Küsit­lu­sest selgus – Raa­si­ku val­la suu­rim kit­sas­koht on kerg­liik­lus­tee­de puu­du­mi­ne

531
JUTA ASUJA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus aval­das ok­toob­ris ko­du­le­hel kü­si­mus­ti­ku, mil­les pa­lus ela­ni­kel ni­me­ta­da olu­li­se­mad põh­ju­sed, miks on Raa­si­ku val­las hea ela­da, mil­li­sed on seal­sed pea­mi­sed kit­sas­ko­had. Neilt, kes on sis­se kir­ju­ta­tud mu­ja­le, kü­si­ti ka, mis põh­ju­sel ei ole nad end Raa­si­ku val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­nud.

Kü­sit­lu­se­le vas­tasid 203 ini­mest. Ha­ri­du­se, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja üt­les, et suurt osa vas­ta­ja­te teh­tud konk­reet­seid et­te­pa­ne­kuid saab val­la­va­lit­sus edas­pi­di iga­päe­va­ses töös ning aren­gu­ka­va­sid koos­ta­des ar­ves­ta­da. Vas­ta­ja­te­ga, kes jät­sid oma kon­tak­tid ja soo­vi­sid tõs­ta­ta­tud prob­lee­me aru­ta­da, on te­ma sõ­nul võe­tud ühen­dust, kuid osa et­te­pa­ne­kuid jää­vad nii-öel­da riiu­li­le.

„Näi­teks see, et Aru­kü­las võiks ol­la güm­naa­sium. Se­da kind­las­ti ei tu­le, riik­lik ha­ri­dus­po­lii­ti­ka lii­gub tei­ses suu­nas ning nii väi­ke­ses val­las kva­li­teet­set güm­naa­siu­mi­ha­ri­dust pak­ku­da ei ole või­ma­lik,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Kü­sit­lu­se­le vas­ta­nud tõid väl­ja li­gi 50 põh­just, mis nei­le ko­du­val­las meel­dib. Kõi­ge roh­kem vas­ta­ti, et te­gu on ra­hu­li­ku ja ro­he­li­se elu­kesk­kon­na­ga Tal­lin­na lä­he­dal, kus on ak­tiiv­ne ning mit­me­külg­ne kul­tuu­ri- ja spor­die­lu koos kaa­saeg­se­te spor­ti­mis­või­ma­lus­te­ga, las­teaiad ja koo­lid on lä­he­dal.

Val­lae­lu kit­sas­koh­ti too­di väl­ja sa­mu­ti li­gi­kau­du 50, neist küm­me­kond olid sel­li­sed, mis tee­vad mu­ret pal­ju­de­le. Osa oli Ju­ta Asu­ja sõ­nul sel­li­seid, mil­le la­hen­da­mi­seks oma­va­lit­sus mi­da­gi eri­ti te­ha ei saa, näi­teks see, et ko­ha­li­ke pe­rears­ti­de ni­mis­tud on täis. Osa oli sel­li­seid, mil­le­ga val­la­va­lit­sus iga­päe­va­selt te­ge­leb, kuid kii­reid la­hen­du­si ei ole, näi­teks prob­lee­mid prü­gi­ma­jan­du­se­ga. On ka sel­li­seid probleeme, mil­le la­hen­da­mi­ne sõl­tub­ki ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töö­ta­ja­test. Vii­ma­se pu­hul tõi ta näi­te, et hei­de­ti et­te val­laa­met­ni­ku üleo­le­vat suh­tu­mist või lii­ga aeg­last te­gut­se­mist.

Kõi­ge suu­re­ma kit­sas­ko­ha­na too­di väl­ja kerg­liik­lus­tee­de puu­du­mi­ne. Se­da ni­me­ta­ti prob­lee­miks nii liik­lu­so­hu­tu­se sei­su­ko­hast kui ter­vi­ses­por­di või­ma­lu­si pii­ra­va as­jao­lu­na. Vä­ga pal­jud vas­ta­jad ni­me­ta­sid ka tee­de keh­va sei­su­kor­da ja vi­let­sat kor­ras­hoi­du, tä­na­va­val­gus­tu­se puu­du­lik­kust, ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni puu­du­mist, prob­lee­me prü­gi­ma­jan­du­se­ga ning val­la ül­dist hea­kor­da.

Ühe prob­lee­mi­na ker­kis vas­tus­test esi­le ka puu­du­lik ühis­trans­port ning hõ­re­dad sõi­du­graa­fi­kud nii pea­lin­na­ga kui oma val­la kü­la­de ja ale­vi­ke va­hel. Ju­ta Asu­ja tõ­des, et pak­ku­mi­se pa­neb pai­ka nõud­lus ning Aru­kü­las on mars­ruut­tak­so sõi­dug­raa­fik olu­li­selt hõ­re­ne­nud, sest sõit­jaid on vä­he: „Sa­ma prob­leem on kü­la­de pu­hul – kui sõit­jaid on vä­he, nad kõik soo­vi­vad sõi­ta eri ae­ga­del ja eri suu­nas, on so­bi­va la­hen­du­se leid­mi­ne kee­ru­li­ne. Ole­me proo­vi­nud täien­da­va bus­si­lii­ni li­sa­mist Pi­ka­ve­rest Raa­si­ku­le ja Aru­kül­la, et lap­sed saak­sid hu­vi­rin­gi­des käia, kuid lii­nil on ol­nud ük­si­kuid ka­su­ta­jaid.“

Vastajad nimetasid suure prob­leemina ka vabade laste­aia­kohtade puuduse: „Tuleb kaa­lu­da, kas lahendada probleem uue lasteaia või rühmade ehitamisega või otsida alternatiivseid lahendusi.

Veel toodi kit­sas­ko­ha­na väl­ja, et val­las po­le tank­lat, sa­mu­ti ni­me­ta­sid mit­med, et kaup­lu­si ja toit­lus­tu­sa­su­tu­si on vä­he või vi­let­sa va­li­ku­ga, puu­du­vad uus­a­ren­du­sed ja kii­re in­ter­net.
Kü­si­mu­se­le, miks end Raa­si­ku val­da po­le sis­se kir­ju­ta­tud, vas­ta­ti kõi­ge sa­ge­da­mi­ni, et Tal­lin­nas on oma ko­da­ni­ke­le ta­su­ta ühist­rans­port. Li­saks too­di väl­ja, et tei­ses oma­va­lit­su­ses on mõ­ni toe­tus, näi­teks sün­ni­toe­tus, suu­rem või pa­ku­tak­se toe­tu­si, mi­da Raa­si­ku val­las ei ole. Mõ­ned vas­ta­sid ka, et ei ole veel jõu­tud end ko­du­val­da re­gist­ree­ri­da või oma­vad kin­nis­va­ra tei­ses oma­va­lit­su­ses.

Eelmine artikkelKrii­si­tee­ma­li­ne kü­sit­lus Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le
Järgmine artikkelEskiis Va­ba­dus­sõ­ja Kuu­sa­lu au­sam­ba kor­ras­ta­mi­seks