Kuu­sa­lu Soo­ju­sel on kä­sil 5 ehi­tusp­ro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­se­ga1,9 mil­jo­nit eu­rot

718
Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht KAL­LE KÜN­GAS: „Pa­lu­me Suur­pea, Uu­ri ja Vi­ha­soo maao­ma­ni­kelt abi, et pro­jek­tee­ri­jad pää­sek­sid kin­nis­tu­te­le ja saak­sid või­ma­li­kult täp­se in­fo.“

Ala­nud on Kuu­sa­lu reo­vee­pu­has­ti laien­dus, pro­jek­tee­ri­mi­sel re­konst­ruee­ri­mis­tööd Suur­peal, Uu­ris ja Vi­ha­soos ning te­gi­jat ot­si­tak­se Valk­las puur­kaev-pump­lat uuen­da­ma.

Kuu­sa­lu val­la­le kuu­luv kom­mu­naa­let­te­võ­te Kuu­sa­lu Soo­jus on saa­nud Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt (KIK) toe­tus­sum­mad viie­le ob­jek­ti­le, kok­ku 1 099 650,89 eu­rot. Nel­ja ob­jek­ti ehi­ta­jad on rii­gi­han­ke­ga lei­tud ning sel­le jär­gi ku­ju­neb et­te­võt­te oma­osa­lus in­ves­tee­ri­misp­ro­jek­ti­des 715 195,41 eu­ro suu­ru­seks. Kui KI­Ki nõu­ko­gu ot­sus­tab an­da li­sa­toe­tust, siis oleks oma­fi­nant­see­ring kok­ku 579 808,32 eu­rot.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas sel­gi­tab, et Kuu­sa­lu re­gio­naal­se reo­vee­pu­has­ti laien­da­mi­ne läks rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na 200 000 eu­ro võr­ra kal­li­maks, kui oli ka­van­da­tud. KI­Ki nõu­ko­gu­le on esi­ta­tud taot­lus an­da li­sa­toe­tust sa­mas pro­port­sioo­nis, na­gu on ol­nud se­ni – 70 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest on toe­tus, 30 prot­sen­ti oma­fi­nant­see­ring. KI­Ki nõu­ko­gu ko­gu­neb ot­sus­ta­ma sep­temb­ri lõ­pus.

Ehitajad Kuusalu reoveepuhasti purgimiskohaks rajatava juurdeehituse 2,5 meetri sügavuses vundamendiaugus.

Kuu­sa­lu reo­vee­pu­has­ti laien­du­se pro­jek­tee­rib ja ehi­tab AS Ter­rat, pro­jek­ti­juht on AS Inf­ra­ga­te Ees­ti, ehi­tus­töö­de oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet teos­tab OÜ VE­KA In­se­ne­ri­bü­roo. Ehi­tus­tööd käi­vad, reo­vee­pu­has­ti peab ole­ma val­mis hil­je­malt maiks 2020.

Kuu­sa­lu reo­vee­pu­has­ti­le ehi­ta­tak­se juur­de pur­gi­mis­koht. Kal­le Kün­ga­se sõ­nul on laien­dust va­ja see­tõt­tu, et ole­ma­s­ole­vas ma­hus ei suu­da pu­has­ti piir­kon­da tee­nin­da­da: „Val­las ka­he pea­mi­se pur­gi­mis­tee­nust osu­ta­va et­te­võt­te aruan­ne­te jär­gi ei ole pal­ju­de­le ko­ha­li­ke­le kin­nis­tu­te­le, kus ini­me­sed ela­vad, pur­gi­mi­sau­tot kut­su­tud. Meil puu­du­vad and­med, ku­hu pan­nak­se nen­de kin­nis­tu­te reo­ve­si või kuiv­käim­la lamp­kas­ti si­su. Prae­gu on Kuu­sa­lu bio­pu­has­tis pur­gi­mis­tee­nu­se maht kaks kor­da suu­rem, kui 2004. aas­tal val­mi­nud pu­has­ti pro­jekt et­te nä­gi. Ole­me ras­kus­tes, et pu­has­tit nor­mi­ko­ha­selt töös hoi­da. Kui tee­nu­se maht edas­pi­di veel laie­neb, na­gu loo­gi­li­selt peaks laie­ne­ma, siis ei suu­da pu­has­ti bio­loo­gi­li­ne prot­sess koor­mu­se­ga toi­me tul­la. Li­saks on tek­ki­va mu­da uti­li­see­ri­mi­ne muu­tu­nud vä­ga ku­lu­kaks.

See mõ­ju­tab meie tee­nu­se hin­da ja klien­ti­de ra­ha­kot­ti. Ees­märk on re­no­vee­ri­tud reo­vee­pu­has­tis olu­li­selt vä­hen­da­da uti­li­see­ri­mi­se­le vii­da­va mu­da vee­si­sal­dust. Prae­gu on uti­li­see­ri­mi­se­le vee­ta­vas mu­das 87 prot­sen­ti vett, uu­te sead­me­te­ga saa­me viia vee­si­sal­du­se al­la 80 prot­sen­di.“

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht kin­ni­tab, kui pu­has­ti on re­konst­ruee­ri­tud, siis jääb reo­vee mak­si­maal­ne hin­na­tõus elu­kal­li­du­se in­dek­si pii­ri­des­se – ju­hul, kui KIK täien­da­valt toe­tab.

Ta mär­gib, et et­te­võ­te on li­saks Kuu­sa­lu reo­vee­pu­has­ti­le taot­le­nud KI­Kilt abi veel Suur­pea, Uu­ri ja Vi­ha­soo ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ja Valk­la kü­la puur­kaev-pump­la re­konst­ruee­ri­mi­seks: „On ot­sus­ta­tud, et ala­tes 2020. aas­tast saa­vad KI­Kilt toe­tust need et­te­võt­ted, kel­le joo­gi­vee piir­kon­nas ja reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal on vä­he­malt 2000 ini­mek­vi­va­len­ti. Sel­le­pä­rast kii­rus­ta­si­me, mui­du ei oleks nii mi­tut ma­hu­kat pro­jek­ti kor­ra­ga kä­si­le võt­nud.“
Et ta­su­da omao­sa­lus, tu­leb Kuu­sa­lu Soo­ju­sel võt­ta lae­nu, li­sab et­te­võt­te­juht.

Suur­pea, Uu­ri, Vi­ha­soo, Valk­la
Suur­pea en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku bio­pu­has­ti on amor­ti­see­ru­nud, kor­ter­ma­ja­de reo­ve­si jook­seb maas­se. Kesk­kon­nains­pekt­sioon te­gi et­te­kir­ju­tu­si, kuid pu­has­tit hal­la­nud kin­nis­va­ra­fir­ma on te­ge­vu­se lõ­pe­ta­nud. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu mää­ras Suur­pea kü­la ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se vee-et­te­võt­jaks Kuu­sa­lu Soo­ju­se, et süs­teem kor­da te­ha. Kuu­sa­lu Soo­jus taot­les KI­Kilt Suur­pea pu­has­ti re­no­vee­ri­mi­seks toe­tust ka eel­mi­sel aas­tal, kuid siis ei an­tud.

Möö­du­nud aas­ta lõ­pus ot­sus­tas KI­Ki nõu­ko­gu toe­ta­da Suur­pea kor­te­re­la­mu­te ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de re­konst­ruee­ri­mist, toe­tus on 198 679,89 eu­rot, oma­fi­nant­see­ring 96 765,61 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on omao­sa­lu­se ta­su­mi­seks 100 000 eu­rot. Töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks ku­ju­nes 295 445,50 eu­rot.

Ku­na KIK an­nab toe­tust ka Vi­ha­soo kü­la ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku ning Uu­ri kü­la ka­na­li­sat­sioo­ni ja reo­vee­pu­has­ti re­konst­ruee­ri­mi­seks, ot­sus­ta­ti kolm sar­nast pro­jek­ti lii­ta ja kor­ral­da­da ühi­ne han­ge.

Nii Suur­pea, Uu­ri kui ka Vi­ha­soo ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi pro­jek­tee­rib ja ehi­tab AS Ven­sen, pro­jek­ti­juht on ja ehi­tus­jä­re­le­val­vet teeb AS Inf­ra­ga­te Ees­ti.

KIK toe­tab Uu­ri ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi re­mon­ti 119 610,40 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu Soo­ju­se omao­sa­lus on 51 261,60 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 170 872 eu­rot. Vi­ha­soo kor­ter­ma­ja­de ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku re­konst­ruee­ri­mi­seks an­nab KIK 153 486,90 eu­rot, Kuu­sa­lu Soo­ju­se oma­fi­nant­see­ring on 65 780,10 eu­rot, ko­gu­mak­su­mus 219 267 eu­rot.

Prae­gu käib pro­jek­tee­ri­mi­ne. Nii Suur­peal, Uu­ris kui ka Vi­ha­soos pea­vad tööd ole­ma teh­tud no­vemb­riks 2020. Kal­le Kün­gas tõ­deb, et Suur­pea, Uu­ri ja Vi­ha­soo osas on tek­ki­nud prob­leem: „Kah­juks ei ole mõ­ned kin­nis­tuo­ma­ni­kud lu­ba­nud pro­jek­tee­ri­jaid oma kin­nis­tu­le. Il­ma in­for­mat­sioo­ni­ta ole­ma­so­le­va si­tuat­sioo­ni koh­ta po­le või­ma­lik pro­jek­ti koos­ta­da. Püüa­me omalt poolt ela­nik­ke tea­vi­ta­da ja loo­dan, et ka see le­he­lu­gu ai­tab ning pro­jek­tee­ri­jad saa­vad va­ja­li­kud and­med.“

Valk­la kü­la puur­kaev-pump­la re­konst­ruee­ri­mi­seks on Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le lu­ba­tud KI­Kilt 138 250 eu­rot, omao­sa­lus oleks 60 370 eu­rot. Lä­hia­jal kuu­lu­ta­tak­se väl­ja rii­gi­han­ge pro­jek­tee­ri­ja-ehi­ta­ja, pro­jek­ti­ju­hi ja oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve te­gi­ja leid­mi­seks.

Lee­si joo­gi­vee­ta­ris­tu jäi KI­Ki toe­tu­se­ta
Kal­le Kün­gas nen­dib, et kah­juks ei saa­nud toe­tust pro­jekt, mil­le­ga taot­le­ti KI­Kilt 144 980,50 eu­rot Lee­si kü­la joo­gi­vee­ta­ris­tu re­konst­ruee­ri­mi­seks.

„Lee­si kü­las on kolm lo­kaal­set ühis­vee­vär­ki, ühe­gi puur­kaev ei vas­ta nõue­te­le, puu­du­vad 30meet­ri­sed sa­ni­taar­kait­set­soo­nid. Plaan on ra­ja­da Lee­si­le rah­va­ma­ja vas­tas asu­va­le plat­si­le puur­kaev, mis vas­tab kõi­gi­le nõue­te­le ning va­rus­tab joo­gi­vee­ga laie­mat piir­kon­da. Kah­juks lei­dis KI­Ki nõu­ko­gu, et aas­ta­ring­seid ka­su­ta­jaid on Lee­sil lii­ga vä­he, pro­jek­ti mak­su­mu­se ja ka­su­saa­ja­te ar­vu su­he oli teis­tel taot­le­ja­tel pa­rem.“

Eelmine artikkelKuumalaine tõi rannad rahvast täis
Järgmine artikkelPE­NIN­GI 355 ran­na­vol­le se­ga­paa­ri­de ka­ri­ka­võit­jad on KA­REN OJA ja SILVER SIHT