Kuu­sa­lu kesk­koo­lis al­gab uuest aas­tast mad­ru­seõ­pe

2716
Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor VEL­LO SATS ning koo­li tu­le­va­sed õpe­ta­jad, Pär­nu Me­ren­dus­kes­ku­se oma­nik ja juht TAU­RI TIIT­SO, ju­ha­tu­se lii­ge, Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­ne KARL KUU­SE ning Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI.

Mad­ru­se eria­la hak­kab 10. klas­si­le õpe­ta­ma Pär­nu Me­ren­dus­kes­kus, ra­has­tab Kuu­sa­lu vald.

Kuu­sa­lu kesk­kool, val­la­va­lit­sus ja Pär­nu me­ren­dus­kes­kus on jõud­nud kok­ku­lep­pe­le, et 6. jaa­nua­rist al­gab güm­naa­siu­mio­sa õpi­las­te­le va­li­kai­ne­na mad­ru­se baas­koo­li­tus, mis koos­neb 5 kur­su­sest ja kes­tab ku­ni jaa­nua­ri­ni 2021. Õp­pe­ga alus­ta­vad 10. klas­sist 18 õpi­last. Õp­pi­ma ha­ka­tak­se ka­hel päe­val nä­da­las, ühel kaks ja tei­sel kolm tun­di. Kur­sus­te lõ­puks saa­vad õpi­la­sed va­nem­mad­ru­se kut­se­tun­nis­tu­se.

Kuu­sa­lu vald ta­sub Pär­nu Me­ren­dus­kes­ku­se­le koo­li­tu­se eest iga õpi­las­te koh­ta 1000 eu­rot, kok­ku 18 000 eu­rot. Kuu­sa­lu koo­list saab Ees­tis esi­me­ne kesk­kool, kus asu­tak­se õpe­ta­ma mad­ru­se eria­la.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats kom­men­tee­rib, et mad­ru­se eria­la idee pak­kus õp­pe­ka­vas­se koo­li vi­list­la­ne Karl Kuu­se­, kes kuu­lub Pär­nu Me­ren­dus­kes­ku­se ju­ha­tus­se ja al­ga­tas pool­teist aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lus väi­ke­lae­va­juh­ti­de koo­li­tu­se. Kok­ku saa­di koo­li­tus­teks Kuu­sa­lu koo­li­ma­jas, neil kur­sus­tel on õpe­ta­mas käi­nud ka Pär­nu Me­ren­dus­kes­ku­se juht Tau­ri Tiit­so.

Li­gi aas­ta ta­ga­si rää­kis Karl Kuu­se di­rek­to­ri­le, et väi­ke­lae­va­juh­ti­de koo­li­tus on po­pu­laar­ne, Kuu­sa­lu vald on me­reäär­ne vald, võiks alus­ta­da kut­seõp­pe­ga, ha­ka­ta mad­ru­seid koo­li­ta­ma.
Vel­lo Sats üt­leb, et võt­tis et­te­pa­ne­ku rõõ­mu­ga vas­tu, sest on hea, kui kool saab güm­naa­siu­mio­sa õpi­las­te­le pak­ku­da hu­vi­ta­vaid va­li­kai­neid: „Kui vaa­da­ta Kuu­sa­lu kesk­koo­li va­nu aren­gu­ka­va­sid, leiab mit­mest neist kut­seõp­pe. Sa­mas on kut­seõ­pe kal­lis, teh­ni­li­se baa­si ta­ga­mi­ne on ku­lu­kas. Me­ren­dus­kes­ku­se õp­pe­jõud tu­le­vad ko­ha­le oma kohv­ri­te­ga, po­le koo­li­le õp­pe­va­hen­di­te osas koor­mav. Rõõ­mu teeb ka see, et mad­ru­se eria­la kur­sus­te­ga ai­ta­me muu­ta Kuu­sa­lu val­da mand­ri­val­last roh­kem me­re­val­laks.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kin­ni­tab, et kur­sus­te eest ta­su­tav sum­ma on ka­van­da­tud tu­le­va aas­ta val­laee­lar­ve pro­jek­ti, mis an­ti no­vemb­ri al­gu­ses üle val­la­vo­li­ko­gu­le: „Val­la­le po­le see koo­li­tus odav, aga kui ar­ves­se võt­ta meie val­la pik­ka me­re­pii­ri ja se­da, et Kuu­sa­lu vald on me­re­vald, leid­si­me, et tu­leb toe­ta­da. Õpi­las­te­le on koo­li­tus ta­su­ta.“

Sa­da­kond uut väi­ke­lae­va­juh­ti
Karl Kuu­se rää­gib, et poo­le­tei­se aas­ta­ga on Pär­nu Me­ren­dus­kes­kus koo­li­ta­nud Kuu­sa­lus väl­ja sa­da­kond uut väi­ke­lae­va­juh­ti: „Ena­mik on ol­nud Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud, aga ka ini­me­si Tal­lin­nast, Haap­sa­lust, Raa­si­kult ja Keh­rast. Koo­li­tus­tel saab osa­le­da ala­tes 15. eluaas­tast. Nä­gi­me, et me­rel sõit­mi­se vas­tu tun­tak­se hu­vi, sel­lest sün­dis idee pak­ku­da Kuu­sa­lu koo­li­le mad­ru­seõ­pet.“

Me­ren­dus­kes­ku­se juht Tau­ri Tiit­so li­sab, et veel mõ­ni aeg ta­ga­si olid mit­mel pool koo­li­des me­ren­dusk­las­sid, kuid need su­le­ti aas­ta­tel 2010-2011: „Ole­me Karl Kuu­se­ga kur­su­se­ven­nad, lõ­pe­ta­si­me Tal­lin­na Me­re­koo­li tüü­ri­me­he eria­la. Ole­me mõ­le­mad üle küm­ne aas­ta merd sõit­nud. Karl on töö­ta­nud Tal­lin­ki lae­va­del, mi­na mit­meots­tar­be­li­sel lae­val Bot­ni­ca, mil­le abi on ka­su­ta­tud ka tuu­le­par­ki­de ra­ja­mi­sel ja naf­taot­sin­guil. Pär­nu Me­renduskeskuse taasasu­ta­si­me kaks aas­tat ta­ga­si, se­ni ole­me tei­nud väi­ke­lae­va­juh­ti­de ja raa­dio­si­de koo­li­tu­si, su­vel sai­me vee­tee­de ame­tilt lit­sent­si õpe­ta­da ka mad­ru­seid ja mo­to­ris­te. Pär­nus koo­li­ta­me mad­rus­teks ja mo­to­ris­ti­deks täis­kas­va­nuid, kes on ot­sus­ta­nud oman­da­da uue eria­la.“

Tau­ri Tiit­so kir­jel­dab, et mad­ru­se koo­li­tus lõ­peb Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­te­le 2021. aas­ta su­vel ka­he­kuu­li­se prak­ti­li­se me­re­sõi­du­ga lae­va­del, koo­li­ta­jad ai­ta­vad lei­da prak­ti­ka­koh­ti. Mad­ru­se baas­koo­li­tu­se üks osa on ka me­re­sõi­dud kaat­ri­te ja jah­ti­de­ga, se­da saab te­ha Pi­ri­tal. Õpi­ku­na ka­su­ta­tak­se staa­ži­ka kap­te­ni ja õp­pe­jõu Ei­no Ot­sa kir­ju­ta­tud „Õpi­me mad­ru­seks“.
Karl Kuu­se: „Kui mad­ru­seõp­pe lä­bi­nud noo­red lõ­pe­ta­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­li, on nad oman­da­nud elu­kut­se. See an­nab tu­ge­va põh­ja, et min­na me­re­koo­li eda­si õp­pi­ma ja seal pü­si­da. Sa­mas on neil noor­tel ka sel­ge üle­vaa­de, mi­da me­re­me­he töö en­dast ku­ju­tab.“

Eelmine artikkelKuEL tun­nus­tab elu­laa­di et­te­võ­tet
Järgmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma hin­nad on Ani­ja val­la ela­ni­ke­le sood­sa­mad