Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­puu­du­sest ja tu­le­vi­kust

1469

Ind­rek Link,
Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees

Sõ­nu­mi­too­jas il­mus 7. veeb­rua­ril ar­tik­kel, mis puu­du­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­kit­si­kust.

Hea meel on tõ­de­da, et tee­ma­kä­sit­lus (taas­kord) le­he­veer­gu­de­le jõu­dis ja rõõ­mus­tav oli lu­ge­da, et val­la poolt on kaa­sa­tud hin­nan­gu and­mi­seks koo­li­de tun­nus­ta­tud pro­jek­tee­ri­ja.

Ar­tik­lis on lü­hi­dalt väl­ja too­dud hoo­le­ko­gus aru­ta­tud tee­mad, mil­le­ga on soo­vi kor­ral või­ma­lik de­tail­se­malt tut­vu­da koo­li ko­du­le­hel, vaa­da­tes hoo­le­ko­gu rub­rii­gis asu­vat pro­to­kol­li ja sel­le li­sa­sid.

Koo­li mõ­ne kor­pu­se üm­be­r­ehi­ta­mi­ne või lam­mu­ta­mi­ne ja sel­le ase­me­le uue ehi­ta­mi­ne on vä­ga va­ja­lik, kuid siis­ki pi­ke­ma aren­gu tee­ma.
Kõi­ge kii­rem tee­ma on sü­gi­sel koo­li­teed alus­ta­va­te las­te klas­si­ruu­mi­de puu­du­mi­ne. Koo­li või­ma­lu­sed on füü­si­li­selt am­men­du­nud ja eri­ne­vad või­ma­li­kud ruu­mid ka­su­tu­se­le võe­tud.

Tões­ti, hoo­le­ko­gu koo­so­le­kul oli arut­lu­sel nii ka­he klas­si­komp­lek­ti pai­gu­ta­mi­ne Jus­si­ke­se las­teae­da kui moo­du­li­te ren­ti­mi­ne. Het­ke­seis on aga sel­li­ne, et ot­sust, mis peaks tu­le­ma koo­li­pi­da­jalt (val­lalt), ei ole, lap­se­va­ne­ma­tel in­fo puu­dub ja tee­ma on saa­nud so­t­siaal­mee­dias laie­ma aru­te­lu osa­li­seks.

Sot­siaal­mee­dias on ühe va­rian­di­na väl­ja pa­ku­tud ka kesk­koo­li osa ko­li­mist re­no­vee­ri­ta­vas­se Kiiu mõi­sa, mis la­hen­daks sa­mu­ti esialg­se ruu­mip­rob­lee­mi. Moo­du­li­te ren­ti­mi­ne on mär­ki­mis­väär­ne ku­lu. Kah­juks 2018.a ee­lar­ves sel­le­ga alg­selt ar­ves­ta­tud ei ole ja muu­da­tust pol­nud teh­tud ka val­laee­lar­ve tei­seks lu­ge­mi­seks, mis toi­mus pea­le prob­lee­mi kä­sit­le­mist hoo­le­ko­gus.

Mõ­ne­võr­ra kum­ma­li­ne on sel­le ku­lu jät­mi­ne li­saee­lar­ves­se, mil­le vas­tu­võt­mi­ne saab ole­ma tead­ma­ta ajal. Reaal­sus on aga see, et ot­su­sed tu­leb te­ha nüüd, et lap­se­va­ne­ma­tel oleks või­ma­lus ot­sus­ta­da, kus nen­de laps koo­li­teed alus­tab – Kuu­sa­lus või hoo­pis mu­jal…

Kurb külg sel­le loo juu­res on, et ruu­mip­rob­leem oli aas­taid ta­ga­si et­te­näh­tav. Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gus on tee­mat kä­sit­le­tud esi­me­st kor­da 2008. aas­tal, hin­na­tes koo­li tu­ge­vu­si, nõr­ku­si, või­ma­lu­si ja oh­te. Sealt eda­si on tee­ma muu­tu­nud aas­ta-aas­talt ak­tuaal­se­maks ja on vii­mas­tel kor­da­del ol­nud aru­te­luks hoo­le­ko­gu peaae­gu igal koo­so­le­kul. Kah­juks ei ole se­ni­ni koo­li­pi­da­jalt la­hen­du­si tul­nud ja neid on ot­si­nud kool omal jõul, loo­vu­ta­des klas­si­ruu­mi­deks eri­ne­vad muu ots­tar­be­ga ruu­mid. Li­saks klas­si­ruu­mi­de füü­si­li­se­le puu­du­mi­se­le on prob­lee­m nen­de suu­rus ja mit­te­vas­ta­vus ter­vi­se­kait­se nõue­te­le, mis ilm­neb ter­vi­sea­me­ti mit­me­test ins­pek­tee­ri­mi­sak­ti­dest.

Sel sü­gi­sel koo­li mi­ne­va­te las­te sün­ni ajal oli ruu­mi­de prob­leem ju­ba tea­da, kuid oo­da­ti – küll rii­gi­güm­naa­siu­mi kü­si­mu­se la­he­ne­mist, küll ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te lii­tu­mi­se la­he­ne­mist ja siis ilm­selt va­li­mi­si… Tu­le­mu­seks on see, et enam po­le ae­ga oo­da­ta ja prob­lee­mi la­hen­da­mi­se­ga tu­leb koo­li­pi­da­jal (val­la­va­ne­mal ja val­laa­met­ni­kel) te­ge­le­da tä­na.

Sii­ralt loo­dan, et kui trall ko­mis­jo­ni­de ja nen­de koos­sei­su­de osas lä­bi saab, võe­tak­se tee­ma ka ko­mis­jo­ni­des et­te.

La­hen­da­da ei tu­le ai­nult sü­gi­sest prob­lee­mi ja se­da, kas mõ­ni ruum juur­de ehi­ta­da või kor­pus re­no­vee­ri­da, vaid hin­na­ta prob­lee­mi laie­malt, vaa­da­tes ko­gu val­la ha­ri­dus­võr­ku, de­mog­raa­fiat, ränd­lust jne.

On prog­noo­si­tud, et 2022. aas­tal alus­tab koo­li­teed ai­nult ka­he klas­si­komp­lek­ti ja­gu lap­si ja vii­mas­tel aas­ta­tel on pä­rast põ­hi­koo­li kesk­koo­li osas jät­ka­nud vaid um­bes poo­led oma koo­li õpi­la­sed.

Koo­li­le on kaa­saeg­seid ruu­me va­ja, aga lä­he­ne­da tu­leb tar­galt, et nen­de ruu­mi­de val­mi­mi­sel klas­sid tüh­jaks ei jääks.

Koo­li­ga tu­leb te­ge­le­da, sest pat­rio­tis­mi­ga – va­ne­ma­te jär­je­pi­de­vus ja soov ela­da meie val­las – võib Kuu­sa­lu koo­lis õp­pi­va­te las­te aeg ot­sa saa­da. Ja kui po­le koo­li, siis po­le ka …

2015. aas­ta veeb­rua­ris Pär­nus toi­mu­nud ha­ri­dus­juh­ti­de aas­ta­kon­ve­rent­sil üt­les pre­si­dent Il­ves, et tu­gev kool on tu­ge­va ha­ri­du­se ja tu­ge­va ühis­kon­na alus.

„Ku­na ole­me rah­va­na väi­ke­sed, tu­leb meil ta­ga­da, et meil po­leks nõr­ku koo­le. Et hea ha­ri­dus oleks vä­he­mas­ti põ­hi­koo­li­ni kät­te­saa­dav nii maal kui lin­nas,” rää­kis pre­si­dent Too­mas Hend­rik Il­ves.

„Me ei saa en­da­le lu­ba­da, et mõ­ned koo­lid jää­vad teis­test ma­ha, liht­salt oma asu­ko­ha või mõ­ne oma­va­lit­su­se mee­le­val­la või kesk­pä­ra­se juh­ti­mi­se pä­rast,” li­sas rii­gi­pea (Õpe­ta­ja­te leht, 05.02.2015).

Lap­se­va­ne­ma­te mõt­teid ja konst­ruk­tiiv­seid et­te­pane­kuid on või­ma­lik edas­ta­da ka hoo­le­ko­gu­le e-pos­ti­ga hoolekogu-list@kuusalu.edu.ee, et omalt poolt kaa­sa ai­da­ta so­bi­va­te la­hen­dus­te leid­mi­se­le.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu lii­ge AND­RES KAL­LAS­TE: „Raa­si­ku vald peab noo­re­ne­ma.”
Järgmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu meist­rid ten­ni­se ük­sik- ja paa­ris­män­gus