Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter pani la­vas­ta­ja lau­lud plaa­di­le „Küll mõni poiss võib ilus olla“

1876
Kaarel Kilveti ja Tõnu Tamme kolm laulu esitas Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri trupp: IN­GE LUK­ME, EL­VI REIN­VALD, TIIA KUMM, KRISTIINA-RAIVI VILEPAJU, TERJE MULTER, KAU­PO RÜÜT­SA­LU, KAU­PO PAR­VE, ELI­NA AA­SA ja KA­LEV PAL­LON. Fo­to Mar­gus Saks

Möö­du­nud pü­ha­päe­va, 26. no­vemb­ri kesk­päe­val kõ­la­sid Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oma­aeg­se tun­tud duo Kaa­rel Kil­vet-Tõ­nu Tamm lau­lud. Ori­gi­naa­lis lasti neid kuu­la­ta trü­ki­soo­jalt duu­belCD-plaa­dilt „Küll mõ­ni poiss või ilus ol­la“. Sa­mal ajal näi­da­ti ek­raa­nil fo­to­sid näit­le­ja­te-laul­ja­te Kaa­rel Kil­ve­ti ja Tõ­nu Tam­me esi­ne­mis­test.

Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näi­te­trupp esi­tas rah­va­ma­jas duo re­per­tuaa­rist kolm lau­lu „Ala­ti olen mi­na lus­ti­lik“, „Mar­ga­ree­ta“ ja „Tu­le mu rin­na­le“. Näit­le­jad ni­me­ta­sid se­da veeb­rua­ris EV 100. sün­ni­päe­va pai­ku esi­eten­du­va lau­lu­män­gu „Ar­mas­tus, pulm ja abie­lu ehk Tu­lu­saks Ju­ha­tu­seks ja Lõ­bu­saks Aja­wii­teks Noo­re-Rah­wa­le“ trei­le­riks. La­vas­tab Tõ­nu Tamm – üks kuul­sa duo laul­ja­test. La­vas­tu­ses ka­su­ta­tak­se Kil­ve­ti-Tam­me lau­le ning sa­ja aas­ta ta­gu­seid ene­sea­biõ­pi­kuid, näi­teks „Sa­la­dus, kui­das nei­du­de sü­da­meid ära või­ta“. Teks­tid va­lis la­vas­ta­ja.

Väi­ke­se kont­ser­di ja plaa­die­sit­lu­se­ga tä­his­ta­ti Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri la­vas­ta­ja Tõ­nu Tam­me 75. sün­ni­päe­va, mis oli 22. no­vemb­ril. Peo alus­tu­seks avas juu­bi­lar rah­va­ma­jas oma maa­li­de näi­tu­se „Kuu sa­lud“.

Pü­ha­päe­val esit­le­tud CD-plaat sün­dis tä­nu MTÜ Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter eest­ve­da­mi­se­le, pro­dut­sent ja idee au­tor on MTÜ juht Enn Kirs­man: „Usun, et oleme Kaarel Kilveti ja Tõnu Tamme laulude plaadiga teinud Eesti kultuuri jaoks olulise teo. Olin lap­se­na nen­de suur fänn. Es­malt oli mõ­te pa­lu­da ER­Ri ar­hii­vist lau­lud ja te­ha ise üks plaat, kin­ki­da Tõ­nu­le 75. sün­ni­päe­vaks. Lau­le on ar­hii­vis üle 40, kui need kät­te sai­me, oli sel­ge, et tu­leb te­ha kät­te­saa­da­vaks kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le. Et ERR ja Au­to­ri­te Ühing soo­vi­sid Tõ­nu Tam­me lu­ba, osa­les ka te­ma plaa­di väl­jaand­mi­se prot­ses­sis. Ta­su­si­me lau­lu­de eest nii ER­Ri­le kui ka au­to­ri­te ühin­gu­le.“

Toe­tust taot­le­ti hooand­ja.ee kau­du, soov oli saa­da 750 eu­rot, ko­gu­ti 831 eu­rot, toe­ta­jaid oli 41. Li­saks saa­di toe­tust Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt, Kuu­sa­lu val­lalt, teat­rit­rupp pa­nus­tas ko­gu tä­na­vu tee­ni­tud pi­le­ti­tu­lu, kok­ku ku­lus plaa­di­le üle 2600 eu­ro. Plaa­di ümb­ri­se ku­jun­das kunst­nik Ai­var Ju­han­son Saun­ja kü­last. Ti­raaž on 500. Plaa­ti saab os­ta Kuu­sa­lu rah­va­ma­jast ja tru­pi ko­du­le­he kau­du. Plaan on saa­da CD müü­gi­le suu­re­ma­tes­se muu­si­ka­poo­di­des­se.
Esit­lu­sel oli ko­ha­lik­ku rah­vast, näit­le­jaid kau­ge­malt, ka Kaa­rel Kil­ve­ti tüt­red. Kaa­rel Kil­vet su­ri 2005. aas­tal.

Eelmine artikkelKohaliku omaalgatuse programmi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da
Järgmine artikkelLok­sa linna­vo­li­ko­gu esin­da­jad kin­ni­ta­tud