Kuu­sa­lu hool­de­ko­du ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss

1397

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­ral­da­da ka­hee­ta­pi­li­se rii­gi­han­ke, et lä­bi viia Kuu­sa­lu hool­de­ko­du ar­hi­tek­tuu­ri­li­ne idee­kon­kurss. Idee­ka­van­di­te hin­da­mi­seks on moo­dus­ta­tud žü­rii, mil­le esi­mees on val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ning liik­med aren­gu- ja val­la­va­ras­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar, ar­hi­tek­tid Tii­na Sko­li­mows­ki, Rai­vo Tab­ri, Jaan Kuu­se­mets ja Tiit Sild, val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la, žü­rii sek­re­tär on La­na Toom­vap. Žü­rii va­ru­liik­me­teks kin­ni­ta­ti Pil­le­riin Kurg, Lju­bov Bel­go­va ja Kül­li­ke Enok. Rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­se eest vas­tu­tab Tõ­nu Am­mu­saar, kes sel­gi­tas, et es­malt kut­su­tak­se ar­hi­tek­te osa­le­ma ja pa­lu­tak­se esi­ta­da se­ni­teh­tud tööd. Žü­rii va­lib nen­de põh­jal 5 ar­hi­tek­ti, kes esi­ta­vad ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si­le hool­de­ko­du es­kii­si. Viie es­kii­si hul­gast va­li­tak­se võit­ja. Ana­loog­selt teh­ti ka Kiiu las­teaia ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si­ga. Hool­de­ko­du on ka­vas ehi­ta­da Kuu­sa­lu ale­vik­ku Kor­de­jaa­ni­le.