Kuu­sa­lu koo­lis taas koo­lio­lüm­pia­män­gud

1046

Ees­ti Olüm­piaa­ka­dee­mia toe­tab see­kord 640 eu­ro­ga Kuu­sa­lu kesk­koo­li tä­na­vu­si koo­lio­lüm­pia­män­ge, olümpiaperiood algas tei­si­päe­val, 23. jaa­nua­ril. Es­ma­kord­selt kaa­sa­tak­se naa­ber­koo­lid – oma de­le­gat­sioo­ni pa­ne­vad väl­ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool, Kol­ga kool ja Lok­sa güm­naa­sium. Män­gud seo­tak­se EV100 üri­tus­te­ga, klas­sid on ja­ga­tud et­ni­lis­teks rüh­ma­deks: se­tod, võ­ro­ke­sed, saar­la­sed, mul­gid, ran­na­rah­vas, peip­siää­re rah­vas. Ka kü­la­li­sed saa­vad va­li­da, mil­list et­ni­list rüh­ma esin­da­vad, Lok­sa õpi­la­sed plaa­ni­vad esi­ne­da lin­na­rah­va­na. Koo­lio­lüm­pia­män­gu­de pro­jek­ti­juht Kad­ri Ida­vain rää­kis, et taas eel­neb olüm­pia­ha­ri­dus­pe­riood koos mit­me­te kon­kurs­si­de­ga. Olüm­pia­män­gu­de päev on 11. juu­ni, siis on ka­vas spor­di­võist­lu­sed, ava- ja lõ­put­se­re­moo­nia ning kui lei­tak­se toe­ta­jaid, ka jä­rel­pi­du.

Eelmine artikkelKohus: po­le alust tü­his­ta­da Rum­mu tur­ba­toot­mi­seks an­tud vee eri­ka­su­tus­lu­ba
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP valiti Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­meheks