Kuu­sa­lu val­la­ma­jas muu­tu­sid amet­ni­ke töö­ruu­mid

1197
Re­no­vee­ri­tud Kiiu mõis on ok­toob­ris saa­nud pro­jek­ti­järg­se vä­li­sil­me – peat­re­pi­le ja rõ­du­le on nüüd pan­dud ba­lust­raa­did, ma­ja esi­ne on kor­ras­ta­tud.

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas on teh­tud töö­ruu­mi­de osas üm­ber­kor­ral­du­sed. Ala­tes eel­mi­sest nä­da­last töö­ta­vad val­la­ela­nik­ke sa­ge­li vas­tu­võt­vad amet­ni­kud Kiiu mõi­sa alu­mi­sel kor­ru­sel ning tei­sel kor­ru­se­le ko­li­sid amet­ni­kud, kel­le vas­tu­võ­tul käiak­se har­vem.

All­kor­ru­sel võ­ta­vad kü­las­ta­ja es­malt vas­tu val­la­va­lit­su­se sek­re­tär Lee­lo Kon­ton, sa­mas toas on ka val­la­va­lit­su­se sek­re­tär Es­ta Nurm­sa­lu. Alu­mi­se­le kor­ru­se­le si­se­ne­jast va­sa­kult esi­me­ses ruu­mis töö­ta­vad val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la, ehi­tus­vald­kon­na re­fe­rent Ma­ris Tor­ga ja va­nem­maa­kor­ral­da­ja Sir­je Mu­ru. Kõr­val­toas on kesk­kon­nas­pet­sia­list Eli­na Ei­na­ru ja ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja Rih­ti Väin­sar ning ko­ri­do­ri ot­sas paik­ne­vas toas ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va ja ehi­tus­kont­rol­lis­pet­sia­list En­no Tam­me­mäe.

Se­ni­ses val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­tis on ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Prak­si ja hea­kor­ras­pet­sia­list Vir­ve Haab­saa­re töö­lauad. En­di­ses val­la­sek­re­tä­ri toas töö­tab maa­re­gist­ri­pi­da­ja Kai­ri Roht­mets.

Alu­mi­sel kor­ru­sel on oma se­nis­tes­se töö­ruu­mi­des­se jää­nud abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man, kõr­val­toas on juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp, hoo­le­kan­des­pet­sia­list Ai­gi Rei­no­mä­gi ja sot­siaal­vald­kon­na re­fe­rent Ene Re­ba­ne. Eral­di toas töö­ta­vad las­te­kait­ses­pet­sia­list Hel­le Soots ja hoo­le­kan­des­pet­sia­list Kris­tii­na-Rai­vi Vi­le­pa­ju.

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu ja val­la­sek­re­tä­ri Lii­sa Ojan­gu ka­bi­ne­tid on nüüd üla­kor­ru­sel pa­re­mat kätt.

Val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­tiks on teh­tud ehi­tus­vald­kon­na töö­ta­ja­te se­ni­ne töö­ruum, sel­lest klaas­sei­na­ga eral­da­tud toas on vo­li­ko­gu sek­re­tä­ri-ar­hi­vaa­ri Ra­ja Ka­da­ja­se töö­laud. Val­la­sek­re­tär töö­tab ruu­mis, kus se­ni oli aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­nem. Val­la­sek­re­tä­ri­ga sa­mas toas on ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja-si­se­kont­ro­lör Jaan Var­ter. Val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­ti vas­tas, kus töö­ta­sid maa­kor­ral­da­jad, on nüüd kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo, tu­ris­mi- ja et­te­võt­lus­koor­di­naa­tor Ai­le Pil­berg, IKT-spet­sia­list Sil­ver Liiv ning sin­na on sea­tud ka peat­selt töö­le asu­va va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­to­ri töö­laud.

Üla­kor­ru­se­le jäid oma se­ni­ses­se töö­ruu­mi eda­si pea­raa­ma­tu­pi­da­ja Ly Ko­ro­te­jev-Piir, fi­nan­tist Maar­ja Mets­tak, va­nem­raa­ma­tu­pi­da­ja Kat­ri Mar­tin­son ja raa­ma­tu­pi­da­ja-kas­sa­pi­da­ja Mar­je Kuusk­mann. Eral­di töö­ruum on tei­sel kor­ru­sel IT aren­dus­juht Peep Abe­lil.

Mõi­sa re­no­vee­ri­mis­hin­naks ku­ju­nes 1 069 000 eu­rot
Kiiu mõi­sas asub Kuu­sa­lu val­la­ma­ja taas tä­na­vu mai­kuust. Kok­ku li­gi 2 aas­tat, kui mõi­sa re­no­vee­ri­ti, oli val­la­ma­ja Kuu­sa­lu ale­vi­kus Köst­ri­ma­jas. Val­la­ma­ja ko­li­ti Kiiust Kuu­sal­lu juu­lis 2016. Kiiu mõi­sast sai Kuu­sa­lu val­la­ma­ja 1994. aas­ta jaa­nua­ris.

Re­konst­ruee­ri­mis­tööd pi­did ASi­ga Evi­ko sõl­mi­tud le­pin­gu jär­gi lõp­pe­ma det­semb­ris 2017, töö­de ko­gu­­mak­su­mu­seks oli kok­ku le­pi­tud 1 mil­jon eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus esi­tas tä­na­vu ke­va­del ehi­ta­ja­le lep­pet­rah­vi nõu­de 45 000 eu­ro­le. AS Evi­ko soo­vis oma­kor­da, et vald ta­suks 10 prot­sen­ti kok­ku­le­pi­tud hin­nast juur­de, sest mõi­sa ei saa­nud re­konst­ruee­ri­da põ­hip­ro­jek­ti jär­gi – hoo­ne oli ka­van­da­tust olu­li­selt keh­ve­mas sei­sus, se­ni­sest ma­jast jäid al­les vaid vä­lis­sei­nad, kõik muu ehi­ta­ti uus.

Evi­ko an­dis re­mon­di­tud mõi­sa­hoo­ne val­la­va­lit­su­se­le üle vaeg­töö­de­ga. Käi­sid vaid­lu­sed, kes, kui pal­ju ja mil­le eest peaks veel ta­su­ma.

Mais-juu­nis oli val­las või­mu­va­he­tus. Uus val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu tut­vus­tas sep­temb­ri­kuu is­tun­gil vo­li­ko­gu­le ASi­ga Evi­ko pee­tud lä­bi­rää­ki­mis­te sei­su. Ehi­ta­ja lu­bas ok­toob­ri­kuu­ga lõ­pe­ta­da vaeg­tööd. Et­te­võt­te tel­li­mu­sel on nüüd pan­dud hoo­ne vä­list­re­pi­le ja sel­le ko­ha­le rõ­du­le ba­lust­raa­did, siia­ni olid seal aju­ti­sed piir­ded. Kor­ras­ta­tud on mõi­sa­hoo­ne esist ning lih­vi­tud trep­pi. Väik­se­maid pa­ran­du­si te­hak­se si­se­ruu­mi­des.

Kiiu mõi­sa­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­sel ma­ja esialg­sest sei­sust keh­ve­ma olu­kor­ra tõt­tu tek­ki­nud li­sa­ku­lu­de eest mak­sab Kuusalu val­la­va­lit­sus AS-le Evi­ko 60 000 eu­rot, sum­ma võe­tak­se val­la re­serv­fon­dist. See­ga on Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne läi­nud val­la pea­raa­ma­tu­pi­da­jalt saa­dud and­me­te põh­jal Kuu­sa­lu val­la­le maks­ma kok­ku 1 068 974,42 eu­rot.