Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku jalg­pal­lu­rid osa­le­sid Ees­ti-Soo­me maa­võist­lu­sel

1387

Lau­päe­val, 10. juu­nil toi­mu­nud Ees­ti-Soo­me 100+ maa­võist­lu­sel jalg­pal­lis osa­le­sid ka Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la võist­kon­nad.

Maa­võist­lus, mil­le kor­ral­da­sid Ees­ti ja Soo­me jalg­pal­li­lii­dud, oli pü­hen­da­tud ka­he rii­gi suu­re­le juu­be­li­le – Soo­me saab tä­na­vu 100aas­ta­seks, Ees­ti peab oma sün­ni­päe­va tu­le­val aas­tal. Sel­le auks pee­ti ühe päe­va jook­sul Soo­mes ja Ees­tis kok­ku 116 jalg­pal­li, saa­li- ning ran­na­jalg­pal­li män­gu. Osa­le­da või­sid kõik soo­vi­jad, kes leid­sid en­da­le naa­ber­rii­gist vas­ta­se, kel­le­ga män­gi­da.

Kuu­sa­lu val­last osa­le­sid maa­võist­lu­sel 3 võist­kon­da: Kuu­sa­lu JK Ra­da, FK Kol­ga­kü­la Lii­ga ning Kuu­sa­lu Ka­le­vi 2003. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­te võist­kond.

Kuu­sa­lu staa­dio­nil koh­tu­sid kaks III lii­ga mees­kon­da – Kuu­sa­lu JK Ra­da ning sõp­rus­val­la Si­poo mees­kond. Ko­du­mees­kond kao­tas 1:6 (0:4). Kuu­sa­lu mees­kon­nas män­gi­sid Rai­ner Blond, Ken­neth Kröönst­röm, Mar­gus Kröönst­röm, Ser­go Treu­feld, Mar­kus Si­sas, Rai­vo Roo­põld, Mar­tin Pee­gel, Kris­to Vald­na, Jev­ge­ni Spast­sans­ki, Kei­jo Õu­na­pu, Taa­vi Kün­gas, Tau­no Pa­ju­la, And­res Kaar­mann, Raul Trei­berk ja Kris-Oli­ver Mai­berg. Kuu­sa­lu mees­kon­na vä­ra­va lõi Mar­kus Si­sas.

Maa­võist­lu­seks FK Kol­ga­kü­la Lii­ga mees­kon­na kok­ku pan­nud har­ras­tus­jalg­pal­lu­rid alis­ta­sid Hel­sin­gis Greens­tep OY mees­kon­na 4:3 (3:1). Kol­ga­kü­la võist­kon­nas män­gi­sid Pent Paal­berg, Aap All­mä­gi, Alo All­mä­gi, Mart Tamm, Al­lar Pärn, Jan­no Roo­pa, Alar Al­las­te, Karl-En­re Tšern­javs­ki. Kaks vä­ra­vat lõi Mart Tamm, ühe Pent Paal­berg ja Alo All­mä­gi.

JK Kuu­sa­lu Ka­lev tüd­ru­ku­te võist­kond alis­tas Soo­me pea­lin­nas FC Kon­tu tüd­ru­kud 1:0. Või­du­nais­kon­nas män­gi­sid Elis­sa Kaar­mann, Vik­to­ria Lui­sa Li­set­te Nyys­sö­nen, Liis­bel Al­met, Ro­sii­ne Kask, Anet­te-Ma­rie Vi­ja, Anett Kal­juots, Sand­ra Re­ba­ne, Li­se­lot­te Isa­bel­le Pik­ko­ja, Ma­ria Vic­to­ria Park­tal, Ca­ro­ly Kiik, Me­la­ni Ma­ria Mai­berg, Ch­ris­se-Li­sett Val­lask ja An­na-Lii­sa Vi­ja, nen­de tree­ner on San­der Pii­be­mann. Või­du­vä­ra­va lõi Me­la­ni Ma­ria Mai­berg.

Raa­si­ku val­da esin­das juu­be­li­te­le pü­hen­da­tud maa­võist­lu­sel FC Jo­ke­ri rah­va­lii­ga võist­kond, kes koh­tus Hel­sin­gis FC Jo­ke­rit võist­kon­na­ga ning saa­vu­tas suu­re 10:2 (4:0) või­du. Raa­si­ku mees­kon­nas män­gi­sid Ti­mo Tann, Tar­vo Väl­ba, Rain Pää­ren, Ran­do Rand­jõe, Vla­di­mir Lo­rens, Har­di Juk­saar, Al­var Te­ras­ma, Har­do Rii­berg ja Mart­ti Si­kut, kes on ka mees­kon­na tree­ner. Rain Pää­ren, Har­do Rii­berg, Har­di Juk­saar ja Al­var Te­ras­ma lõid igaüks kaks vä­ra­vat, ühe li­sa­sid Ran­do Rand­jõe ja Mart­ti Si­kut.

Ühe päe­va jook­sul pee­tud 116 män­gust võit­sid Ees­tist 60 ja Soo­mest 52 võist­kon­da, viis noor­te­män­gu lõp­pe­sid vii­gi­ga.

Eelmine artikkelRiik toe­tab La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi ra­ja­mist
Järgmine artikkelRaasiku vallas ei põle suvel tänavavalgustus