Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­sil kan­di­dee­risid 4 ka­van­dit

364

Kon­kur­si žürii avalikustab võitja reede, 13. septembri hommikul.

„Mi­da roh­kem neid kon­kur­si­töid uu­rin ja sü­ve­nen, se­da enam tea­da saan ja ar­va­mus muu­tub. Igal es­kii­sil on omad mii­nu­sed ja plus­sid,“ kom­men­tee­ris Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor ja idee­kon­kur­si žürii lii­ge Vel­lo Sats käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val.

Kon­kur­si täh­ta­jaks, 23. au­gus­tiks Kuu­sa­lu val­la­maj­ja too­dud kõi­ki nel­ja tööd „Loo­me­lin­nak“, „Õu“, „Puu­sa­lu“ ja „Ree­de“ on nüüd­seks tut­vus­ta­tud val­la­va­lit­su­se juur­de loo­dud töö­rüh­ma­le, kes ko­gu­nes möö­du­nud nä­da­lal, ning žürii­le, kel­le koo­so­lek toi­mus tei­si­päe­va, 10. sep­temb­ri hom­mi­kul.

Hin­da­jad nägid võist­lus­töid, kuid ei tea au­to­reid. Ümb­ri­kud au­to­ri­te ni­me­de­ga ava­tak­se ja ideekonkursi võitja avalikustatakse reede, 13. septembri hommikul Kuusalu vallamaja saalis. Kohale kutsutakse kõigi nelja töö autorid. Au­hin­na­fond on 25 000 eu­rot.

Žürii esi­mees on Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, liik­med ar­hi­tek­tid Tii­na Sko­li­mows­ki, Alek­san­der Sko­li­mows­ki, Il­mar Ja­las, Jo­han Ta­li ning koo­li­di­rek­tor Vel­lo Sats.

Ur­mas Kirt­si: „To­re, et kon­kur­si­le esi­ta­ti võist­lus­töid ning oli, mi­da aru­ta­da ja mil­le va­hel va­li­da. Kon­kur­si tin­gi­mus oli, et tu­leb la­hen­da­da koo­li ruu­mi­kit­si­ku­se prob­leem. Vä­he­täh­tis po­le ka see, mil­li­seks pa­ku­vad ar­hi­tek­tid koo­li­komp­lek­si hom­se näo, ning olu­li­ne on sa­mu­ti ehi­tu­se mak­su­mus. Juur­de- ja üm­be­re­hi­tu­se hind peaks jää­ma 2,5 mil­jo­ni eu­ro pii­ri­des­se.“

Val­la­va­nem rää­kis, et tut­vus­tas kon­kur­si­töid es­malt Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­kit­si­ku­se prob­lee­mi la­hen­da­mi­seks loo­dud töö­rüh­ma­le, mis on koos käi­nud ala­tes aas­ta al­gu­sest. Töö­rüh­ma kuu­lu­vad koo­li juht­kond, hoo­le­ko­gu ja õpi­las­ko­gu esin­da­jad, val­la ehi­tus­vald­kon­na amet­ni­kud, val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus­ko­mis­jo­ni ning aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni ju­hid. Üh­te kind­lat ee­lis­tust te­ma sõ­nul töö­rüh­mas väl­ja ei ku­ju­ne­nud, hin­nan­gud olid eri­ne­vad.

Tei­si­päe­val aru­tas žürii ka­van­deid ligi kolm tundi, võitja valiti ühehäälselt.

Vallavanem Ur­mas Kirt­si li­sab, et Kuusalu kooli juurdeehitusega ollakse graafikus, ok­toob­ris saaks väl­ja kuu­lu­ta­da ehi­tus-p­ro­jek­teerimise rii­gi­han­ke. Juur­dee­hi­tu­se esi­me­ne etapp peaks val­mis saa­ma 2022. aas­ta su­ve lõ­puks. Alg­klas­si­de ruu­mi­kit­si­ku­se lee­ven­da­mi­seks on Kuu­sa­lu koo­li­le ren­di­tud 2022. aas­ta juu­ni­ni nel­jak­las­si­li­ne moo­dul­ma­ja.

Pa­ku­tak­se lam­mu­ta­mist ja li­sa­hoo­neid
Ka­van­did on ma­hu­kad, va­rus­ta­tud di­gi­pil­ti­de ja põh­ja­li­ke kir­jel­dus­te­ga.

„Loo­me­lin­na­kus“ on alg­klas­si­de õp­pe­hoo­ne ka­van­da­tud ole­ma­so­le­va söök­la ja tei­se kor­ru­se au­la pi­ken­du­se­na. Esi­me­ses eta­pis ka­van­da­tak­se algk­las­si­de hoo­ne, mil­lel on õuest eral­di sis­se­pääs. Tei­ses eta­pis teh­taks söök­la laien­dus ole­ma­so­le­va söök­la ida­kül­je­le, see ühen­daks va­na ja uue hoo­neo­sa. Esi­me­ses eta­pis lam­mu­ta­taks õpi­las­ko­du, uus hoo­ne tu­leks algk­las­si­de ja güm­naa­siu­mi tii­ba­de ot­sa, te­kiks su­le­tud hoo­nes­tu­sa­la. Koo­li pea­sis­se­pääs säi­lib laien­da­tud ku­jul. Õpi­las­ko­du jaoks pa­ku­tak­se ra­ja­da uued pe­re­tüü­pi ela­mud koo­li ala­le.

Ka­van­dis „Õu“ on algk­las­si­de õp­pe­hoo­ne pla­nee­ri­tud algk­las­si­de ole­ma­so­le­va tii­va ase­me­le L-ku­ju­li­se­na. Uue ja va­na õp­pe­hoo­ne va­he­le tu­leks rek­reat­sioo­nia­la, ku­hu ava­neks aat­rium ole­ma­so­le­va ad­mi­nist­ra­tiiv­tii­va laien­du­se­na. Õp­pek­las­sid on ka­van­da­tud ka õpi­las­ko­du tii­ba. Pea­sis­se­pääs säi­lib laien­da­tud ku­jul.

„Puu­sa­lu“ pa­kub algk­las­si­de õp­pe­hoo­net õpi­las­ko­du ning söök­la/au­la tii­va va­he­le. Osa­li­selt lam­mu­ta­taks õpi­las­ko­du tiib, et an­da ruu­mi alg­klas­si­de­le. Tei­ses eta­pis ra­ja­taks ad­mi­nist­ra­tiiv­tii­va et­te juur­dee­hi­tus ves­ti­büü­li ja au­di­too­riu­mi ruu­mi­de jaoks, koo­li­le te­kiks uus pea­sis­se­pääs. Güm­naa­siu­mi tii­va­le ka­van­da­tak­se veel 4 klas­si­ga juur­dee­hi­tus.

Ka­van­dis „Ree­de“ on alg­klas­si­de õp­pe­hoo­ne pa­ku­tud ole­ma­so­le­va õpi­las­ko­du ase­me­le. Uue ja va­na osa va­he­le tu­leks uus sis­se­pääs ko­gu koo­li­le ning ühi­ne söök­la-ala. Järg­mi­ses eta­pis ka­van­da­tak­se te­ha güm­naa­siu­mi­le uus hoo­neo­sa ning au­di­too­rium. Ka on pa­ku­tud hoo­ne laien­dust lu­ge­mis­saa­li ja riie­tusruu­mi­de jaoks. Õpi­las­ko­du on ka­van­da­tud ra­ja­da eral­di hoo­ne­na järg­ne­va­tes etap­pi­des.

Idee­kon­kur­si tin­gi­mu­sed
Idee­kon­kur­sil pa­lu­ti esi­ta­da es­kiis­la­hen­dus algk­las­si­de õp­pe­hoo­ne või hoo­neo­sa ra­ja­mi­seks tu­gi­ne­des ruu­mia­na­lüü­si­le ja ko­gu koo­li­komp­lek­si haa­ra­va­le vi­sioo­ni­le. Ka­su­ta­da võis osa­li­selt ole­ma­so­le­vat hoo­ne­mah­tu, li­sa­des puu­du­va osa. La­hen­dus tu­li an­da ka köö­gi ja söök­lao­sa laien­da­mi­seks.

Algk­las­si­de­le oleks va­ja 12 klas­si­ruu­mi, igal pin­da­la um­bes 60 ruut­meet­rit. Li­saks 4 rek­reat­sioo­ni­ruu­mi, 4 väi­ke­klas­si­ruu­mi ning 3 klas­si­ruu­mi eri­pe­da­goo­gi­le, lo­go­pee­di­le, õpia­bi õpe­ta­ja­le. Ka soo­vib kool ra­hu­ne­mis­tu­ba, te­raa­pia­ruu­mi, kah­te vest­lus­tu­ba ja muu­si­kak­las­si koos pil­li­ruu­mi­ga. Veel oleks va­ja õpe­ta­ja­te tu­ba koos köö­gi­nur­ga ja 5 töö­ko­ha­ga, gar­de­roo­bi õpi­las­te­le iga klas­si juu­res või eral­di ko­ri­do­ris, õpe­ta­ja­te gar­de­roo­bi koos WC ja du­ši­nur­ga­ga, 2 riie­tus­ruu­mi ja 2 du­ši­ruu­mi õpi­las­te­le, WCd õpi­las­te­le ja ko­ris­ta­ja­te ruu­mi. Ta­he­tud on ka ka­tu­se­ga ja kunst­kat­te­ga õuea­la, kus lap­sed saak­sid ol­la ja­lat­seid va­he­ta­ma­ta.

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on ala­nud õp­peaas­tal 678 õpi­last. Laien­da­tud koo­li­komp­leks peab ma­hu­ta­ma 800 õpi­last: algk­las­si­des­se 310, 5.-9. klas­si 360 ja 10.-12. klas­si 130 õpi­last. Töö­ta­jaid on koos spor­di­kes­ku­se per­so­na­li­ga pla­nee­ri­tud kok­ku 105.