Kuu­sa­lu koo­lis koh­tu­sid mes­sil Ida-Har­ju et­te­võt­jad ja õpi­la­sed

2263
OÜ Balti Spoon pakub suvel tööd noortele alates 18. eluaastast. Ettevõtte personilijuht HELENA AUG ning personali- ja töökeskkonnaspetsialist ENELI SEPP neljapäeval Kuusalu keskkoolis.

Õpi­las­te­le pak­ku­sid su­veks tööd 12 ko­ha­lik­ku fir­mat.

Kuu­sa­lu koo­li saa­li olid nel­ja­päe­va, 6. ap­ril­li pä­rast­lõu­naks kut­su­tud 9.-12. klas­si õpi­la­sed Kuu­sa­lu, Kol­ga, Lok­sa ja Keh­ra koo­list. Kok­ku oo­da­ti um­bes 200 noort, ko­gu­nes 140 rin­gis. Keh­rast jäid pal­jud tu­le­ma­ta, sest tel­li­tud bus­si ei saa­bu­nud, Kuu­sal­lu pi­did Keh­ra güm­naa­siu­mist sõit­ma 75 õpi­last. Osa­le­da said Keh­rast 3 õpi­last ja õpe­ta­ja Ott Oja, kes sõi­tis Kuu­sal­lu au­to­ga.
Su­ve­töö mes­si kor­ral­das Põh­ja-Ees­ti Ra­ja­leid­ja. Va­rem on teh­tud Ida-Har­ju noor­te­le kar­jää­ri­se­mi­na­re ja tee­ma­päe­va­sid, töö­mess oli es­ma­kord­ne.
Kõi­ge­pealt rää­kis Töö­tu­kas­sa kar­jää­riin­fo spet­sia­list Aet Trei noor­te­le tööõi­gu­sest. Siis said nad tut­vu­da su­vis­te va­ba­de töö­koh­ta­de ja töö­tin­gi­mus­te­ga, et­te­võ­te­te­le oli saa­li sein­te äär­de sea­tud töö­lauad. Käi­di rää­ki­mas Ra­ja­leid­ja töö­ta­ja­te­ga, Töö­tu­kas­sa esin­da­jalt kü­si­ti tööõi­gu­se koh­ta li­sa­sel­gi­tu­si ja pa­lu­ti kom­men­taa­re su­vis­tel töö­koh­ta­del va­rem et­te tul­nud olu­kor­da­de­le.

Ko­kaa­bi­dest ka­ja­ki­pa­ran­da­ja­te­ni
Mes­sil olid esin­da­tud 12 ko­ha­lik­ku et­te­võ­tet. Ko­ha­peal ja­ga­sid sel­gi­tu­si Bal­ti Spoon OÜ, Valk­la Rand OÜ, Tuul­met Hol­ding OÜ, SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ja Rei­mann Ret­ked OÜ esin­da­jad.
Ra­ja­leid­ja töö­ta­jad va­hen­da­sid Ja­cobs OÜ (Cap­ri Pit­sa­koh­vik Kuu­sa­lus), Hed­vig OÜ (Kuu­sa­lu ja Lok­sa Pe­re­pood), A.A.Idee OÜ (mööb­li­toot­ja Kuu­sa­lu kü­las), AS OG Elekt­ra (Kuu­sa­lu ja Lok­sa Gros­si Toi­du­pood), KV Töö­de OÜ (Ke­pi­vab­rik), OÜ Sil­dex (Jõe­kää­ru Puh­ke­ta­lu), Leo­loo­la Las­te­rii­ded OÜ (õmb­lus­töö­ko­da Kuu­sa­lus) rek­laam­ma­ter­ja­le su­vis­test  va­ba­dest  töö­koh­ta­dest.
Bal­ti Spoon pak­kus 18aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le või­ma­lust töö­ta­da su­vel et­te­võt­te laos. Valk­la Rand kut­sus ap­pi köö­ki ja res­to­ra­ni­saa­li, Rei­mann Ret­ked ot­sib abi­li­si mat­ka­de­le ja ka­jak­ke pa­ran­da­ma. Ani­ja mõis va­jab töö­ta­jaid su­vis­te­le õp­pe­käi­ku­de­le ja üri­tus­te­le ning ka gii­de. Kol­ga­kü­las asuv Tuul­met Hol­ding pak­kus me­tal­li­tööd.
Bal­ti Spoo­ni per­so­na­li­juht He­le­na Aug kii­tis mes­si ning aval­das loo­tust, et see on jät­ku­suut­lik ja ai­na roh­kem et­te­võt­teid hak­kab sel­le vas­tu hu­vi tund­ma.
Pal­jud noo­red üt­le­sid, et neil on ju­ba su­veks töö ole­mas, pea­mi­selt sõi­de­tak­se Tal­lin­na, töö­ta­tak­se söö­gi­koh­ta­des, kaup­lus­tes, la­du­des. Oli ka neid, kes saa­vad su­vel töö­ta­da oma va­ne­ma­te töö­ko­has. Osad rää­ki­sid, et kaa­lu­vad mes­sil pa­ku­tud töö­koh­ta­de­le kan­di­dee­ri­mist.

Noo­red ta­ha­vad ko­he kii­tust ja edue­la­must
Kõi­ge enam kiit­sid noo­red Sõ­nu­mi­too­ja­le Töö­tu­kas­sa spet­sia­lis­ti Aet Trei esi­ne­mist. Ta ja­gas nõuan­deid, kui­das en­da eest seis­ta, kui tu­leb sõl­mi­da tööand­ja­ga töö­le­ping ja pan­na pai­ka töö­tin­gi­mu­sed.
Aet Trei rõ­hu­tas, et tööand­jad peak­sid ar­ves­se võt­ma – tä­na­päe­va noor on kär­si­tu, ta ta­hab tu­le­mu­si saa­da rut­tu, kui töö­tab, siis tu­leks te­da kii­ta või­ma­li­kult ko­he. Noo­red on nu­ti- ja üld­se ar­vu­ti­maail­mas kii­red ja tai­bu­kad. Sa­mas peak­sid nad mõist­ma, et suur osa sel­lest, mi­da Fa­ce­boo­kis ja mu­jal sot­siaal­mee­dias üt­le­vad või pos­ti­ta­vad, jõuab pal­ju­de­ni, ka tööand­ja­te­ni.
„Kõik, mi­da prae­gu teed, on in­ves­tee­ring tu­le­vik­ku, see on et­te­val­mis­tus tu­le­va­seks tööe­luks. Tööand­ja võ­tab kõi­ge­pealt te ni­me ja pa­neb Goog­les­se. Soo­vi­tan ka­su­ta­da sa­ma rel­va, goo­gel­da­ge et­te­võ­tet, uu­ri­ge eel­ne­valt, kel­le­ga te­gu, kas on prob­lee­me,“ sõ­nas ta.
„Ol­ge jul­ged ja pea­le­hak­ka­jad, kui kan­di­dee­ri­te töö­ko­ha­le, ka su­vi­se­le, tut­vus­ta­ge en­nast, rää­ki­ge, mis on teie tu­ge­vad oma­du­sed. Ta­he tööd te­ha on kõi­ge täht­sam. Põ­hi­li­ne – õp­pi­ge kel­laae­ga­dest, ka­lend­rist ja kok­ku­le­pe­test kin­ni pi­da­ma.“
Aet Trei soo­vi­tas, et ka täht­a­ja­lis­te töö­de pu­hul an­nab noo­re­le kõi­ge pa­re­ma ga­ran­tii, kui sõl­mi­tak­se töö­le­ping. Mi­da tööand­jad sa­ge­li ki­pu­vad unus­ta­ma, on nõue, et täh­ta­ja­li­selt töö­ta­va­tel noor­tel on õi­gus puh­ku­se­le. Ku­ni 18aas­tas­te puh­kus kes­tab 35 ka­lend­ri­päe­va. Kui jao­ta­da need aas­ta pea­le, on ühe kuu­ga õi­gus 2,9 puh­ku­se­päe­va­le. Kui täh­ta­ja­li­ne töö lõ­peb, tu­leks li­saks väl­ja­tee­ni­tud töö­ta­su­le maks­ta ka noor­te­le puh­ku­se­kom­pen­sat­sioo­ni.

Töö­sea­du­sand­lu­sest
7-12aas­tas­tel las­tel on lu­ba­tud töö­ta­da kul­tuu­ri, kuns­ti, spor­di või rek­laa­mi alal, kui see on ker­ge ja ohu­tu, ei se­ga ha­ri­du­se oman­da­mist. Tööaeg 3 tun­di päe­vas, 15 nä­da­las.
13-16aas­tas­te töö­ko­hus­tu­sed ei to­hi nõu­da suurt ke­ha­list või vaim­set pin­gu­tust. 13-14aas­ta­ne võib töö­ta­da päe­vas 4 tun­di, nä­da­las 20; 15aas­ta­ne 6 tun­di, nä­da­las 30; 16-17aas­ta­ne 7 tun­di, nä­da­las 35. 7-14aas­ta­se töö­le­võ­tul on nõu­tav tööins­pek­to­ri nõus­­olek.
Töö­tu­kas­sal on prog­ramm „Noor­te­ga­ran­tii“: hü­vi­ta­tak­se pool töö­ta­sust ku­ni 2kord­se mii­ni­mum­pal­ga ula­tu­ses, kui sõl­mi­tak­se vä­he­malt 2aas­ta­ne töö­le­ping 17-29aas­ta­se noo­re­ga, kes on Töö­tu­kas­sas töö­tu­na ar­vel ol­nud 4 kuud. Ta­su­tak­se ka noo­re väl­jaõp­pe ku­lud ku­ni 2500 eu­rot.

Eelmine artikkelEla­ni­ke hu­vi Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu vas­tu on lei­ge
Järgmine artikkelSõnumitooja 12. aprillil