Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te su­vis­tes­se et­te­võt­mis­tes­se kut­su­tak­se noo­ri ko­gu val­last

1275

Tu­le­kul on matk Nõm­me­ves­ki­le, noor­te­laa­ger Kloo­ga­ran­nas, töö­toad val­la ran­da­des ja kü­la­des.

Tä­na­vu su­vel plaa­ni­vad Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te töö­ta­jad rän­na­ta Pop-Up- ehk suu­re kok­ku­pan­da­va tel­gi­ga kuu aja jook­sul möö­da val­da – ol­la ran­da­des, kü­lap­lat­si­del. Te­hak­se töö­tu­ba­sid, võist­lu­si, se­mi­na­re, kaa­sa võe­tak­se esi­ne­jaid.
Ko­gu se­da te­ge­vust ra­has­ta­tak­se Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se kau­du – Kuu­sa­lu vald kuu­lub koos Lok­sa lin­na ja Vi­hu­la val­la­ga omaet­te koos­töög­rup­pi. Pro­jek­ti raa­mes ra­has­ta­tak­se noor­te­le kor­ral­da­ta­vaid üri­tu­si ja ka sel­leks va­ja­lik­ke va­hen­di­te soe­ta­mist.
Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik: „Ole­me val­mis oma tel­gi üles pa­ne­ma ka Kuu­sa­lu val­la kõi­ge kau­ge­mas nur­gas. Kui kü­la­des mõel­dak­se, et neil võiks seal su­vel mi­da­gi toi­mu­da, and­ke tea­da. Tu­le­me ko­ha­le töö­päe­va­del ehk ajal, kui va­ne­mad on tööl – et su­vi­sel koo­li­va­hea­jal ko­dus ole­va­tel las­tel si­su­kalt ae­ga vee­ta. Te­ge­vu­sed toi­mu­vad kel­la 12-16. Es­malt oo­ta­me kül­la­kut­seid ja ka ideid, siis pa­ne­me pai­ka lii­ku­misg­raa­fi­ku ja aval­da­me sel­le, et meid osa­taks oo­da­ta. An­na­me oma te­ge­mis­test jooks­valt in­fot Kuu­sa­lu val­la noor­te­kes­kus­te Fa­ce­boo­ki le­helt.“
Pea­mi­selt hak­ka­vad koos tel­gi­ga val­las rin­gi rän­da­ma Kris­ta Al­lik ja Kiiu noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja He­le­ri Pais­te. Kris­ta Al­lik sel­gi­tab, nad leid­sid, et vald on suur, po­le õi­ge ai­nult ühes ko­has noor­te­le su­vist te­ge­vust pak­ku­da, pi­gem lii­ku­da või­ma­li­kult pal­ju rin­gi.
Kind­las­ti näeb Su­ve ANK (Ava­tud Noor­te­kes­ku­sed) tel­ki An­di­nee­me, Sal­mis­tu ja Valk­la ran­nas, Kuu­sa­lus ja Kol­gas, aga plaa­ni­tak­se sõi­ta ka Ju­min­da­le, Pä­ris­pea­le ning teis­tes­se­gi kü­la­des­se, kui kut­su­tak­se. Esi­me­ne väl­ja­sõit on 10. juu­lil, min­nak­se An­di­nee­me ran­da.
Sa­ma pro­jek­ti raa­mes ava­tak­se Su­ve ANK telk ka Lok­sal – se­da kor­ral­dab Lok­sa noor­te­kes­ku­se juht Mar­git Amer. Su­ve ANK tu­leb ka Vi­hu­la val­las.
Kuu­sa­lu ja Vi­hu­la val­la ning Lok­sa lin­na koos­töög­rupp hak­kab edas­pi­di kor­ral­da­ma noor­te­le ka ühi­sü­ri­tu­si. Esi­me­ne tu­leb Vi­hu­la val­las – 2. sep­temb­ril on ka­vas Noor­te Foo­rum, mil­le­le järg­neb noor­te­le pi­du Võ­su ran­nas.
Kris­ta Al­lik: „Et üri­tus oleks täp­selt sel­li­ne, na­gu noo­red soo­vi­vad, oo­ta­me neilt ideid. Kes soo­vi­vad kaa­sa rää­ki­da, and­ku en­dast tea­da.“

Kaa­sa­ta roh­kem noo­ri
Kris­ta Al­lik kin­ni­tab, et Kuu­sa­lu val­la kü­la­de noo­ri oo­da­tak­se kaa­sa löö­ma ka teis­tes su­vis­tes et­te­võt­mis­tes, need ei ole mõel­dud ai­nult Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga noor­te­kes­kus­tes käi­va­te­le las­te­le.
Juu­ni lõ­pus, 28.-29. juu­nil tu­leb matk Nõm­me­ves­kilt Kal­meo­ja­le, öö­bi­tak­se Kal­meo­ja lõk­kep­lat­sil. Järg­mi­sel päe­val koh­tu­tak­se seal Tal­lin­na Kesk­lin­na Noor­te­kes­ku­se noor­te­ga. Täp­se­mat in­fot leiab Fa­ce­boo­kist, ala­nud on mat­ka­le re­gist­ree­ri­mi­ne.
See matk ja koh­tu­mi­ne kor­ral­da­tak­se EV 100 kin­gi­tus­te raa­mes – Ees­ti ANK on al­ga­ta­nud mat­kap­ro­jek­ti „Kas hun­dil on po­jad või kut­si­kad“.
Kris­ta Al­lik mär­gib, kui hu­vi mat­ka vas­tu on suur, võib se­da te­ha mit­mel kor­ral – mat­ka­le saab kor­ra­ga 20-25 noort.
Veel on tu­le­kul Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te 6päe­va­ne öö­bi­mi­se­ga laa­ger Kloo­ga­ran­nas, sin­na saab 20 noort. Ta­su­da tu­leb osa­võ­tu­ra­ha. Kloo­ga­ran­da min­nak­se see­pä­rast, et seal on head öö­bi­mis­või­ma­lu­sed, saab pak­ku­da teist­su­gust kesk­kon­da ja va­hel­dust noor­te­le ning uu­si tut­vu­si.
Laag­ris­se oo­da­tak­se lap­si ala­tes 13. eluaas­tast. Koos­töös Pu­na­se Ris­ti­ga õpi­tak­se es­maa­bi and­mist. Kuu­sa­lu fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo tut­vus­tab fil­mi­te­ge­mi­se sa­la­du­si. Laag­ris osa­le­mi­ne on ta­su­li­ne.

Kül­la tu­leb Las­te Va­ba­riik
Kol­ma­päe­val, 2. au­gus­til oo­da­tak­se lap­si Kuu­sal­lu – sin­na jõuab ela­mus­tuur Las­te Va­ba­riik, mis rän­dab ala­tes mai­kuust möö­da Ees­tit. Ela­mus­tuu­ri selts­kond lei­dis, et üks pea­tus­koht võiks ol­la Kuu­sa­lu.
Las­te Va­ba­riik pa­kub või­ma­lust kaa­sa te­ha la­bü­rint-män­gua­lal, proo­vi­da kä­te osa­vust ja mõt­te erk­sust töö­tu­ba­des, nä­ha saab las­tee­ten­dust, au­to­la­val esi­ne­vad Kuu­sa­lu val­la lap­sed ja noo­red.
Kuu­sa­lus ava­vad töö­toa Tal­lin­na loo­maaed, Ees­ti loo­dus­muu­seum, fo­to­muu­seum Tal­lin­na Lin­na­muu­seu­mist, Bü­roo­di­sain ja Suu­kool.
Har­ju­maal on Las­te Va­ba­rii­gil veel kaks pea­tus­pai­ka. 1. au­gus­til ol­lak­se Sa­kus. Nel­ja­päe­val, 3. au­gus­til sõi­de­tak­se Lok­sa­le, ku­hu neid kut­su­ti ja kut­se võe­ti vas­tu.
Laste Vabariik on loodud EV100 raames – et tähistada koos lastega Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Laste Vabariik tuuritab nelja kuu jooksul läbi kõik maakonnad. Projekti koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus. Tuuri sündmusi kajastab ERR Lastejaam.

Eelmine artikkelAni­ja nai­san­sam­bel tä­his­tas 20. te­ge­vu­saas­tat
Järgmine artikkelMina olen li­ba-AH­RENS