Kuu­sa­lu maa­mak­su al­ter­na­tiiv­ne eel­nõu

665

Hil­ju­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­meks kin­ni­ta­tud Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du edas­tas es­mas­päe­val vo­li­ko­gu esi­me­he­le al­ter­na­tiiv­se eel­nõu Kuu­sa­lu val­la 2019. aas­ta maa­mak­su koh­ta. Eel­nõus on ela­mu­maa mak­su­määr hin­nat­soo­ni­des eri­nev – Sal­mis­tu-Valk­la ran­naää­res 1,3 prot­sen­ti, An­di­nee­me su­vi­laü­his­tu­te ja Lee­gi­ran­na me­re­pool­ses osas 1,8 ning An­di­nee­me-Tsitre ran­naää­res, Sal­mis­tu su­vi­la­koo­pe­ra­tii­vi­de ja Pe­da­ssaa­re maal 2,2 ning üle­jää­nud tsoo­ni­de osas 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mi­se hin­nast. Eri hin­nat­soo­ni­de maa­mak­­su mää­raks on eel­nõus pa­ku­tud ha­ri­ta­va maa osas 0,2-1,3 prot­sen­ti ning muu maa osas 0,4-2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast. Se­le­tus­kir­jas on põh­jen­da­tud, et maa­maks peaks ole­ma val­la eri­ne­va­tes asu­la­tes enam-vä­hem ühe­su­gu­ne, sest val­la pa­ku­ta­vad tee­nu­sed on sa­mu­ti enam-vä­hem sar­na­sed. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm üt­les, et edas­tas eel­nõu val­la­va­lit­su­se­le me­net­le­mi­seks: „Es­malt tu­leb üle kont­rol­li­da, kas eel­nõu se­le­tus­kir­ja­le li­sa­tud ar­vu­tu­sed on õi­ged. Eel­nõu hak­kab aru­ta­ma ka arengu- ja ee­lar­veko­mis­jon. Olu­li­ne on aru saa­da ka, mil­li­ne oleks eel­nõu mõ­ju val­laee­lar­ve­le.“ Enn Kirs­man üt­les le­he­toi­me­tu­se­le, et mõ­ju val­laee­lar­ve­le te­ma eel­nõu se­le­tus­kir­jas väl­ja ar­vu­ta­tud ei ole, ku­na konk­reet­sed and­med puu­du­vad.