Kuu­sa­lu õpi­las­ma­le­va rühm osa­les koos teis­te­ga rii­gi­kait­se­laag­ris

1903
Kuu­sa­lu rühm EÕ­Mi sär­ki­des Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se ees plat­sil. Pu­nas­te pluu­si­de­ga on rüh­ma­ju­hid ALI­CE LIPP ja ANET­TE-CLA­RIS­SA JUHT.

EÕ­Mi 6 rüh­ma ko­gu­ne­sid nä­da­la­va­he­tu­sel Har­ku val­da Hu­ma­la en­di­ses­se ra­ke­ti­baa­si.

ÜL­LE TAMM
ERE UIBO

Kuu­sa­lu õpi­las­ma­le­va rüh­mas on 15 ko­ha­lik­ku 13-15aas­tast noort. Va­rem po­le Kuu­sa­lu val­las Ees­ti Õpi­las­ma­le­va (EÕM) rüh­ma loo­dud. Kui noor­te­le tä­na­vu see või­ma­lus väl­ja kuu­lu­ta­ti, said ko­had kii­res­ti täis.
Ees­ti Noor­soo­töö Kes­kus (ENK) toe­tab Kuu­sa­lu rüh­ma 4480 eu­ro­ga. Rühm käib koos ka­hel nä­da­lal, alus­ta­ti eel­mi­sel es­mas­päe­val, 17. juu­lil ning lõ­pe­ta­tak­se ree­del, 28. juu­lil.
Li­gi poo­led rüh­ma noor­test töö­ta­vad Kol­ga­kü­las te­gut­se­vas me­tal­li­fir­mas Tuul­met Hol­ding, tei­sed tee­vad sa­mal ajal val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel hea­kor­ra­töid. Tuul­met Hol­ding ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ta­su­vad töö­tun­ni eest iga­le noo­re­le 2,78 eu­rot, ka­he nä­da­la­ga on või­ma­lik tee­ni­da üle sa­ja eu­ro.
Töö­päe­va­del töö­ta­tak­se hom­mi­ku­poo­le ne­li tun­di, siis on lõu­na­söök ja järg­mi­se nel­ja tun­ni jook­sul on ka­vas ühis­te­ge­vu­sed.
Kol­ga­kü­las lao­ti puid, pai­gu­ta­ti üm­ber me­tall­de­tai­le ning puhastati tiigi ümbrust.
Val­la hea­kor­ra­töö­del vär­vi­ti üle koo­li juur­de vii­vat ja­la­käi­ja­te tun­nel, kor­ja­ti Kiiu via­duk­ti ja Kuu­sa­lu ala­jaa­ma ümb­ru­sest prü­gi, Kol­ga rah­va­ma­ja juu­res kül­va­ti mu­ru, Kuu­sa­lu kal­mis­tul is­tu­ta­ti lil­li, korrastati Keskväljakut.
Noo­red kin­ni­ta­sid, et tööd po­le ras­ked, nad on sel­li­seid as­ju va­rem­gi tei­nud. Mõ­ned ar­va­sid, et töö­tun­de võiks päe­vas ol­la roh­kem, te­ha jak­saks ja tee­nis­tus oleks suu­rem.
Rüh­ma ju­hid on Kuu­sa­lu noor­te­juht Ali­ce Lipp ning Tallinnast Anet­te-Cla­ris­sa Juht, kes eel­mi­sel aas­tal oli ühe Tal­lin­na rüh­ma juht.
Anet­te-Cla­ris­sa Juht kii­tis, et Kuu­sa­lu val­la noo­red on tub­lid ja hak­ka­jad: „Nad os­ka­vad hoo­li­ka­malt töö­ta­da ning on nä­ha, et on roh­kem ko­dus tööd tei­nud kui Tal­lin­na noo­red, kes sa­ge­li on EÕ­Mis see­tõt­tu, et nen­de va­ne­mad se­da soo­vi­sid. Kuu­sa­lu noo­red on va­ba­meel­sed, nad on head suht­le­jad ja saa­vad oma­va­hel häs­ti lä­bi.“
Ali­ce Lipp: „Rüh­mas on Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li õpi­la­si, üks ka Vi­ha­soo koo­list. Va­bal ajal tee­me ühiseid ­män­ge, käi­me eks­kur­sioo­ni­del. Kõi­ge oo­da­tum ja mee­leo­lu­kam oli osa­le­mi­ne rii­gi­kait­se­laag­ris.“
Rii­gi­kait­se­laag­ri kor­ral­da­sid kait­se­mi­nis­tee­riu­m ja MTÜ­ Rii­gi­kait­se Rü­ge­ment kokku EÕ­Mi 12 rüh­ma­le. Li­saks Tal­lin­na 10 rüh­ma­le, an­ti osa­le­mis­või­ma­lus ka Kuu­sa­lu ja Ker­nu rüh­ma­de­le. Kok­ku oli noo­ri Har­ku val­las asu­vas Hu­ma­la ra­ke­ti­baa­sis toi­mu­nud laag­ris 200. Sin­na ko­gu­ne­ti ree­de pä­rast­lõu­nast, ta­ga­si jõu­ti pü­ha­päe­val. Laag­ris õpi­ti tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mist, sõ­ja­väe­tel­gi püs­ti­ta­mist, toi­du­val­mis­ta­mist, män­gi­ti air­sof­ti, käi­di ka­ta­kom­bi­des, las­ku­ti an­gaa­ri ka­tu­selt köi­te­ga al­la.
Ker­tu Pee­gel Kuu­sa­lu rühmast rää­kis, et laag­rist saa­di hea ko­ge­mus: „Meie rüh­ma liik­me­te koos­töö su­jus su­per­häs­ti. Üle­san­ded olid jõu­ko­ha­sed. Esi­me­sel õh­tul pi­di­me ise en­da­le süüa te­ge­ma, mei­le ja­ga­ti sõ­du­ri­te toi­du­pa­kid. Tei­sel päe­val an­ti toi­duai­ned, tu­li lõk­kel oma rüh­ma­le süüa val­mis­ta­da ja an­da ka žü­rii­le maits­ta. Praa­di­si­me ka­na, keet­si­me kar­tu­lid, juur­de te­gi­me küüs­lau­gu­lei­vad. Sai­me kii­ta, et meie teh­tud toit oli vä­ga hea.“
Ma­ga­ti suur­tes tel­ki­des, pü­ha­päe­va öö­sel kell 2.30 oli ööhäi­re ehk malevlaste ristimine, tu­li ko­gu­ne­da, kor­ral­da­ti mõ­ned võist­lu­sed ja an­ti malevavan­ne. Pü­ha­päe­va hom­mi­kul pa­ki­ti as­jad ja al­gas jalgsimatk ja orienteerumine.
Noo­red olid tub­lid ja said suurepäraselt hak­ka­ma, tun­nus­ta­sid rüh­ma­ju­hid: „Emo­t­sioonid on laes. Oleme rühmaga väga rahul.“

Ani­ja vald
Ani­ja val­las töö­tas 20liik­me­li­ne õpi­las­ma­le­va rühm 15.-21. juu­nil. Ma­le­va juht oli val­la noor­te­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Kris­tii­na Püi, rüh­ma­ju­hid Ve­ro­ni­ka Si­li­vask, In­ga Koit­la ja Kris­ti­na Sir­kas.
Ma­lev­las­te­le pak­ku­sid tööd Ani­ja val­la­va­lit­sus, OÜ Ees­ti Ki­vi, Al­var MÜ TÜ, FIE Kris­tii­na Püi, MTÜ Tant­su­ra­tas ja MTÜ Ar­cum. Pal­ka said ma­lev­la­sed noor­te­kes­ku­se ee­lar­vest, tun­ni­ta­su oli 2,78 eu­rot. Va­bal ajal osa­le­sid noo­red ani­mat­sioo­ni töö­toas ning käi­sid Kun­das Lon­to­va seik­lus­par­gis. ENK andis Ani­ja õpi­las­ma­le­va rühmale 3500 eu­rot.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­las oli õpi­las­ma­lev tä­na­vu esi­mest kor­da. 3.-7. juu­li­ni said ma­le­va­tööd te­ha 15 noort. ENK toe­tas ma­le­va­rüh­ma 1731,92 eu­ro­ga. Ma­lev­las­te­le mak­sis pal­ka Raa­si­ku val­la­va­lit­sus, ta­su 5 töö­päe­va eest oli noo­re­le 50 eu­rot. Rii­gi toe­tus­ra­ha ku­lus ma­lev­las­te söö­gi ning Ees­ti Rah­va Muu­seu­mi kü­las­tu­se pea­le. Noo­red te­gid hea­kor­ra­töid val­la­ma­ja üm­ber, Aru­kü­la al­leel. Tööd pak­ku­sid ka Aru­kü­la ja Raa­si­ku Kon­sum ning Iff Ca­te­ring, kus noo­red said puid la­du­da ning võr­gup­lat­si kor­ras­ta­da. Aru­kü­la noor­te­juht Maar­ja-Ly Tei­no üt­les, et noor­te hu­vi ma­le­vas­se pää­se­mi­seks oli vä­ga suur ning järg­mi­sel aas­tal on plaa­nis kok­ku pan­na uus rühm.

Eelmine artikkelSoh­vik Cup´i või­tis Raa­si­ku Val­la FC
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­le on hoo­le­kan­des­pet­sia­list ik­ka leid­ma­ta