Kuu­sa­lu ela­ni­kud ko­gu­vad all­kir­ju ale­vi­ku met­sa­de kait­seks

2330
All­kir­ja­de ko­gu­mi­se al­ga­ta­nud ÜLLE LAASMA ja EE­VA KAUN üt­le­vad, et just mets oli see, mis ajen­das neil oma ko­du­sid ra­ja­ma Kuu­sa­lu ale­vik­ku.

Kui Kuu­sa­lu ale­vi­ku pii­ril era­ma­ja­des ela­vad Ee­va Kaun ja Ül­le Laas­ma lu­ge­sid 6. det­semb­ri Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud kir­ju­tist „Kuu­sa­lu ale­vi­ku koh­ta esi­ta­ti põh­ja­li­kum pla­nee­ring“, ot­sus­ta­sid ha­ka­ta te­gut­se­ma.

Nad uu­ri­sid üldp­la­nee­rin­gu koh­ta val­la ko­du­le­hel ava­li­kus­ta­tud ma­ter­ja­le, mis ka­jas­ta­sid Kuu­sa­lu ale­vik­ku ka­van­da­ta­vat – val­la töö­rüh­ma koos­ta­tud es­kiis­la­hen­dust ja Kuu­sa­lus toi­mu­nud rah­va­koo­so­le­kul Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roolt esi­ta­tud es­kii­si, mis oli aval­da­tud Sõ­nu­mi­too­jas.
Näh­tust ajen­da­tu­na asu­sid nad kir­ja­va­he­tus­se val­laar­hi­tek­ti­ga, suht­le­sid naab­ri­te­ga, ale­vi­ku teis­te ela­ni­ke­ga.

Ehk­ki nai­sed said val­la­ma­jast vas­tu­se, et te­gu on esialg­se­te et­te­pa­ne­ku­te­ga ehk alu­se­ga, mil­le üle al­les ha­ka­tak­se aru­ta­ma, ot­sus­ta­sid ha­ka­ta ko­gu­ma all­kir­ju laie­ne­misp­laa­ni­de vas­tu. Põ­hi­mu­re on, et ale­vik­ku ei ha­ka­taks tu­le­vi­kus uu­si ela­muid ehi­ta­ma ole­ma­so­le­va­le met­saa­la­le, mis suu­res­ti on rii­gi­maa.

Nad koos­ta­sid pöör­du­mi­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le. Sel­les on kir­jas: „Soo­vi­me säi­li­ta­da Kuu­sa­lu ale­vi­kust lää­ne, lõu­na ja ida pool ole­vad met­saa­lad prae­gu­sel ku­jul rii­gi­met­sa­na ja muu­ta nad kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi­ga (KAH) met­sa­deks. Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel ava­li­kus­ta­tud Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­dus ja 6. det­semb­ril Sõ­nu­mi­too­jas aval­da­tud Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo tu­le­vi­ku­vi­sioon Kuu­sa­lu näe­vad et­te ale­vi­kust lää­ne, ida ja lõu­na pool laiu­va ula­tus­li­ku met­sa­maa ma­ha­võt­mist ning muut­mist ela­mu- ja äri­maaks. Me ei soo­vi Kuu­sa­lu ale­vi­ku laie­ne­mist met­sa­de ar­velt. Need met­sad kuu­lu­vad RMK­le ja see­ga ko­gu Ees­ti rah­va­le.“

Pöör­du­mi­se­le saab al­la kir­ju­ta­da Kuu­sa­lus Kän­nu lil­le­poes ja He­li lil­le­peos. Ka plaa­ni­vad nai­sed kor­ral­da­da all­kir­ja­de ko­gu­mi­seks uk­selt-uk­se­le kam­paa­nia ning en­ne jõu­lu­pü­hi tut­vus­ta­da pöör­du­mist Kuu­sa­lus Kon­su­mi ees, et saaks või­ma­li­kult laia toe­ta­jas­kon­na. All­kir­ju ko­gu­tak­se 14. jaa­nua­ri­ni. Nais­te eest­ve­da­mi­sel tu­leb Kuu­sa­lus nüüd üldp­la­nee­rin­gu tee­mal ka uus koo­so­lek – 3. jaa­nua­ril rah­va­ma­jas.

Ku­na sa­mal ajal ha­ka­ti Kuu­sa­lu ale­vi­ku laien­da­mi­se kü­si­mu­ses sõ­na võt­ma ka Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning Kuu­sa­lu ela­nik Al­lan Lai­ne al­ga­tas seal sa­mu­ti all­kir­ja­de ko­gu­mi­se, võt­sid Ee­va Kaun ja Ül­le Laas­ma te­ma­ga ühen­dust. Möö­du­nud nä­da­la lõ­pus koh­tu­sid nad Al­lan Lai­ne ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me Kris­to Pa­lu­ga. Le­pi­ti kok­ku, et ale­vi­ku met­sa­de kait­seks ühen­da­tak­se jõud ning te­hak­se et­te­pa­nek, et uued ela­mu­alad võik­sid tul­la Kiiu ja Kuu­sa­lu va­he­le, kus met­sa po­le.

Ee­va Kaun: „Kuu­sa­lu ümb­ru­se jär­je­pi­dev ja si­hi­kin­del met­sa­hä­vi­tus vä­hen­daks val­la at­rak­tiiv­sust ja mai­net ro­he­li­sest elu­kesk­kon­nast. Kuu­sa­lu ümb­ru­se met­si ka­su­ta­vad va­nu­rid ja lap­sed, kes ei ta­ha kau­ge­le met­sa min­na, mar­ja- ja see­ne­kor­ja­jad, ter­vi­se­jooks­jad, koe­ra­ja­lu­ta­jad. Kuu­sa­lu mets on osa siin­se­te ini­mes­te elust.“

Ta li­sas, et he­lis­tas Har­ju­maa met­saü­le­ma­le And­rus Kev­vai­le, ku­na es­kii­si­des on näi­da­tud või­ma­li­ku uu­te ela­mua­la­na rii­gi­met­sa. Met­sa­ülem kin­ni­tas, et val­la­ma­jast saa­de­ti e-ki­ri 2015. aas­tal, siis kü­si­ti met­sa­raie koh­ta, RMK ei ol­nud tead­lik laie­ne­misp­laa­ni­dest ega ideest rii­gi­met­sa maa­le ehi­ta­da elu­ma­ju.

Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la: „Vä­ga hea, et ini­me­sed on är­ga­nud ja hak­ka­vad oma hu­ve kaits­ma. Või­ma­li­kud laie­ne­misp­laa­nid on veel mõt­te­jär­gus, üldp­la­nee­rin­gu sel­les faa­sis al­les aru­ta­tak­se. Maao­ma­ni­ke­ga võe­tak­se ühen­dust, kui ko­mis­jo­nid on vaa­da­nud et­te­pa­ne­kud üle ja ot­sus­ta­nud, mil­li­seid võe­tak­se ar­ves­se. Kind­las­ti ha­ka­tak­se aru­ta­ma ka koos rah­va all­kir­ja­de­ga saa­de­tud et­te­pa­ne­kut.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­kool ja Raa­si­ku põ­hi­kool on Har­ju­maa pa­ri­mad koo­lis­por­dis
Järgmine artikkelKui­das kom­men­tee­ri­te Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma va­li­mi­si ja vo­li­ko­gus nüüd­seks tek­ki­nud olu­kor­da?