Kuu­sa­lu val­la­ju­hid kut­su­vad Lok­sa kol­lee­gid koh­tu­mi­se­le Kol­ka

1426

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 15. veeb­rua­ril jõu­dis Lok­sa lin­na­va­lit­sus­se ja Kuu­sa­lu val­la­maj­ja ki­ri ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­milt va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku­ga – lii­ta Lok­sa linn Kuu­sa­lu val­la­ga. Al­la on kir­ju­ta­nud rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter Mih­hail Korb.

Kir­jas on pal­ve esi­ta­da oma ar­va­mus et­te­pa­ne­ku koh­ta Har­ju maa­va­ne­ma­le hil­je­malt 15. maiks. Kui ar­va­mu­si ei esi­ta­ta, loe­tak­se et­te­pa­nek vas­tu­võe­tuks.
Li­sa­tud on va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu, se­le­tus­ki­ri ja ju­his ühi­ne­mi­se et­te­val­mis­ta­mi­se koh­ta.
Ree­del, 16. veeb­rua­ril saat­sid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Enn Kirs­man, asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar ja val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kir­ja Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­he­le Rein Hei­na­le ja lin­na­pea­le Vär­ner Loots­man­ni­le.
Kuu­sa­lu val­la­ju­hid te­gid et­te­pa­ne­ku koh­tu­da kas 27. veeb­rua­ril kell 18.30 või 1. märt­sil kell 18.30 Kol­ga mõi­sa va­lit­se­ja­ma­jas nõu­pi­da­mis­te ruu­mis, et alus­ta­da kon­sul­tat­sioo­ne, mis võik­sid kas­va­da ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­teks. Sel­le tu­le­mu­se­na vor­muks hil­je­malt 15. maiks Kuu­sa­lu val­la- ja Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu loo­de­ta­vas­ti ühi­ne sei­su­koht va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku koh­ta, kir­ju­ta­vad nad. Ju­hul, kui pa­ku­tud ae­g ja koht ei so­bi, pa­lu­vad an­da sel­lest või­ma­li­kult kii­res­ti tea­da ja te­ha oma­pool­ne et­te­pa­nek kok­ku­saa­mi­seks. Aeg võiks val­la­juh­ti­de pal­vel jää­da kas kol­ma­päe­val hom­mi­ku­poo­li­kus­se või töö­päe­va järg­se­le aja­le ala­tes kel­la 18.30st.
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 22. veeb­rua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras on Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­se tee­ma. Vo­li­ko­gu hak­kab aru­ta­ma Enn Kirs­ma­ni esi­ta­nud eel­nõu: võt­ta va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­nek tead­mi­seks ning al­ga­ta­da ühi­ne­mi­seks sea­du­sest tu­le­ne­vad te­ge­vu­sed.

Va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu
Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi kir­ja­ga koos saa­de­tud va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­seks on sõ­nas­ta­tud järg­mi­selt: „Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühi­ne­mi­se­ga moo­dus­ta­tak­se uus hal­du­s­ük­sus, mil­le ni­meks mää­ra­tak­se Kuu­sa­lu vald. Moo­dus­ta­ta­va val­la piir kat­tub Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na pii­ri­ga, väl­ja ar­va­tud nen­de oma­va­he­li­ne osa.“
Eel­nõus on mär­gi­tud, et moo­dus­ta­ta­va­le Kuu­sa­lu val­la­le hü­vi­ta­tak­se rii­giee­lar­vest ühi­ne­mi­se­ga seo­tud te­ge­li­kult teh­tud ku­lud.

Se­le­tus­ki­ri – Lok­sa on ümb­rit­se­tud Kuu­sa­lu val­last
„Ku­na vo­li­ko­gu­de al­ga­ta­tud ühi­ne­mi­se eta­pis ei taot­le­nud al­la kri­tee­riu­mi olev Lok­sa linn ühi­ne­mist ühe­gi pii­ri­naab­ri­ga ega osa­le­nud ühes­ki ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­ses ega tei­nud va­ja­lik­ke me­net­lus­toi­min­guid hal­dus­re­for­mi sea­du­se täh­tae­gu ar­ves­ta­des, peab va­ba­rii­gi va­lit­sus hal­dus­re­for­mi ees­mär­gi ja kri­tee­riu­mi täit­mi­seks al­ga­ta­ma Lok­sa lin­na ühen­da­mi­se Kuu­sa­lu val­la­ga,“ on sel­gi­ta­tud mää­ru­se eel­nõu se­le­tus­kir­jas.
„Hal­dus­re­for­mi ees­mär­ki­de­le vas­tab pa­ri­mal moel asus­tus­süs­tee­mi funkt­sio­naal­seid seo­seid ja ela­ni­ke iga­päe­va­se töö- ja õpi­rän­de lii­ku­mis­teid ar­ves­tav la­hen­dus, kus Lok­sa linn ühen­da­tak­se Kuu­sa­lu val­la­ga. Ar­ves­ta­da tu­leb, et Lok­sa linn on ümb­rit­se­tud Kuu­sa­lu val­last ja omab ühist pii­ri vaid Kuu­sa­lu val­la­ga.“
Väl­ja on too­dud ar­vud: Lok­sa lin­na pin­da­la on 3,8 km2, rah­vaarv 2738, Kuu­sa­lu val­la pin­da­la on 707,9 km2, rah­vaarv 6590, uue hal­du­sük­su­se ni­me­ga Kuu­sa­lu vald pin­da­la hak­kab ole­ma 711,7 km2, rah­vaarv 9328.
Põh­jen­da­tak­se ka, miks ni­meks jääb Kuu­sa­lu vald – nii soo­vi­tas ko­ha­ni­me­nõu­ko­gu 13. jaa­nua­ril 2017 koo­so­le­kul toi­mu­nud aru­te­lul: „Ko­ha­ni­me­nõu­ko­gu soo­vi­tab ni­meks Kuu­sa­lu, mis on aja­loo­li­ne ki­hel­kon­na­ni­mi 13. sa­jan­dist. Ki­hel­kond hõl­mas ka Lok­sa asu­la ala, ale­vik kas­vas 20. sa­jan­di al­gu­ses tel­li­se­te­ha­se üm­ber.“
Se­le­tus­kir­jas on ka lau­se: „Pal­jus­ki ole­ne­vad ühi­ne­mi­se mõ­jud sel­lest, kui­das ühi­ne­vad oma­va­lit­su­sed oma­va­hel ühi­ne­mi­se järg­se­te ava­li­ke tee­nus­te pak­ku­mi­ses ja oma­va­lit­su­se or­ga­ni­sat­sioo­nis ning toi­mi­mi­se mu­de­li­tes kok­ku le­pi­vad.“

Oma­va­lit­sus­te te­ge­vu­sed ühi­ne­mi­se et­te­val­mis­ta­mi­sel
Va­ba­rii­gi va­lit­su­se al­ga­ta­tud ühi­ne­mi­se kor­ral tu­leb vas­ta­valt hal­dus­re­for­mi­sea­du­se­le sel­gi­ta­da ela­ni­ke ar­va­mus väl­ja 23. ja 24. ap­ril­lil 2017.
Ühen­da­va­tel oma­va­lit­sus­tel tu­leb põh­jen­da­tud sei­su­koht ühi­ne­mi­se koh­ta esi­ta­da maa­va­ne­ma­le hil­je­malt 15. maiks.
Ühi­ne­mis­le­ping peab ole­ma sõl­mi­tud hil­je­malt 15. juu­niks. Ühi­ne­mis­kok­ku­le­pe tu­leb pan­na eel­ne­valt ava­lik­ku­se­le tut­vu­mi­seks 15 päe­vaks, vo­li­ko­gud kin­ni­ta­vad le­pin­gu see­jä­rel 10 päe­va jook­sul. Kui ühi­ne­mis­le­pin­gut ei sõl­mi­ta, võe­tak­se ühen­da­ta­va oma­va­lit­su­se ni­mi ja süm­boo­li­ka sel­lelt oma­va­lit­su­selt, kel­le­ga väik­sem oma­va­lit­sus lii­de­tak­se.
Kui oma­va­lit­sus ei al­ga­ta sea­du­ses et­te­näh­tud toi­min­guid, kor­ral­dab maa­va­lit­sus 10.-11. juu­nil ela­ni­ke ar­va­mu­se väl­ja­sel­gi­ta­mi­se. Maa­va­nem kin­ni­tab koos­töös vo­li­ko­gu­de­ga va­li­mis­ring­kon­nad ja vo­li­ko­gu liik­me­te ar­vu 19. juu­liks.
Ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mi­ne toi­mub 15. ok­toob­ril 2017, sel­lest päe­vast jõus­tu­vad oma­va­lit­sus­te va­ba­taht­li­kud- ja ka sund­liit­mi­sed.
Loe ka lk 8.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa noo­red soo­vi­ta­sid väi­ke­lin­na tüh­ja­des­se ma­ja­des­se mee­le­la­hu­tust
Järgmine artikkelAl­ga­sid B-klas­si meist­ri­võist­lu­sed kä­si­pal­lis