Kuu­sa­lu ale­vi­ku koh­ta esi­ta­ti põh­ja­li­kum pla­nee­ring

1996
Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo koos­ta­tud et­te­pa­ne­kud Kuu­sa­lu ale­vi­ku aren­da­mi­seks.

Uued aren­gui­deed – töö­ta­da väl­ja ring­liik­lus- ja ha­ru­teed üm­ber Kuu­sa­lu ale­vi­ku, aren­da­da elu-, äri- ja töö­kesk­kon­da.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli 22. no­vemb­ri õh­tul val­la üld­pla­nee­rin­gu Kuu­sa­lu osa puu­du­ta­val koo­so­le­kul ale­vi­ku ja ümb­rus­kon­na ini­me­si li­gi 30. Aru­tu­se all oli Kuu­sa­lu ale­vi­ku aren­da­mi­ne – mil­li­sed olek­sid ela­ni­ke soo­vid, kui suu­red peak­sid ole­ma krun­did de­tailp­la­nee­rin­gu kor­ral.

Pla­nee­rin­gu koos­ta­jad fir­mast Ske­past&Puh­kim on koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga kok­ku pan­nud ka­van­di Kuu­sa­lu ale­vi­ku se­ni­se pii­ri laien­da­mi­se koh­ta. Ku­na ale­vi­ku prae­gus­tes pii­ri­des ei ole või­ma­lik­ke aren­du­sa­la­sid, teeb üldp­la­nee­ring et­te­pa­ne­ku laien­da­da Kuu­sa­lut ida pool ku­ni lii­va­kar­jää­ri­de ja Il­mas­ta­lu kü­la­ni – et­te nä­ha see ala uu­te ela­mu­te jaoks ole­ma­so­le­va­te tä­na­va­te pi­ken­du­se­na.

Ale­vi­ku se­nis­tes pii­ri­des oleks üldp­la­nee­rin­gu jär­gi krun­di mi­ni­maal­ne suu­rus il­ma de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­ma­ta 1500 ruut­meet­rit, laien­da­ta­val ela­mua­lal 5000 ruut­meet­rit.

Tal­lin­na-Nar­va maan­tee poo­le ka­van­da­tak­se mü­ra­tõk­ke­sein ja kõrg­hal­jas­tus, lää­ne­pool­ne mets plaa­ni­tak­se säi­li­ta­da puhv­ri­na maan­tee­mü­ra kait­seks. Lõu­na pool asuv Re­hat­se kait­se­mets jääks sa­mu­ti al­les ning la­ge­raie oleks seal kee­la­tud.

Uu­si toot­mi­sa­la­sid ja pers­pek­tiiv­se­te ühis­kond­li­ke hoo­ne­te maa-ala­sid üldp­la­nee­rin­gu es­kii­sis Kuu­sal­lu ei pa­ku­ta, ku­na ole­ma­so­le­va­tes pii­ri­des on va­ba maad vä­he.

RAI­VO TAB­RI: Kuu­sa­lu ale­vik are­ne­vaks elu­kesk­kon­naks
Ar­hi­tekt Rai­vo Tab­ri osa­ühin­gust Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo esit­les koo­so­le­kul täien­da­vaid et­te­pa­ne­kuid ale­vi­ku aren­da­mi­seks ja kaar­ti, mis on te­ma sõ­nul koos­ta­tud ko­ha­li­ke ak­tiiv­se­te ja et­te­võt­li­ke ini­mes­te tel­li­mu­sel: „Üld­pla­nee­ring peab sõ­nas­ta­ma sel­le, et Kuu­sa­lu ale­vi­kust saaks ko­gu val­la tõm­be­kes­kus, nii­ni­me­ta­tud piir­kon­na Ci­ty ehk linn, sel­le aren­gus­se in­ves­tee­ri­mi­ne toi­muks in­ves­to­ri­te-aren­da­ja­te kaa­sa­bil. Kuu­sa­lu val­la juht­kond ai­taks pla­nee­ri­misp­rot­ses­si­de­le kaa­sa.“
Sel­lest joh­tu­valt tu­leb ko­gu Kuu­sa­lu ale­vik pla­nee­ri­da liik­lus­kor­ral­dus­li­kult häs­ti lä­bi­ta­vaks nii ela­ni­ke­le, ümb­rus­kon­na ini­mes­te­le ja kü­la­lis­te­le. Kõik ole­ma­so­le­vad ja ka pla­nee­ri­tud teed toe­tak­sid Kuu­sa­lu kaa­saeg­se­mat aren­gut.

Bü­roo teh­tud kaar­dil on ida­pool­set ela­mua­la veel­gi laien­da­tud, kaa­sa­tud ka Il­mas­ta­lu kü­la.
Rai­vo Tab­ri, kes on töö­ta­nud Kuu­sa­lu val­la ar­hi­tek­ti­na, rää­kis, et üldp­la­nee­rin­gus on prae­gu Kuu­sa­lu osas pa­ku­tud küll ehi­tu­sa­la laien­dust, kuid li­sa­da võiks olu­li­selt ük­si­kas­ja­li­ku­ma ja tu­le­vik­ku suu­na­tud nä­ge­mu­se ale­vi­ku aren­gust.

„Kuu­sa­lu on tu­pik-alev, mi­da peaks ka­van­da­ma ela­va­maks. Pa­ku­me Tal­lin­na-Nar­va maan­tee äär­de ale­vi­ku sis­se­sõi­dust ida poo­le uue tee. Sel­le­ni jõuak­sid prae­gu­sed tu­pik­tä­na­vad, mis al­ga­vad Kuu­sa­lu tee pea­tä­na­vast. Prae­gu on nii, et pal­jud tä­na­vad lõ­pe­vad, möö­da neid ei pää­se eda­si, saab ai­nult lii­ku­da ta­ga­si. Sel­lis­tel tä­na­va­tel asu­va­te ma­ja­de juu­rest peab ole­ma või­ma­lus pöö­ra­ta mõ­le­ma­le poo­le – nii pea­tä­na­va­le Kuu­sa­lu tee­le kui ka uue­le ring­tee­le või sel­le ha­ru­tee­le. Nii­su­gu­ne liik­lus­kor­ral­dus muu­daks ale­vi ela­vaks or­ga­nis­miks ning ida­pool­se­te ela­mu­te juu­rest pää­seks ot­se ter­vi­se­kes­ku­se ja bus­si­pea­tu­se­ni. Prae­gu peab tu­le­ma suu­re rin­gi­ga – es­malt pea­tä­na­va­ni ja möö­da se­da ki­ri­ku, ter­vi­se­kes­ku­se, bus­si­pea­tu­se juur­de ehk ale­vi­ku prae­gu­ses­se te­ge­lik­ku kes­ku­ses­se,“ sel­gi­tas Rai­vo Tab­ri täp­sus­ta­tud pla­nee­rin­gut Sõnumitoojale.

Ta li­sas, et tei­ne osa ring­teest kul­geks lõu­na pool Kuu­sa­lut ja oleks üht­la­si Tal­lin­na-Nar­va maan­tee juur­de ka­van­da­tav ko­gu­ja­tee – al­gaks Kiiu via­duk­tist, oleks suu­rest maan­teest lõu­na pool, jõuaks las­teaia Jus­si­ke juur­de ja eda­si möö­da Kuu­sa­lu ale­vist ku­ni Ka­ha­la via­duk­ti­ni. „Uued juur­de- ja väl­ja­sõi­dud Kuu­sa­lu ale­vi ko­gu­ja­tee kau­du ta­ga­vad ko­gu piir­kon­na aren­gu. Kus uus ko­gu­ja­tee või­mal­daks, saab näi­teks aren­da­da kar­jää­ri vee­ko­gu üm­ber puh­ke-, sup­lu­se- ja spor­di­ra­ja­tis­te alaks. Sa­mu­ti aitaks ko­gu­ja­tee väl­ja arendada ka Kuu­sa­lust Kiiu poo­le jää­vat piir­kon­da.“

Tema sõnul on vaja aren­da­da ka Köst­ri ma­ja ja ter­vi­se­kes­ku­se ümb­rust ning Kuu­sa­lu pea­tä­na­vat: „Seal ei ole pea­le ki­ri­ku aja­loo­li­selt väär­tus­lik­ke ma­ju, juur­de võiks tul­la äri­sid, elu­ruu­me ja söö­gi­koh­ti. Pla­nee­rin­gu idee ni­meks sai „ Tä­na Kuu­sa­lu alev – hom­me Kuu­sa­lu linn“. Sel­li­seks, na­gu prae­gu, on Kuu­sa­lu ku­ju­ne­nud sa­ja aas­ta­ga. Kuu­sa­lu val­la uut üldp­la­nee­rin­gut koostades võiksime nüüd püü­da vaa­da­ta ku­ni sa­ja-aas­ta­se pers­pek­tii­vi­ga ehk aas­ta­ni 2118.“

MAR­GUS RAUD­SEPP: Kuu­sa­lu val­la tõm­be­kes­kus tu­leb el­lu ära­ta­da
Ehi­tus­vald­kon­nas te­gut­sev Mar­gus Raud­sepp Kuu­sa­lust ni­me­tab Rai­vo Tab­ri Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo ideid õi­geks: „Val­la uue üldp­la­nee­rin­gu es­kii­sis on jää­nud Kuu­sa­lu ale­vi­ku pla­nee­rin­gu­kä­sit­lus ta­ga­si­hoid­li­kuks, po­le tu­le­vik­ku suu­na­tud. Tu­le­vi­kus peab Kuu­sa­lu muu­tu­ma tõe­li­seks tõm­be­kes­ku­seks, kus asub kõik eluks va­ja­lik – koh­vi­kud, väi­keä­rid-poe­ke­sed, bü­rood. Üldp­la­nee­rin­gu koo­so­le­kul suh­tu­ti et­te­pa­ne­ku­tes­se po­si­tiiv­selt. Pak­ku­sin omalt poolt, et laien­da­ta­val ela­mua­lal olek­sid krun­did sa­ma­su­gu­se suu­ru­se­ga, na­gu on keh­ti­vas üldp­la­nee­rin­gus – mi­ni­maal­selt 800 ruut­meet­rit. Kind­las­ti mit­te nii suu­red, na­gu koos­ta­ta­va üldp­la­nee­rin­gu­ga on pa­ku­tud. Kuu­sa­lu kui val­la ja piir­kon­na tõm­be­kes­kus peab­ki ole­ma taot­lus­li­kult ti­he, ini­me­se­sõb­ra­lik, kõik käe-ja­la juu­res.“

Mar­gus Raud­sepp lau­sus, et pea­tä­nav Kuu­sa­lu tee tu­leb pla­nee­ri­da kaa­saeg­se­le elu­kesk­kon­na­le läh­tu­valt: „Ala­tes rah­va­ma­jast ku­ni ki­ri­ku­ni ja ka eda­si võiks ra­ja­da äri-, ühis­kond­lik­ke- ja bü­roo­hoo­neid ja kor­te­re­la­muid, kõik­või­ma­lik­ke mul­ti­funkt­sio­naal­seid ma­ju. Ei loe, et prae­gu on seal tei­sed ma­jad, on ka tüh­je ala­sid. Ei tä­hen­da, et nii peab­ki tu­le­vi­kus ole­ma. Küll aga võik­sid need äria­lad ol­la edas­pi­di­se aren­gu jaoks ära mää­ra­tud, ka prae­gu­sed kin­nis­tuo­ma­ni­kud saa­vad sel­le­ga ar­ves­ta­da.”

Ta tõi esi­le üm­ber ale­vi­ku pa­ku­ta­va ring­tee ja sel­le ha­ru­tee­de rajamise ideed, li­sa­des, et mu­re­koht on lä­bi­pääs las­teaia juu­rest, ku­na te­gu on era­maa­ga, aga sel­le­le tu­leks lei­da edaspidi la­hen­dus.

„Kom­pakt­sed ti­hea­sus­tu­s­alad tu­leb muu­ta ak­tiiv­selt ka­su­ta­ta­vaks, näi­teks ole­ma­s­olev par­gia­la koos rah­va­ma­ja­ga, mit­te las­ta saa­da ma­ga­la­teks, ku­hu tul­lak­se ai­nult õh­tul ja min­nak­se hom­mi­kul jäl­le ära. Tead­mi­seks, vii­mas­tel aas­ta­tel on ha­ka­nud Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­ke arv lan­ge­ma,“ sõ­nas Mar­gus Raud­sepp.

KA­DI RAUD­LA: oo­ta­me Kuu­sa­lu ela­ni­ke ar­va­mu­si
Kuu­sa­lu val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la kom­men­tee­ris, et et­te­pa­ne­ku esit­lus oli ül­la­tus ning plaa­nis ol­nud tee­mad tu­li see­tõt­tu kii­re­mi­ni lä­bi vaa­da­ta: „Ei saa öel­da, et te­gu oli al­ter­na­tiiv­se et­te­pa­ne­ku­ga, pi­gem si­sal­das et­te­pa­nek es­kii­sist laie­maid tin­gi­mu­si. Ka Ske­past&Puh­kim koos­ta­tud es­kiis­la­hen­dus nä­gi et­te ela­mu­ala­de laien­du­si ning äri ja toot­mi­se või­ma­lu­si, kuid pi­sut teis­tel tin­gi­mus­tel. Sa­mas on hea, et et­te­pa­ne­kut esit­le­ti ava­li­kult, ini­me­sed saa­vad ra­hu­li­kult mõel­da ja poolt- või vas­tu­väi­teid esi­ta­da.“

Ar­hi­tekt mär­kis, et aru­te­lul ei ol­nud Il­mas­ta­lu kü­la ela­nik­ke, ke­da ale­vi­ku laien­dus hak­kaks kõi­ge ot­se­se­malt puu­du­ta­ma. Ela­mud, mis asu­vad Ilmastalus met­sa­sel alal, jääk­sid Raivo Tabri Arhitektuuribüroo esi­ta­tud ka­va ko­ha­selt ti­hea­sus­tu­sa­la­le, kus olek­sid lu­ba­tud nii äri­hoo­ned kui ka kor­ter­ma­jad.

„Sel­ge on see, et va­ja­dus ale­vi­ku laien­da­mi­seks ning uu­te krun­ti­de moo­dus­ta­mi­seks on ole­mas. Mõist­lik on uued ela­mua­lad te­ha ole­ma­so­le­va­te ti­hea­sus­tu­sa­la­de juur­de, kus on ole­mas va­ja­lik inf­rast­ruk­tuur. Sa­mas on kü­si­mus, kus ja mil­lis­tel tin­gi­mus­tel me ole­me val­mis se­da te­ge­ma. Ka koo­s­ole­kul kü­si­ti, miks ei võiks ol­la suu­rem areng suu­na­tud pi­gem Kuu­sa­lu kül­la, kus ei pea ula­tus­li­kult met­sa ma­ha võt­ma ja va­ba maa on ole­mas.

Ta üt­les, et 15. det­semb­riks oo­da­tak­se kü­la­de kirjalikke et­te­pa­ne­kuid, siis hak­ka­vad neid aru­ta­ma üldplaneeringu ko­mis­jo­nid ning et­te­pa­ne­kud töö­ta­tak­se lä­bi koos pla­nee­rin­gu koos­ta­ja ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­da­ja­te­ga.

Eelmine artikkelNovem­ber Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus EK­RE saa­di­ku­te pil­gu lä­bi
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li mä­lu­män­gu­rid Har­ju pa­ri­mad