Kuu­sa­lu noo­red ka­ra­te­kad võit­sid rah­vus­va­he­li­sel tur­nii­ril 3 me­da­lit

948

Üle­möö­du­nud lau­päe­val, 7. ok­toob­ril toi­mu­nud ka­ra­te­tur­nii­ril Tal­linn Open 2017 võit­sid kolm me­da­lit Kuu­sa­lu val­la ka­ra­tek­lu­bi IVL noo­red.

Tal­linn Open on rah­vus­va­he­li­ne tur­niir, kus osa­le­sid pea­le Ees­ti ka­ra­te­ka­de ka Soo­me, Ve­ne­maa, Root­si, Lä­ti, Lee­du, Val­ge­ve­ne ja Uk­rai­na sport­la­sed. Ees­tist võt­tis osa ka Kuu­sa­lu ka­ra­tek­lu­bi IVL, kel­le noo­red võit­sid 3 me­da­lit. U12 va­nu­sek­las­si ka­tas või­tis 11 osa­võt­ja seas hõ­be­me­da­li Mikk Tein­lum. Ka­rin Mas­te­rov saa­vu­tas 3. ko­ha U12 ku­ni 35 ki­log­ram­mi kaa­lu­va­te tüd­ru­ku­te seas ning Bo­ris Mas­te­rov U14 noor­mees­test kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 40 kg.

30. sep­temb­ril Pär­nus toi­mu­nud Ees­ti ka­ra­te­lii­ga esi­me­sel eta­pil, ka­ra­te­meist­ri­võist­lus­tel Cor­po­re Cup saa­vu­ta­sid IV­Li liik­med oma va­nu­se- ja kaa­luk­las­si­des 4 me­da­lit. Ka­rin Mas­te­rov või­tis U10 ja Maia Hol­land U12 va­nu­se­klas­sis esi­ko­ha, Bo­ris Mas­te­rov U14 va­nu­sek­las­sis 2. ja Joo­sep Pal­gi U12 noor­mees­te seas 3. ko­ha.