Kuu­sa­lu uju­ja­te­le hooa­ja ava­võist­lu­selt 3 kul­da

530
Ujumisvõistlus Kuusalu ujulas

MA­RIAN­NE SEI­MAN

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­se, 12.-13. ok­toob­ril Tar­tus toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel uju­mis­võist­lu­sel Au­ra Open Cup te­gid oma hooa­ja esi­me­sed star­did Kuu­sa­lus Ind­rek Sei uju­mis­koo­lis tree­ni­vad tüd­ru­kud.

Ava­päe­va esi­me­sel alal, 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses või­tis Em­ma So­fia Loo­tus 12aas­tas­te ja noo­re­ma­te tü­tar­las­te seas uue isik­li­ku re­kor­di­ga 30,33 se­kun­dit kuld­me­da­li.

Maar­ja Kat­he­ri­ne Link star­tis lau­päe­val kol­mel dis­tant­sil ning ujus sa­mu­ti kõi­gil ala­del isik­li­kud re­kor­did. 50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses tu­li ta aja­ga 29,28 se­kun­dit oma va­nu­sek­las­sis viien­daks. Sa­mu­ti oli ta ab­so­luu­tar­ves­tu­ses viies 200 meet­ri se­li­li dis­tant­sil aja­ga 2.35,14 mi­nu­tit. 200 meet­ri rin­nu­liu­ju­mi­ses saa­vu­tas Maar­ja Kat­he­ri­ne Link aja­ga 2.59,37 mi­nu­tit 4. ko­ha. An­ni Ma­ri Laup­maa oli 200 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ses isik­li­ku re­kor­di­ga 2.46,51 mi­nu­tit kuues.

Pü­ha­päev al­gas 50 meet­ri se­li­liu­ju­mi­se­ga, mis tõi Kuu­sal­lu ko­gu­ni kaks kul­da. Esi­ko­ha said oma va­nu­sek­las­sis nii Maar­ja Kat­he­ri­ne Link (32,57) kui ka Em­ma So­fia Loo­tus (33,80). Maar­ja Kat­he­ri­ne Link saa­vu­tas li­saks 100 meet­ri komp­lek­su­ju­mi­ses ab­so­luu­tar­ves­tu­ses 5. ko­ha aja­ga 1.12,69 mi­nu­tit. 100 meet­ri va­bau­ju­mi­ses sai An­ni Ma­ri Laup­maa 1.07,38 mi­nu­ti­ga 4. ko­ha. Kõik need tu­le­mu­sed on tüd­ru­ku­te isik­li­kud re­kor­did.

Eelmine artikkelKeh­ras oli Ani­ja val­la esi­me­ne ea­ka­te fes­ti­val
Järgmine artikkelKiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed tä­his­tas esi­mest väi­kest juu­be­lit