Kuu­la Kuu­sa­lut tei­ne eri­väl­jaan­ne

558

Möö­du­nud nä­da­lal tu­li trü­kist Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se koos­ta­tud eri­väl­jaan­de Kuu­la Kuu­sa­lut tei­ne num­ber, mi­da le­vi­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la kõi­gis­se postkas­ti­des­se. In­fo­le­he trü­kiarv on 3000, mil­lest li­gi 300 leh­te on jäe­tud va­balt le­vi­ta­mi­seks. See­kord­se väl­jaan­de koos­ta­mi­se, trü­ki ja le­vi kogumaksumus on 30 senti eksemplari kohta, ligi 900 eurot. Trü­ki­tud ja kül­jen­da­tud on Põlt­sa­maal OÜs Va­li Press. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu üt­les, in­fo­leh­te oli va­ja sel­leks, et tuua lu­ge­ja­te­ni korraga olu­li­se­mad tee­mad, mil­le­ga val­la­va­lit­sus prae­gu te­ge­leb. Val­la ko­du­le­he­le on pan­dud uue Kuu­la Kuu­sa­lut di­gi­ver­sioon. See­kord­ses eri­väl­jaan­des tut­vus­ta­tak­se val­la­ma­jas tööd alus­tanud uu­si spet­sia­lis­te ja Kol­ga staa­dio­ni pro­jek­ti, sel­gi­ta­tak­se maa­mak­su tõu­su val­las ja tee­de in­ves­tee­rin­gu­te pla­nee­ri­mi­seks pa­ku­ta­vat va­le­mit, jut­tu on ka Sal­mis­tu sa­da­mast, toe­ta­tud ela­mi­se ma­ja ehi­ta­mi­sest, val­la eel­ar­vest­ra­tee­giast ja ha­ri­du­se tu­gi­kes­ku­sest, üm­ber­kor­ral­dus­test noor­te­kes­kus­tes, me­re­ha­ri­du­sest val­las, po­lü­goo­ni KSHst, me­re­piir­kon­na tu­ris­mi koor­di­nee­ri­mi­sest, abi­po­lit­sei­ni­ke ja va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te toe­ta­mi­sest, või­ma­li­kest mü­rauu­rin­gu­test ning kaa­sa­vast ee­lar­vest.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la III li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelAla­ve­re las­teaed töö­tab põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud ma­jas