Kuu­sa­lu kesk­kool ja Raa­si­ku põ­hi­kool on Har­ju­maa pa­ri­mad koo­lis­por­dis

2549
Har­ju 2017. aas­ta pa­rim spor­di­kool kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de seas on Kuu­sa­lu kesk­kool: ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad ING­RIT KEER­MA, SER­GO TREU­FELD, MA­RIA TREI ja MAR­GIT JÄET­MA, kes­kel di­rek­tor VEL­LO SATS.

Spor­di­lii­du pree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ päl­vis Kuu­sa­lu ­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja MAR­GUS KEER­MA.

Tal­lin­nas Gur­mee­teat­ris kol­ma­päe­val, 13. det­semb­ril toi­mu­nud Har­ju­maa spor­di­lii­du aas­ta­lõ­pu­peol kuu­lu­ta­ti väl­ja möö­du­nud aas­ta maa­kon­na pa­ri­mad sport­la­sed ja spor­di­elu eest­ve­da­jad ning koo­li­de komp­leks­võist­lu­se võit­jad.

Spor­di­rah­vast ter­vi­ta­nud Har­ju Spor­di­lii­du ju­ha­tu­se esi­mees Jü­ri Paa­vel mär­kis, et spor­di­ga kaas­ne­vad eri­ne­vad emot­sioo­nid – nii või­du­rõõm kui kao­tu­se­ki­be­dus, kuid hoo­li­ma­ta sel­lest, kas te­gel­etak­se saa­vu­tus­spor­di või liht­salt en­da­le mee­le­pä­ra­se ja jõu­ko­ha­se sport­li­ku har­ras­tu­se­ga, teeb sport meid kõi­ki pa­re­maks.

Maa­va­ne­ma asen­da­ja, maa­sek­re­tär Lee­vi Lae­ver kuu­lu­tas väl­ja Har­ju­maa 2017. aas­ta pa­ri­mad sport­la­sed. Need on ten­ni­sist Anett Kon­ta­veit, kes on maail­ma nais­te ede­ta­be­lis 34. ko­hal, ning MMil pronk­si ja EMil kaks hõ­be­me­da­lit võit­nud rat­tao­rien­tee­ru­ja Lau­ri Mals­roos.

HO­Li te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se an­dis üle koo­li­de­va­he­li­se komp­leks­võist­lu­se võit­ja­te au­hin­nad. Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses või­tis 4. aas­tat jär­jest Kuu­sa­lu kesk­kool. Või­du­ka­ri­kat olid vas­tu võt­mas di­rek­tor Vel­lo Sats ning ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad Ing­rit Keer­ma, Mar­git Jäet­ma, Ma­ria Trei ja Ser­go Treu­feld, puu­du­sid Mar­gus Keer­ma ja Il­vard Ee­rik­soo. Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses tu­li esi­ko­ha­le Raa­si­ku põ­hi­kool. Ka­ri­ka võt­sid vas­tu di­rek­tor Kad­ri Vii­ra ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Tiia Kroon­mäe, kes kut­su­sid la­va­le ka val­la­va­nem And­re Se­pa.

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­ru­pi esi­mees Tai­mi Saar­ma rää­kis, et tä­na­vu eral­da­tud toe­tus­test on kol­man­dik ku­lu­nud spor­di­le. Koos HO­Li kul­tuu­ri­nõu­ni­ku Ruth Jü­ri­sa­lu­ga õn­nit­les ta 300eu­ro­se spor­dip­ree­mia lau­reaa­te. Viie pre­mee­ri­tu hul­gas oli ka Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi pre­si­dent Hel­ges Mänd­mets, ke­da tun­nus­ta­ti ko­ha­li­ke ja üle­maa­kon­na­lis­te spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se ning lii­ku­mis­har­ras­tu­se ak­tiiv­se pro­pa­gee­ri­mi­se eest. Raa­si­ku põ­hi­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jat Tiia Kroon­mäed tunnustati õpi­las­te kas­va­ta­mi­sel teh­tud edu­ka ja kauaaeg­se pe­da­goo­gi­li­se töö ning kol­lee­gi­des­se sõb­ra­li­ku suh­tu­mi­se eest.

Spor­dip­ree­mia „Meie tee­juht, meie õpe­ta­ja“ lau­reaa­di kuu­lu­tas väl­ja möödunud aas­ta lau­reaat Jaa­nus Väl­ja­mäe. Ta mär­kis: „Eel­mi­sel aas­tal oli mul ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja­na vä­ga meel­div võt­ta au­hind vas­tu oma kol­lee­gilt Vei­go Juu­selt. Mul on suur au an­da see eda­si järg­mi­se­le kol­lee­gi­le, ke­kaõp­si­le ja võit­lus­kaas­la­se­le Mar­gus Keer­ma­le.“

Ku­na Kuu­sa­lu koo­li õpe­ta­ja Mar­gus Keer­ma on hai­ge, võt­tis au­hin­na, 2000 eurot, vas­tu te­ma abi­kaa­sa Ing­rit Keer­ma. Di­rek­tor Vel­lo Sats üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Mar­gus Keer­ma sai pree­mia kät­te ju­ba va­rem koo­lis, kui Har­ju spor­di­lii­du esin­da­jad käi­sid te­da Kuu­sa­lus õn­nit­le­mas.

„Meil oli tri­mest­ri lõ­pus ak­tus. Mar­gu­se­le oli see ilus ül­la­tus, kui­das lap­sed te­da vas­tu võt­sid ja ela­sid tun­nus­ta­mi­se­le vä­ga kaa­sa,“ rää­kis di­rek­tor.

Ing­rit Keer­ma mär­kis, et just Mar­gus Keer­ma on ol­nud koo­li­de­va­he­li­se komp­leks­võist­lu­se eest­ve­da­ja Kuu­sa­lu koo­lis: „Te­ma võ­tab se­da hin­ge­ga, loeb punk­te, he­lis­tab ja or­ga­ni­see­rib. Ise­gi, kui me tei­sed ole­me ka­hel­nud, kas sel aas­tal ik­ka osa­le­me, sest sel­le­ga kaas­neb pa­ra­jalt st­res­si ja pea­va­lu, siis te­ma är­gi­tab ik­ka osa võt­ma.“

Raa­si­kul on aas­ta pa­rim spor­di­kool põ­hi­koo­li­de seas. Ränd­ka­ri­ka võt­sid vas­tu di­rek­tor KAD­RI VII­RA ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja TIIA KROON­MÄE koos val­la­va­nem AND­RE SE­PA­GA.
Raa­si­kul on aas­ta pa­rim spor­di­kool põ­hi­koo­li­de seas. Ränd­ka­ri­ka võt­sid vas­tu di­rek­tor KAD­RI VII­RA ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja TIIA KROON­MÄE koos val­la­va­nem AND­RE SE­PA­GA.

Koo­lid: või­duks on va­ja kõi­gil ala­del osa­le­da
Maa­kon­na koo­li­de­va­he­lis­te meist­ri­võist­lus­te komp­lek­sar­ves­tus­se kuu­lus 8 spor­dia­la, pa­re­mad sel­gu­sid, kui igal koo­lil ar­ves­ta­ti ma­ha nõr­gim tu­le­mus. Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses edes­tas võit­jaks tul­nud Kuu­sa­lu kesk­kool vaid 1 punk­ti­ga Jü­ri güm­naa­siu­mit ning ränd­ka­ri­kas vii­di taas Kuu­sal­lu. Tea­te­suu­sa­ta­mi­ses sai Kuu­sa­lu kool ala­või­du, nel­jal alal 2. ko­ha.

„Meil on vä­ga head õpe­ta­jad ja tree­ne­rid, pa­ri­mad lap­sed. Ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jad moo­dus­ta­vad hea mees­kon­na, kel on ti­he koos­töö, lap­sed löö­vad kaa­sa, tu­le­mu­sed tu­le­vad­ki,“ kom­men­tee­ris Vel­lo Sats.

Ing­rit Keer­ma li­sas, et edu ta­gab, kui osa­le­da kõi­gil komp­lek­sar­ves­tus­se kuu­lu­va­tel võist­lu­sa­la­del, il­ma sel­le­ta oleks Kuu­sa­lul suur­te Jü­ri ja Viim­si koo­li­de­ga ras­ke kon­ku­ree­ri­da. Kõi­gi­le ala­de­le võist­kon­na kok­ku­saa­mi­ne nõuab õpe­ta­ja­telt tõ­sist tööd: „Mõn­da last on va­ja lau­sa anu­da, et tu­leks võist­le­ma, sa­mas on meil ka kul­la­fon­di lap­sed – ala­ti val­mis võist­le­ma üks­kõik, kus vaid va­ja.“

Ka põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses ka­ri­ka võit­nud Raa­si­ku kool sai ühe ala­või­du – rah­vas­te­pal­lis. Raa­si­ku on komp­leks­võist­lu­se võit­nud ka ühe kor­ra va­rem, eel­mi­sel aas­tal saa­di 2. koht.

„Siis üt­les Tiia Kroon­mäe, et ta­hab nä­ha, kas õn­nes­tub suur­test koo­li­dest ja­gu saa­da ning võt­tis as­ja kind­lalt kä­si­le. Ta muud­kui ar­vu­tas punk­te ja läks las­te­ga kõi­gi­le võist­lus­te­le,“ lau­sus di­rek­tor Kad­ri Vii­ra.

Ta ju­tus­tas, et Tiia Kroon­mäe on tei­nud nii tub­li tööd, et Raa­si­ku koo­li lap­sed on mee­lel­di val­mis oma koo­li eest väl­ja mi­ne­ma: „Õpi­las­te suh­tu­mi­ne spor­di te­ge­mis­se ja võist­le­mis­se on koo­lis tä­nu õpe­ta­ja­le vä­ga pal­ju muu­tu­nud, lap­sed ta­ha­vad min­na ja või­ta.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 13. detsembril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ela­ni­kud ko­gu­vad all­kir­ju ale­vi­ku met­sa­de kait­seks