma­sed küm­me­kond päe­va on ol­nud in­ten­siiv­sed lä­bi­rää­ki­mi­sed. Ühe selts­kon­na­ga ole­me leid­nud, et ta­ha­me koos pa­nus­ta­da, ja aru­ta­nud, mil­li­ne võiks ol­la eda­si­ne te­ge­vus­ka­va, aga ei ole se­da veel kir­ja­li­kult fik­see­ri­nud. Suu­li­ne kok­ku­le­pe on ole­mas.
Võin kin­ni­ta­da, et Kuu­sa­lu vald saab hea te­ge­vus­ka­va, mis on kõi­ge täht­sam. Va­li­ja­test 42 prot­sen­ti toe­ta­sid meie va­li­mis­lii­tu Ühi­ne Ko­du, see ei ole küll ena­mu­se toe­tus, aga siis­ki sel­ge toe­tus. Saa­me koos­töö­part­ne­ri­te­ga ha­ka­ta Kuu­sa­lu val­da eda­si aren­da­ma.“

Kas sõl­mi­te koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu ning va­li­te vo­li­ko­gu­le uue esi­me­he ja asee­si­me­he koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te seast?
„Jah, vo­li­ko­gu esi­me­he kind­las­ti. Aga ma ei ni­me­taks se­da koa­lit­sioo­ni­le­pin­guks, mi­da ka­vat­se­me all­kir­jas­ta­da, pi­gem koos­töö­lep­peks.“

Te ei ta­ha veel koos­töö­part­ne­ri­te ni­me­sid ava­li­kus­ta­da?
„Ei ta­ha, hea mee­le­ga an­nak­sin in­terv­juu nä­da­la pä­rast. Lä­bi­rää­ki­mi­sed ei ole lõp­pe­nud, komp­ro­mis­si­de osa­kaal on suur, kat­su­me jõu­da sel­le­ni, et mõ­le­mad osa­poo­led peak­sid ole­ma ra­hul.“

Järg­mi­ne Sõ­nu­mi­too­ja jõuab lu­ge­ja­te­ni uuel aas­tal, püüa­me ju­ba nüüd või­ma­li­kult pal­ju tea­da saa­da. Ehk või­te val­la­va­lit­su­se koh­ta roh­kem rää­ki­da, val­la­va­ne­mal tu­leb vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks esi­ta­da val­la­va­lit­su­se koos­seis, kas muu­da­te se­da?
„Val­la­va­lit­su­se koos­seis muu­tub, tõe­näo­li­selt ka val­la­ma­ja töö­ta­ja­te st­ruk­tuur muu­tub. Se­da hir­mu ei ole, et kõik jääb sa­ma­moo­di, me vald on pi­de­vas muu­tu­mi­ses. Kõik ei ole veel täp­selt pai­gas, sõl­tub käe­so­le­val nä­da­lal toi­mu­va­test koh­tu­mis­test koos­töö­part­ne­ri­te­ga ja aru­te­lu­de tu­le­mus­test. Val­la­va­nem on vo­li­ko­gu käe­pi­ken­dus, olu­li­sed as­jad rää­gi­tak­se lä­bi.“

Ühi­ne Ko­du aval­das pä­rast va­li­mi­si, kel­le­ga ei soo­vi lä­bi rää­ki­da – ni­me­li­selt Re­for­mie­ra­kon­nast Mar­gus Soom ja Kes­ke­ra­kon­nast Vär­ner Loots­mann. Va­li­mis­lii­tu­de­ga Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald pi­da­si­te või­ma­li­kuks koos­tööd te­ha, väik­se­mat ühi­so­sa nä­gi­te EK­REst vo­li­ko­gus­se va­li­tud isi­ku­te­ga.
„Meie va­li­mis­lii­tu Ühi­ne Ko­du süü­dis­ta­ti pilt­li­kult öel­des küm­nes sur­ma­pa­tus. Üks­ki viiest va­li­mi­ni­me­kir­jast ei ol­nud val­mis esial­gu meie­ga koos­tööd te­ge­ma.

Kui koh­tu­si­me sel pe­rioo­dil, mis eel­nes vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se­le, sai­me aru reaal­su­sest. Kait­se­me oma va­li­ja­te hu­ve ja ku­na meil po­le ab­so­luut­set hääl­tee­na­must, siis pea­me te­ge­ma koos­tööd ja ka komp­ro­mis­se. Loo­da­me, et suu­da­me part­ne­ri­te rin­gi laien­da­da ja saa­me koos­töö­le­pin­gu­le vo­li­ko­gus laie­ma toe­ta­jas­kon­na.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu uus koos­seis on ku­ju­ne­nud sel­li­selt, et opo­sit­sioo­ni puu­du­mist ei pea või­ma­li­kuks. Pa­ra­ku on ini­mes­tel eri­ne­vad hu­vid ja aru­saa­mad, se­da ei saa pa­haks pan­na. Sa­mas ei pea ke­da­gi nur­ka su­ru­ma, tu­leb mõis­ta ja sel­gi­ta­da. See saab ole­ma uue vo­li­ko­gue­si­me­he üle­san­ne.“

Val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kor­ral­da­ti kon­kurss. Ot­sus­ta­si­te osa­le­da. Kui­das kom­men­tee­ri­te kon­ku­ren­ti­de esi­ne­mist vo­li­ko­gus?
„Mõ­le­mad kon­ku­ren­did olid et­te val­mis­ta­nud, end kurs­si vii­nud. Ma vä­ga hin­dan Rak­ve­re en­di­se abi­lin­na­pea Kai­rit Pih­la­ku hin­nan­gut meie val­la niiöel­da peh­me­ma­te­le vald­kon­da­de­le, ta tun­nus­tas val­las pa­ku­ta­vat ha­ri­dust ja hu­vi­ha­ri­dust. Se­da oli rõõm kuul­da – ega mui­du ole val­laee­lar­vest 70 prot­sen­ti suu­na­tud ha­ri­du­se­le. See hin­nang oli ob­jek­tiiv­ne, me ise ole­me sel­le olu­kor­ra sees ja võ­ta­me ta­va­li­se­na, ei os­ka nä­ha taust­süs­tee­mis. Hea ha­ri­dus on alus val­la kest­mi­se­le.“

Ena­mi­kes oma­va­lit­sus­tes on juh­tor­ga­nid mi­tu nä­da­lat ta­ga­si ära va­li­tud, käib ta­va­pä­ra­ne töö. Kuu­sa­lu val­las on po­lii­ti­lis­te eri­meel­sus­te tõt­tu kõik ve­ni­nud, ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud on kin­ni­ta­ma­ta, po­le, kes aru­taks osa­sid kü­si­mu­si ning teeks val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kuid. Elu sei­sab?
„Ei sei­sa. Kõi­ki ot­su­seid võib lan­ge­ta­da val­la­va­lit­sus, kes on meil se­ni­ses koos­sei­sus ame­tis ku­ni uue kin­ni­ta­mi­se­ni. Kui vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ne ei ole, siis ot­sus­tab val­la­va­lit­sus. Kui vo­li­ko­gu kin­ni­tab lõ­puks ko­mis­jo­nid, hak­ka­vad ne­mad aru­ta­ma ja et­te­pa­ne­kuid te­ge­ma.“

Kü­si­me Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu va­li­mis­ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­telt, kui­das kom­men­tee­ri­vad val­la­va­ne­ma va­li­mist ja seo­ses sel­le­ga tek­ki­nud olu­kor­da volikogus. Kui­das Te Ühi­se Ko­du esin­da­ja­na vas­ta­te?
„Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du on ra­hul, see oli üks osa meie va­li­misp­laa­nist – Kuu­sa­lu vald sai ko­ge­nud ja kom­pe­tent­se ju­hi, kes suu­dab rea­li­see­ri­da vo­li­ko­gu sea­tud üle­san­ded. Olu­kord on veel kee­ru­li­ne, kuid enam mit­te loo­tu­se­tu. Ve­si on ha­ka­nud sel­gi­ne­ma ja jää lii­ku­ma. Usun, et tea­tud aja jook­sul saa­vu­ta­me olu­kor­ra, kus suur osa vo­li­ko­gu­liik­me­test tee­vad koos­tööd. Siin on olu­li­ne roll vo­li­ko­gu esi­me­hel. Ühe va­li­mis­lii­du esi­numb­ri­na ai­tan kaa­sa.“

Ole­te nel­jan­dat kor­da va­li­tud Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks – 1993-1996, 2009-2013, 2013-2017 ja nüüd. Kok­ku pi­da­nud se­da ame­tit 12 aas­tat.
„Esi­me­sel pe­rioo­dil oli­me kõik sa­mas sei­sus, na­gu prae­gu on need, kes al­les alus­ta­vad vo­li­ko­gu­liik­me­na. Siis täp­selt ei tead­nud, mil­li­sed õi­gu­sed ja ko­hus­tu­sed meil on. Oli ta­he mi­da­gi te­ha, os­ku­sed tu­lid aja­ga. Pol­nud oma­va­lit­sus­ko­ge­must, te­gut­se­si­me pa­ri­mal moel ja sü­da­me­tun­nis­tu­se jär­gi. Lõpp­kok­ku­võt­tes ja ta­gant­jä­re­le vaa­da­tes tu­li häs­ti väl­ja.“

Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald ava­li­kus­tas äs­ja Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­lis­te jõu­du­de koos­töö­le­pin­gu pro­jek­ti, kui­das se­da hin­da­te?
„Ühi­ne Ko­du on va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald väl­ja­töö­ta­tud val­la juh­ti­mi­se põ­hi­tee­si­de­ga tut­vu­nud. Ku­na leid­si­me tee­si­des üs­na pal­ju ühist meie va­li­misp­rog­ram­mi­ga, ar­va­me, et väl­ja­pa­ku­tu­ga saab ena­mi­kus nõus ol­la ja sel­lest saaks ku­jun­da­da hea prog­ram­mi val­la juh­ti­mi­seks.“

Eelmine artikkelPolii­ti­ka on komp­ro­mis­si­de kunst
Järgmine artikkelKolm ar­hi­tek­ti kraa­pi­sid Kiiu mõi­sa tre­pi­sei­nast väl­ja aja­loo­li­sed vär­vi­ki­hid