Kuu­sa­lu val­la­tee­de­le pan­nak­se sel su­vel 9,5 ki­lo­meet­rit mus­ta ka­tet

1415

Mus­ta kat­te saa­vad Ju­min­da, Uu­ri ja Sal­mis­tu tee.

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on val­la­tee­de­le teh­ta­va­teks in­ves­tee­rin­gu­teks kok­ku 290 000 eu­rot. Mus­ta kat­te pa­ne­kuks on ka­van­da­tud 257 000 eu­rot, sellest 60 000 kõnniteede katmiseks, kruu­sa­tee­de re­mon­diks 33 000 eu­rot.
Mus­ta kat­te saab Ju­min­da tee pik­ku­se­ga 4 ki­lo­meet­rit, mil­le jaoks val­laee­lar­vest eral­da­tak­se 70 000 eu­rot, kü­la on li­saks ko­gu­nud 32 500 eu­rot.
Veel pan­nak­se must ka­te Saun­ja tee 2ki­lo­meet­ri­se­le lõi­gu­le, mis al­gab Tal­lin­na-Nar­va maan­tee Ko­da­soo via­duk­tist. Sel­leks on ee­lar­ves 62 000 eu­rot.
Sa­mu­ti tu­leb must ka­te Muuk­si-Uu­ri tee­le, mil­le pik­kus on 3,4 ki­lo­meet­rit – ee­lar­ves on ka­van­da­tud 65 000 eu­rot.
Kuu­sa­lu aleviku kõn­ni­tee­de ja tänavate remondiks või rajamiseks on val­laee­lar­ves 35 000 eu­rot. Kiiu Ves­ki tä­na­va­le 400meet­ri­se kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks on 25 000 eurot. Val­la­va­nem mär­kis, et Kiiu kerg­liik­lus­tee ehi­tus oli ka­vas ju­ba eel­mi­sel aas­tal, ent jäi te­ge­ma­ta. Nüüd on AS Kra­vond lu­ba­nud lam­mu­ta­da põ­len­gus kan­na­ta­da saa­nud en­di­se lau­da­hoo­ne ja maa-ala kor­ras­ta­da hil­je­malt 1. juu­liks – ka­van­da­tud tee kul­geb lau­da va­he­tus lä­he­du­ses.
Kruu­sa­teid on plaa­nis re­mon­ti­da kok­ku li­gi 6,5 ki­lo­meet­ril – vee­tak­se pea­le kruu­sa. Uue kruu­sa­kat­te saa­vad kolm kü­la Uue­toa-Väo tee 2,2 ki­lo­meet­rit, mak­su­mu­seks on ka­van­da­tud 12 000 eu­rot, Ka­se­met­sa-Ko­su tee 2,8 ki­lo­meet­rit, mil­le hin­naks on pla­nee­ri­tud 15 000 eu­rot ning Vi­ha­soo-Tam­mis­pea tee 1,3 ki­lo­meet­rit, sel­leks on ee­lar­ves 6000 eu­rot.
Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et tee­des­se teh­ta­vad in­ves­tee­rin­gud on ka­van­da­tud vas­ta­valt val­la tee­de aren­gu­ka­va­le: „Ku­na ra­ha­sum­ma või­mal­dab, siis tee­me sel­le aas­ta­ga ära nii 2017. kui ka 2018. aas­taks aren­gu­ka­vas­se kin­ni­ta­tud tee­re­mon­did mus­ta kat­te pa­ne­ku osas.“
Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks üt­les, et es­malt kor­ral­da­tak­se ap­ril­li al­gu­seks rii­gi­han­ge ja va­li­tak­se töö­de teos­ta­jad, re­mon­di­tööd ta­he­tak­se te­ha su­ve al­gu­ses.
Ta li­sas, et ku­na tä­na­vu­sel tal­ve­hooa­jal on jää­nud lu­me­lük­ka­mi­sest ra­ha üle, saab sel­le võr­ra roh­kem te­ha tee­hool­dust – lap­pi­da as­fal­diau­ke, höö­vel­da­da  ja re­mon­ti­da  kruu­sa­teid.

Eelmine artikkelIda-Harju Koostöökoja taotlusvoorus 29 projekti
Järgmine artikkelKaha­la Jää­kas tõi ümb­rus­kon­na rah­va tal­vi­se­le jär­ve­le