Kuu­sa­lu rat­tur AI­DI GER­DE TUISK sai Ees­ti MV-l pronks­me­da­li

1211

KAI­DO LAAS

Ka­hel lau­päe­val, 25. veeb­rua­ril ja 4. märt­sil pee­ti ka­he-eta­pi­li­ne 44. El­va ta­lik­ross. Esi­me­sel eta­pil tu­li joos­ta üm­ber Ar­bi jär­ve, et lu­nas­ta­da star­di­koht tei­se­le eta­pi­le, kus sel­gi­ta­ti Ees­ti meist­rid rat­ta­sõi­dus tal­ve­tin­gi­mus­tes.
Tü­tar­las­te N16 klas­si 6,8 km dis­tant­sil sõi­tis end pronks­me­da­li­le Ai­di Ger­de Tuisk, kes tä­na­vu esin­dab CFC spor­dik­lu­bi Jaan Kir­si­puu Rat­ta­koo­li. M16 klas­si 9,2 km sõi­dus sai Ste­fan Loo­tus 7. ko­ha ning ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes 3. ko­ha ka­ri­ka Tar­tu­maa lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te ar­ves­tu­ses. Ar­tur Kupp ja Pär­tel Laht­vee lõ­pe­ta­sid oma sõi­du 24. ja 36. ko­ha­ga. M14 pois­te 6,8 km sõi­du lõ­pe­tas Rain Roos 46 osa­le­ja seas 24. ko­ha­ga.
M12 ja noo­re­mad poi­sid pi­did mõ­le­mal eta­pil jooks­ma 800 meet­rit. Ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes sai Mau­ro Erik Saar M12 pois­test 10. ko­ha. M10 pois­test tu­li Mar­kus Alek­san­der Saar nel­jan­daks, Her­len Ka­jo, Ru­ben Käärst ja Mikk Jõ­gi said vas­ta­valt 7., 9., ja 10. ko­ha. M8 pois­test oli pa­rim Re­vo Käärst.

Eelmine artikkelKoo­so­lek Kuu­sa­lu pas­to­raa­di tu­le­vi­kust
Järgmine artikkelGros­si toi­du­pood Kuu­sa­lus on teh­tud kaks kor­da suu­re­maks