Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus taot­leb EA­Sist toe­tust Kol­ga staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks

1555

Plaa­nis on pan­na staa­dio­ni­le tar­taan­ka­te, piir­deaed ja vä­lis­val­gus­tus.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus esi­tas möö­du­nud nä­da­la Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tu­se­le taot­lu­se, mil­le­ga soo­vib re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te and­mi­se prog­ram­mist toe­tust pro­jek­ti­le „Kol­ga koo­li ja piir­kon­na õpi­las­te ke­ha­li­se ak­tiiv­su­se pa­ren­da­mi­ne” 53 000 eu­rot, et re­konst­ruee­ri­da Kol­ga staa­dion.
Kol­ga staa­dio­ni olu­kord on Ees­ti spor­di­re­gist­ri and­me­tel mit­te­ra­hul­dav. Koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma kin­ni­tas, et staa­dion on amor­ti­see­ru­nud ja oo­tab re­no­vee­ri­mist ju­ba pi­ke­mat ae­ga, üle 15 aas­ta: „Amor­ti­see­ru­nud on nii jook­su­ra­jad kui ka muud ra­ja­ti­sed, mis on val­mi­nud va­he­tult pä­rast koo­li­ma­ja val­mi­mist 1986. aas­tal. Loo­da­me vä­ga, et pro­jekt saab po­si­tiiv­se ot­su­se ning täi­tub am­mu­ne unis­tus – saa­da kor­ras staa­dion.”
Re­konst­ruee­ri­mi­ne lä­heb maks­ma 71 553 eu­rot, mil­lest val­la oma­fi­nat­see­ring on pla­nee­ri­tud 18 553 eu­rot, EA­Sist taot­le­tak­se 53 000 eu­rot.
Pro­jek­ti kir­jel­du­se jär­gi on Kuu­sa­lu val­la ko­ha­li­ke tee­nus­te aren­da­mi­se kon­teks­tis te­gu sääst­li­ku la­hen­du­se­ga, mis ai­tab tee­nu­sed võima­li­kult ko­ha­li­ku­le ta­san­di­le jätta: „Ka­su­saa­jad on Kol­ga koo­li õpi­la­sed, Kol­ga las­teaia lap­sed ja Kol­ga piir­kon­na lap­sed, kes käivad mu­jal koo­li­des, kuid ela­vad Kol­ga ale­vi­kus.”
Prae­gu on staa­dio­nil amor­ti­see­ru­nud as­falt­ka­te ja ob­jek­til ei ole ta­ga­tud tur­va­li­sus: „Tar­taan­kat­te pai­gal­da­mi­ne ole­ma­so­le­va­le as­falt­kat­te­le an­nab võima­lu­se re­konst­ruee­ri­da staa­dio­ni ra­da võima­li­kult sääst­li­kult, piir­deaia ai­tab ta­ga­da ob­jek­til tur­va­li­sus ning hea­kord ja välis­val­gus­tu­se pai­gal­da­mi­ne tõstab ob­jek­ti ka­su­tus­pe­rioo­di, eri­ti pi­me­dal ajal, ja suu­ren­dab tur­va­li­sust. Kui las­ta as­falt­kat­tel veel mõned aas­tad la­gu­ne­da, siis ei ole võima­lik enam ka­su­ta­da tar­taan­ka­tet va­he­tult sel­le peal, vaid tu­leb lei­da täies­ti uus la­hen­dus, mis on olu­li­selt kal­lim kui prae­gu­se pro­jek­ti­ga teh­tav la­hen­dus.”
Staa­dio­ni ala on pii­rit­le­ma­ta, seal on ol­nud van­daa­lit­se­mi­si ning au­to­de­ga sõi­tes on lõ­hu­tud staa­dio­ni mu­ru, puu­dub ka val­gus­tus.

Eelmine artikkelKeh­ra­le Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel võit, Aru­kü­la­le kao­tus
Järgmine artikkelHC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas kaks kao­tust