Kuu­sa­lu nais­koor Kad­ri tä­his­tas 50. sün­ni­päe­va

2538
Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia lõ­pe­ta­ja, Ees­ti üks tun­nus­ta­tu­maid noo­ri di­ri­gen­te ED­MAR TUUL ning Kuu­sa­lu Kad­ri har­ras­tus­laul­jad on leid­nud ühi­se kee­le.

Päev en­ne pi­du oli koo­ri di­ri­gen­dil ED­MAR TUU­LEL Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia koo­ri­juh­ti­mi­se eria­lal kont­sert-lõ­puek­sam.

sonum22_4.inddMõ­ned aas­tad ta­ga­si oli Kuu­sa­lu nais­koo­ri Kad­ri tu­le­vik eba­kin­del – va­ne­mad laul­jad jäid proo­vi­dest ära, noo­ri juur­de ei tul­nud, üle 20 aas­ta koo­ri ju­ha­ta­nud Kris­ta Kukk lah­kus, ku­na soo­vis lau­lu­peo aas­tal koor­must vä­hen­da­da ning kes­ken­du­da las­te tant­su­rüh­ma­de­le.
Ent siis leid­sid nad uue di­ri­gen­di, tal­lin­la­se Ed­mar Tuu­le, koor on saa­nud ot­se­kui uue hin­ga­mi­se. Tä­na­vu ke­va­del on Kad­ri graa­fik kii­re – jaa­nua­ris kor­ral­da­ti Kuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­pi­du, ap­ril­lis käi­di Riias Pü­ha Maar­ja Mag­da­lee­na ki­ri­kus kont­ser­ti and­mas. Lau­päe­val, 27. mail pi­das Kad­ri Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas 50. sün­ni­päe­va, päev va­rem ja­gu­ne­sid laul­jad au­to­des­se ja sõit­sid Tal­lin­nas­se, et kaa­sa ela­da oma di­ri­gen­di­le Ed­mar Tuu­le­le, kel­lel oli Must­pea­de ma­jas koo­ri­juh­ti­mi­se eria­lal kont­sert-lõ­puek­sam. Nüüd lä­he­vad nai­sed su­ve­puh­ku­se­le, Ed­mar Tuul aga val­mis­tub su­vi­seks noor­te lau­lu­peoks, kus ta on noor­mees­koo­ri­de lii­gi­di­ri­gent.
Kad­ri on esi­me­ne nais­koor, mi­da Ed­mar Tuul di­ri­gee­rib. Ku­na Kad­ri jäi 2013. aas­tal di­ri­gen­di­ta, pak­kus maest­ro Ants Soots või­ma­lust Ed­mar Tuu­le­le, kes oli sel­le­ga ko­he nõus, kui­gi on seo­tud veel 7 kol­lek­tii­vi­ga üle Ees­ti.
Ed­mar Tuul üt­les, et koo­ri ees ol­dud 3 aas­ta­ga on ta saa­nud juur­de mi­tu to­re­dat va­nae­ma, vä­ga pal­ju häid maa­mu­ne ja vä­ga ilu­said mä­les­tu­si. Pi­kem lu­gu Ed­mar Tuu­lest il­mus tä­na­vu 25. jaa­nua­ri Sõ­nu­mi­too­jas, kus ta lau­sus, et Kad­ri po­le kol­lek­tiiv, mil­le­ga saa­vu­ta­da kõr­get kuns­ti ja tu­le­mu­si, kuid an­nab hin­ge­list soo­just ning õpe­tab pa­re­mi­ni suht­le­ma.
Kad­ri koo­ri­va­nem, 22 aas­tat koo­ris laul­nud Git­ta Truus rää­kis, et nais­koo­ril lä­heb prae­gu häs­ti: „Oli vä­ga to­re, kui­das Ed­mar meie juur­de sat­tus – te­ma võ­tab, lä­heb ja teeb. Proo­vid on nii lõ­bu­sad, pin­ge­va­bad, sa­mas tee­me ka kõ­vas­ti tööd. Ed­mar on to­re ja ener­gi­li­ne, ta jõuab kind­las­ti kau­ge­le.”

Siht üld­lau­lu­pi­du
Git­ta Truus sõ­nas, et 2019 on lau­lu­peo-aas­ta, sin­na on plaa­nis Kad­ril kind­las­ti min­na ning nai­sed loo­da­vad, et Ed­mar Tuul pü­sib veel vä­he­malt nii kaua nen­de ees.
Koo­ris on prae­gu 17 laul­jat, lau­lu­peo­le mi­ne­kuks peab ole­ma koo­ris liik­meid 16. Git­ta Truus mär­kis, et kind­las­ti oleks Kad­ris­se nai­si juur­de va­ja: „Eri­ti unis­ta­me esi­mes­test sop­ra­ni­test. Nai­sed jää­vad va­ne­maks, hää­led nõr­ge­maks, enam ei saa nii kõr­gelt laul­da.”
Koo­ri­va­nem tõ­des, et noo­red vei­di pel­ga­vad nais­koo­ri, kui­gi po­le põh­just: „Meil on suu­re­pä­ra­ne selts­kond, lau­la­me ilu­said ja klas­si­ka­li­si lau­le.”
Koo­ri sün­ni­päe­va­peol olid kü­la­li­se­si­ne­jad Kuu­sa­lu mees­koor, nais­lau­luan­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad, Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­lu­lap­sed ning sõp­rus­nais­koor Krõõt Ko­selt. Esi­le too­di Kad­ri staa­ži­ka­mad laul­jad: Mai­gi Kii­ver, kes laul­nud 50 aas­tat, 44aas­ta­se staa­ži­ga Reet Kin­del ning 41 aas­tat laul­nud Ene Ui­bo.
Kont­ser­di ka­va pa­nid kok­ku laul­jad. Nad va­li­sid oma täht­sa­mad, hu­vi­ta­va­mad ja mä­les­tus­rik­ka­mad lau­lud. Ku­na noo­di­hun­nik sai vä­ga paks, va­lis Ed­mar Tuul sealt kont­ser­di­ja­gu lau­le väl­ja.
Kad­rit tu­lid õn­nit­le­ma ka en­di­sed di­ri­gen­did. Kris­ta Kukk mee­nu­tas, et kui tu­li üli­koo­lia­jal Kuu­sal­lu, ai­ta­sid Kad­ri nai­sed tal end sis­se sea­da, lei­da kor­te­ri, olid ema eest: „Et olen Kuu­sa­lus, on suu­res­ti tä­nu nais­koo­ri­le Kad­ri. Mä­le­tan ilu­said pik­ki õh­tuid pä­rast koo­rip­roo­vi, kui oli põh­just vei­di kauem koos is­tu­da.”
1980nda­tel aas­ta­tel koo­ri ju­ha­ta­nud, prae­gu Vil­jan­dis elav Kül­li Sa­lu­mäe rää­kis, et Kad­ri on tal hin­ges kui esi­me­ne kol­lek­tiiv, mil­le käe­käi­gu ja laul­ja­te eest ta vas­tu­tas. Nais­koo­ri jär­gi pa­ni ta oma tüt­re­le ni­meks Kad­ri. Õn­nit­le­ma olid tul­nud ka en­di­sed di­ri­gen­did Sir­je Sos­si, Mait Män­nik ja Ma­re Rus­sak.
Kad­ri loeb oma sün­niks 1967. aas­tat, sest siis hak­kas nais­koo­ri ju­ha­ta­ma Lud­mil­la Lõh­mus-Toon ning al­gas jär­je­pi­dev te­gut­se­mi­ne. Ala­tes sel­lest ajast on ol­nud Kad­ril küm­me­kond di­ri­gen­ti.

Eelmine artikkelSport ko­bu­jut­su 3 meist­ri­tiit­lit Kol­ga noor­te­le
Järgmine artikkelAru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu aju­ti­selt su­le­tud