Kuu­sa­lu ja Si­poo vald tä­his­ta­sid 25aas­tast sõp­rust

838

Kuu­sa­lu val­la 47liik­me­li­ne de­le­gat­sioon kü­las­tas nä­da­la­va­he­tu­sel Soo­mes Si­poo val­da.

Ees­ti oli just taa­si­se­seis­vu­nud, kui 1992. aas­ta 27. au­gus­til all­kir­jas­ta­sid Soo­mest Si­poo val­la­va­nem Vi­king Sundst­röm ja Ees­tist Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ju­lian Pat­rak ka­he val­la sõp­rus­le­pin­gu.

Tä­na­vu au­gus­tis möö­dus sel­lest 25 aas­tat ja nüüd­seks on sõp­rus­le­pin­gu sõl­mi­mi­se aas­ta­päe­va tä­his­ta­tud mõ­le­mal pool lah­te.

Kuu­sa­lus käis lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te ajal Si­poo 63liik­me­li­ne de­le­gat­sioon. Lau­päe­val-pü­ha­päe­val, 23.-24. sep­temb­ril oli Kuu­sa­lu val­la esin­dus kut­su­tud vas­tu­kü­las­käi­gu­le.

Kuu­sa­lu val­la juht­kon­da esin­da­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja vo­li­ko­gu esi­mees Enn Kirs­man, abi­val­la­va­nem Aa­re Ets ning val­la­sek­re­tär Mai­re Link, kes oli ka 25 aas­tat ta­ga­si sa­mas ame­tis. Sõp­rus­le­pin­gu all­kir­jas­ta­mi­se juu­res vii­bis 25 aas­tat ta­ga­si ka Ur­mas Kirt­si – tõl­gi­na.

Taid­le­ja­test käis see­kord se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke – esi­ne­mi­ne oli Si­poo val­las Sö­der­kul­la hool­de­ko­dus Lin­da. Õh­tul võõ­rus­ta­sid Kuu­sa­lu val­la tant­si­jaid Si­poo rah­va­tant­si­jad, õh­tu­söök ja ühi­ne tant­suõh­tu oli He­da­se kü­la­ma­jas.

Sport­las­test võist­le­sid si­poo­ka­te­ga Kuu­sa­lu val­la jalg­pal­lu­rid, mees­kon­na pa­ni kok­ku Il­vard Ee­rik­soo, ning võrk­pal­lu­rid, võist­kon­na moo­dus­tas Ago Kat­vel. Võist­le­mas käi­sid ka ten­ni­sis­tid Ju­ku-Kal­le Ad­rat, Toi­vo Tah­vo­nen, Er­ki Proos.

Jalg­pal­lu­rid võit­sid 6:2, võrk­pal­lu­rid kao­ta­sid 1:3. Ten­ni­sis­ti­de võist­lus lõp­pes sa­mu­ti kao­tu­se­ga – 2:4.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem  kin­kis Si­poo val­la­va­ne­ma­le Mikael Gran­na­se­le maa­li, mil­le au­tor on näit­le­ja ja la­vas­ta­ja Tõ­nu Tamm. Pil­dil on ha­ru­li­ne mänd, mis kas­vab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se liik­me Kau­po Par­ve ko­du juu­res Sal­mis­tu kü­las.

Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et sel män­nil on sõp­rus­su­he­te al­gu­sa­ja­ga olu­li­ne si­de – kui Si­poo val­la esin­dus ot­sis Ees­tist sõp­rus­val­da ­ja jõuti Kuu­sal­lu, esi­nes koh­tu­mi­sõh­tul ka­pell, kus Kau­po Par­ve män­gis kont­ra­bas­si ning te­ma olek ja mäng vä­ga meel­di­sid si­poo­ka­te­le.

Val­la­va­nem Mikael Gran­nas, Si­poo uus val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Heik­ki Vest­man, val­la­va­lit­su­se juht Kaj Lindq­vist ning volikogu va­bakomisjoni juht Tom Sund­bäck jät­ka­sid Kuu­sa­lu val­la­juh­ti­de­ga lau­rit­sa­päe­va pai­ku ala­nud aru­te­lu, kui­das sõp­rus­suh­teid eda­si aren­da­da. Le­pi­ti kok­ku, et te­hak­se õpi­las­va­he­tu­si, aren­da­tak­se muu­si­ka­koo­li­de koos­tööd, võiks al­ga­ta­da jalg­pal­li ränd­ka­ri­ka tur­nii­ri, ha­ka­ta tei­ne­tei­se suu­re­maid üri­tu­si roh­kem rek­laa­mi­ma.

Kuusalu vallasekretär Maire Link: „Sõprussuhted on kestnud hoolimata sellest, et vallajuhid on aastate jooksul mõlemas vallas vahetunud. Sipoo vallas oli sealpoolne kauaaegne eestvedaja vallavanema sekretär Birgitta Vasara. Kui ta jäi viis aastat tagasi pensionile, sai kontaktisikuks Carola Juselius. Nüüd tulevad algatused sageli mõlema valla rahva seast. Sel esmaspäeval käisid külas Sipoo lionsid. Neljapäeval ja reedel võtame vastu Sipoo valla haridusjuhte.“

Kuu­sa­lu val­las on ela­nik­ke 6567, val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve maht on 8 mil­jo­nit eu­rot. Si­poo val­las on üle 20 000 ela­ni­ku, val­laee­lar­ve suu­rus käe­s- o­le­val aas­tal on üle 120 miljoni eu­ro.

Si­poo val­la­kes­kus on Nik­ki­läs, mis asub Hel­sin­gist 35 ki­lo­meet­rit ida poo­le. Te­gu on sa­mu­ti me­reäär­se val­la­ga, paik­neb Kuu­sa­lu val­la vas­tas üle Soo­me la­he.

Eelmine artikkelMiks kee­le­kümb­lus ei toi­mi
Järgmine artikkelAni­ja val­la lai­ri­ba­ko­mis­jon lõ­pe­tas töö