Kuu­sa­lu ale­vi­ku tee­re­mont on val­mis

1961
Rahvamaja esist kasutati enne kogu ulatuses parklana, nüüd on keskel ohutussaar ja parkimiskohad joonitud.

Ehi­ta­ja an­dis töö üle val­la­va­lit­su­se­le möö­du­nud nä­da­lal.

Möö­du­nud nä­da­lal sai val­mis ap­ril­lis ala­nud ula­tus­lik teee­hi­tus Kuu­sa­lu val­las – maan­teea­me­ti kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke võit­nud AS TREV-2 Grupp ehi­tas põh­ja­li­kult üm­ber rii­gi­tee Jõe­läht­me-Kem­ba ehk Va­na-Nar­va maan­tee Kiiu-Kuu­sa­lu tee­lõi­gu ning Kuu­sa­lu ale­vik­ku lä­bi­va pea­tee. Uus as­falt sai ma­ha juu­ni lõ­pus, mär­gi­tus-, vii­mist­lus- ja hal­jas­tus­tööd lõp­pe­sid paar nä­da­lat ta­ga­si.

Kuusalu Kunstide Kooli ja postkontorisse saab turvaliselt mööda kõnniteed.
Kuusalu Kunstide Kooli ja postkontorisse saab turvaliselt mööda kõnniteed.

Tee­re­mont läks rii­gi­le maks­ma kok­ku li­gi 1,92 mil­jo­nit eu­rot. Ehi­ta­ja võt­tis üles ko­gu se­ni­se tee­kat­te, te­gi uue alu­se ja pai­gal­das as­falt­kat­te, ra­jas ohu­tus­saa­res­ti­kud. Uued üle­käi­gu­ra­jad on te­ha­se ees ning ter­vi­se­kes­ku­se park­la, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li ning Gros­si poe juu­res. Ale­vi­kus on uued kõn­ni­teed mõ­le­mal pool teed – kõn­ni­tee on ra­ja­tud ka Kuu­sa­lu Pe­re­poe et­te mu­rup­lat­si­le. Te­ha­se vas­tu Teh­ni­ka tä­na­va al­gu­ses­se on ehi­ta­tud uus park­la ning üm­ber ehi­ta­tud rist­mik. Üm­ber ehi­ta­ti rah­va­ma­ja esi­ne park­la, tee­de rist­mik. Li­sa­ti täien­dav val­gus­tus Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­de­sõi­tu­de ja bus­si­pea­tus­te juur­de.

Kuu­sa­lu val­la tel­li­tud tööd
Li­saks maan­teea­me­ti­le osa­les ehi­tusp­ro­jek­tis Kuu­sa­lu vald, kes tel­lis li­saks töid, mil­le eest on ta­su­tud val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest.
Val­la­va­lit­sus tel­lis li­saks Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li esi­se park­la re­konst­ruee­ri­mi­se, mil­leks ku­lus val­la tä­na­vu­sest ee­l­ar­vest 23 410 eu­rot, plat­si val­gus­tu­se uuen­da­mi­se­le on ku­lu­nud 6300 eu­rot. Li­saks on 1477 eu­ro eest teh­tud jalg­tee Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li park­last üle mu­rup­lat­si sõi­du­tee­ni. Kuu­sa­lu pea­tee tä­na­va­val­gus­tu­se­le on ku­lu­nud 8628 eu­rot, Kuu­sa­lu koo­li sis­se­sõi­du ehi­ta­mi­seks ning val­gus­ta­mi­seks 9991 eu­rot. Te­ha­se juu­res Teh­ni­ka tä­na­va kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne läks val­la­le maks­ma 22 892 eu­rot. Val­la tel­li­mus oli ka Jõe­läht­me-Kem­ba maan­tee äär­ne val­gus­tus, mis pai­gal­da­ti Kuu­sa­lu kesk­koo­li lä­he­da­le.
Uue il­me on saa­nud ka Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja esi­ne park­la, kus uus tee­ka­ttemär­gis­tus, liik­lus­mär­gid, ohu­tus­saar. Tee­tööd koos Ku­pu ja Kur­si tee al­gu­se jalg­tee ehi­tu­se ja Kesk­väl­jak 12 ma­ha­sõi­du ra­ja­mi­se­ga läk­sid val­la­le maks­ma 22 845 eu­rot. Par­ki­mis­ko­had on joo­ni­tud. Rah­va­ma­jas toi­mu­va­te üri­tus­te ajaks on pla­nee­ri­tud par­ki­mi­ne paa­ri­sa­ja meet­ri kau­gu­se­le kal­mis­tu park­las­se või rah­va­ma­ja õuea­la­le, ku­hu on val­la­va­lit­su­sel edas­pi­di plaa­nis ra­ja­da par­ki­mis­ko­had.
Rah­va­ma­ja esi­ne la­hen­dus, kus Kur­si teelt rah­va­ma­ja et­te jõu­des on va­ja hoog ma­ha võt­ta ning te­ha kaar üm­ber ohu­tus­saa­re, on te­ki­ta­nud ko­ha­li­kes ela­ni­kes nu­ri­nat. Val­la­ma­jast põh­jen­da­ti Sõ­nu­mi­too­ja­le, et la­hen­du­se on koos­ta­nud pro­jek­tee­ri­ja koos­töös maan­teea­me­ti­ga, läh­tu­des nor­mi­dest ning liik­lu­so­hu­tu­se pa­ran­da­mi­se va­ja­du­sest. Va­ra­sem par­ki­mi­ne ei ol­nud nõue­te­le vas­tav, li­saks oli prob­lee­me Kur­si kü­la poolt tu­le­va­te au­to­de ki­hu­ta­mi­se­ga. Prae­gu­ne la­hen­dus sun­nib kii­rust ma­ha võt­ma.

Eelmine artikkelViimane võimalus valimisliitudele
Järgmine artikkelSõnumitooja 30. augustil