Kuu­sa­lu ale­vik­ku ker­kib Sa­jan­dii­me au­to­re­mon­di­töö­ko­da

4256
Sa­jan­dii­me OÜ oma­nik ja juht MIH­KEL PA­JU ning peat­selt ava­ta­va koh­vi­ku pe­re­nai­ne ALI­CE LIPP Kuu­sa­lus Laa­ne tä­na­val. Va­sa­ku­le neist jääb uus töö­ko­ja­hoo­ne, sel­le kõr­val en­di­ne ka­su­ta­tud riie­te pood, mis re­mon­di­tak­se koh­vi­kuks.

Sa­jan­dii­me OÜ oma­nik ja juht MIH­KEL PA­JU ning peat­selt ava­ta­va koh­vi­ku pe­re­nai­ne ALI­CE LIPP Kuu­sa­lus Laa­ne tä­na­val. Va­sa­ku­le neist jääb uus töö­ko­ja­hoo­ne, sel­le kõr­val en­di­ne ka­su­ta­tud riie­te pood, mis re­mon­di­tak­se koh­vi­kuks.

En­di­sest ka­su­ta­tud riie­te poest saab koh­vik, mil­le ta­ha on ra­ja­tud uus töö­ko­ja­hoo­ne.

Au­to­de re­mon­ti­mi­se­ga te­ge­lev OÜ Sa­jan­dii­me alus­tas Kuu­sa­lus te­gut­se­mist 2011. aas­tal. Se­ni on töö­ta­tud ren­di­pin­nal, mis paik­neb fir­ma­le Kart Per­fo­mans Trai­lers kuu­lu­va Kuu­sa­lu te­ha­se ter­ri­too­riu­mil.

Sa­jan­dii­me OÜ oma­nik ja juht Mih­kel Pa­ju üt­leb, et prae­gu­ses ko­has ol­lak­se lä­hi­tu­le­vi­kus eda­si, kuid kau­gem plaan on ko­li­da uu­de töö­kot­ta. Et­te­võt­te uus te­gut­se­mis­koht saab ole­ma Kuu­sa­lu ale­vi­kus aad­res­sil Laa­ne tä­nav 29. Ehi­ta­ma ha­ka­ti su­ve al­gu­ses. Te­gu on Sand­wich-pa­nee­li­dest ra­ja­tud hoo­ne­ga, mil­le Laa­ne tä­na­va pool­se sei­na kae­tak­se puu­sõ­res­ti­ku­ga, et ma­hen­da­da plekk­sei­na vä­li­sil­met. Kin­nis­tu Laa­ne-tä­na­va pool­ses­se kül­ge te­hak­se aed.

Mih­kel Pa­ju: „Laa­ne tä­nav 29 kin­nis­tu os­tis 2013. aas­ta al­gu­ses Kuu­sild OÜ, mis kuu­lub mi­nu isa­le Rain Pa­ju­le. Ta on pä­rit Kuu­sa­lu kü­last, elab Tar­tus, aga ot­sus­tas in­ves­tee­ri­da oma lap­se­põl­ve kan­ti. Te­gut­se­me pe­re-et­te­võt­te­na. Sa­jan­dii­me au­to­re­mon­di­töö­ko­da hak­kab uu­tes ruu­mi­des töö­le tõe­näo­li­selt järg­mi­sel aas­tal, sest ko­gu küt­te- ja elekt­ri­süs­tee­mi, ven­ti­lat­sioo­ni ning kaas­aeg­set sis­se­sea­det al­les pro­jek­tee­ri­tak­se. Ideaal­ne oleks, kui val­mis saaks uue töö­ko­ja jaa­ni­päe­vaks.“

Au­to­re­mon­di­töö­ko­da­de juu­res on sa­ge­li nä­ha seis­mas ma­si­naid, mis jää­nud sin­na pi­kaks ajaks. Kui­das on ka­vas au­tod pai­gu­ta­da ke­set ale­vik­ku ava­ta­vas töö­ko­jas?

Mih­kel Pa­ju rää­gib, et kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu ava­lik väl­ja­pa­nek toi­mus sep­temb­ris 2015 ning sel­le käi­gus võe­ti koos­kõ­las­tus Laa­ne tä­na­va li­gi 70 ela­ni­kult. Vas­ta­valt pla­nee­rin­gu­le hak­kab sis­se­pääs töö­kot­ta ole­ma hoo­vi ehk Kuu­sa­lu Soo­ju­se poolt. Sõi­du­ki­te par­ki­mis­ko­had on et­te näh­tud hoo­via­la­le, et re­mon­ti va­ja­vad au­tod ei um­mis­taks ega ri­sus­taks asu­la kes­kel tä­na­va­vaa­det. De­tailp­la­nee­ring keh­tes­ta­ti ke­va­del 2016 ning val­la­va­lit­sus on väl­jas­ta­nud ehi­tus­loa.

„Kui uus töö­ko­da lä­heb käi­ku, tu­le­me kind­las­ti väl­ja ka täien­da­va­te re­mon­di­tee­nus­te­ga. Prae­gu ei ole te­ge­vust laien­da­nud, sest klien­ti­del on meie juur­de pää­se­mi­ne vei­di ras­ken­da­tud, asu­me tei­se et­te­võt­te õuel, kus vä­rav on su­le­tud ja nõuab iga kord eral­di ava­mist,“ sõ­nab ta ning li­sab, et sel­le­gi­poo­lest on Kuu­sa­lu ja ümb­rus­kon­na rah­vas töö­ko­ja omaks võt­nud, tööd ja­gub. Prae­gu on töö­me­hi kaks, edas­pi­di on ka­vas töö­ta­jaid juur­de võt­ta.

Koh­vik plaa­nis ava­da jõu­luks

Uue töö­ko­ja kõr­val paik­nev en­di­ne kaup­lu­se­ma­ja oli es­mas­te plaa­ni­de jär­gi mõel­dud lao­pai­gaks ja kon­to­ri­hoo­neks, ent ruu­mi­pai­gu­tust on muu­de­tud ning sin­na tehakse koh­vik.

Koh­vi­kut ra­jab Mih­kel Pa­ju elu­kaas­la­ne Ali­ce Lipp, kes on sel­le tar­beks asu­ta­nud oma fir­ma Ti­me­less OÜ. Ali­ce Lipp lah­kus hil­ju­ti Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja ame­tist, et te­ge­le­da koh­vi­ku­ree­mi­de re­mon­di ja si­sus­ta­mi­se­ga.

Tulevase kohviku perenaine Ali­ce Lipp: „Koh­vi­ku idee on üs­na värs­ke. Koh­vi­ku-mõ­te tu­li va­ja­du­sest – koh­vik Kaer pa­ra­ku lõ­pe­tas Kuu­sa­lus ja on kur­de­tud, et ale­vi­kus ei ole õdu­sat is­tu­mis­koh­ta. Ti­me­less OÜ koh­vi­kus hak­kab toi­tu val­mis­ta­ma ko­ha­lik tun­tud kokk Vei­ko Väits, kes on en­da­le siin­se­tes söö­gi­koh­ta­des töö­ta­des ni­me tei­nud. Re­mont ma­jas käib ning loo­da­me, et EA­Silt saa­me toe­tust köö­gi­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks. Soov on te­ha koht, kus on mu­gav is­tu­da. Plaa­nis on koh­vik ava­da esi­me­sel või­ma­lu­sel. Loo­da­me, et vä­he­malt jõu­luks saab val­mis.“

Eelmine artikkelÜksik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS: „Ka ük­si on või­ma­lik pal­ju ära te­ha.”
Järgmine artikkel„Tor­mis Kõr­veaial“ toe­tu­seks 8000 eu­rot