Kuu­sa­lu laste t­rupp koo­li­teat­ri­te rii­gi­fes­ti­va­li lau­reaa­t

2451
Kuu­sa­lu keskkooli algklassilaste näi­tet­rupp la­vas­tu­se „Päev na­gu ala­ti“ eten­du­sel oma koo­lis: Joosep Palgi, Kaspar Rüngenen, Annaliisa Rootalu, Hanna-Liisa Kaarmann, Mia Maria Lipsmäe, Chrissely Vaabel, Roland Treima, Karl Kristjan Kallip, Ragne Loviise Kotkas, Anette Danjuk, Johannna Liisa Jõe, Kertu Seinoja, Rainis Kikas.
Kuu­sa­lu keskkooli algklassilaste näi­tet­rupp la­vas­tu­se „Päev na­gu ala­ti“ eten­du­sel oma koo­lis: Joosep Palgi, Kaspar Rüngenen, Annaliisa Rootalu, Hanna-Liisa Kaarmann, Mia Maria Lipsmäe, Chrissely Vaabel, Roland Treima, Karl Kristjan Kallip, Ragne Loviise Kotkas, Anette Danjuk, Johannna Liisa Jõe, Kertu Seinoja, Rainis Kikas.

Algk­las­si­de üle­rii­gi­li­ne teat­ri­fes­ti­val oli 5. ja 6. mail Kol­ga koo­lis.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 4. a ja b klas­si õpi­las­test koos­nev näi­tet­rupp või­tis ap­ril­li lõ­pus Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil Grand Prix`. Tä­nu sel­le­le esin­das trupp Har­ju maa­kon­da möö­du­nud nä­da­la lõ­pus Kol­gas toi­mu­nud riik­li­kul fes­ti­va­lil ja tõi ka sealt lau­reaa­di­tiit­li. Kuu­sa­lu või­du­kas la­vas­tus „Päev na­gu ala­ti“ põ­hi­neb Ju­han Jai­gi 1936. aas­tal kir­ju­ta­tud ühis­kon­nak­rii­ti­li­sel las­te­luu­le­tu­sel „Kaie päev“. La­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu rää­kis, et nii­pea, kui luu­le­tust lu­ges, tek­kis idee, kui­das se­da saab la­vas­ta­da tä­na­päe­va­ses mõt­tes – ho­bust ku­ju­ta­da po­lii­ti­ku­na ning oi­nast, kel­lel kärb­se­parv üm­ber, näi­da­ta rokks­taa­ri­na, kel aus­ta­jad par­ve­na kaa­sas. Ühest kas­sist te­gi kolm.
Rii­gi­fes­ti­va­lil sai näit­le­ja­pree­mia väi­kest mus­ta kas­si män­gi­nud Mia Ma­ria Lips­mäe ja maa­konnafes­ti­va­lilt pa­ri­ma mee­so­sa­täit­ja pree­mia Joo­sep Pal­gi papagoi rolli eest.
Žü­riis olid näit­le­jad Mar­gus Ta­bor ja Rag­ne Veen­sa­lu, ETV+ pro­dut­sent ja Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Ma­ria Kl­ju­ki­na, Kol­ga muu­seu­mi va­ra­hoid­ja ja har­ras­tus­näit­le­ja Ul­vi Meier.
Sai­ma Kal­lion­si­vu üt­les, et la­vas­tus sai kii­ta nii maa­kon­na­fes­ti­va­lil kui ka Kol­gas: „Käi­di kü­si­mas, kust sel­le luu­le­tu­se teks­ti leiaks, oli in­ter­ne­tist ot­si­tud, kuid ei õn­nes­tu­nud. Sat­tu­sin lu­ge­ma Ju­han Jai­gi väi­kest raa­ma­tut, mis on Kuu­sa­lu koo­li raa­ma­tu­ko­gus. See on vä­ga hea kaa­sae­ga so­bi­tuv luu­le­tus.“
Kuu­sa­lu tru­pi la­vas­ta­ja li­sas, et Kol­gas oli fes­ti­va­lil to­re ja la­he õhk­kond – mõ­nel pool on ol­nud aka­dee­mi­li­sem. Kol­gas näi­tet­rup­pe vas­tu võt­nud lap­sed ja pea­kor­ral­da­ja, õpe­ta­ja-la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul olid sõb­ra­li­kud, abi­val­mid. Et oo­teaeg ei tun­duks pikk, said lap­sed koos Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni­ lau­lus­tuu­dio lastega saalis laul­da.
Kol­ga koo­li näi­tet­ru­pi Ko­hal-oli­jad la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul rää­kis, et Kol­ga koo­li­le pak­kus fes­ti­va­li kor­ral­da­mist Ees­ti Har­ras­tus­teat­ri­te Liit. Võist­le­sid 19 la­vas­tust.
Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te noo­re­ma tru­pi la­vas­tus „Hii­re­jaht“ sai erip­ree­mia tun­tud ma­ter­ja­li leid­li­ku ka­su­ta­mi­se eest. La­vas­tus põ­hi­neb Fe­liks Kot­ta ja Ralf Par­ve luu­le­tus­te­le.

Eelmine artikkelAru­kü­la ema­de­päe­va kä­ru­ral­lil osa­le­sid 10 ema ja 2 isa
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa uus kont­sept­sioon – mõi­saa­jas­tu kes­kus