Kunst­nik joo­nis­tas las­te­raa­ma­tus­se Kol­ga mõi­sa toa

363
Sel­lel raa­ma­tu­pil­dil on ku­ju­tatud Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne kellatoa aken ja jahisaali ava­ne­vad uk­sed.

Tä­na­vu su­vel tu­li trü­kist las­te­raa­mat „Krah­vin­na ka­du­nud sõr­mus“, mil­le esi­kaa­nel ja ka teks­ti­le li­sa­tud ühel il­lust­rat­sioo­nil on ku­ju­ta­tud Kol­ga mõi­sa pea­hoo­nes asu­vat tu­ba. Noor­te­le va­nu­ses 9-12 aas­tat mõel­dud raa­ma­tu au­tor on He­len Käit, pil­did joo­nis­ta­nud Sir­ly Oder, väl­jaand­ja kir­jas­tus Loov­hoog.

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier kom­men­tee­rib, et uu­de las­te­raa­ma­tus­se on joo­nis­ta­tud Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne kõi­ge val­gem tu­ba ehk kellatuba, mis asub tei­sel kor­ru­sel. Sel­les kellatoas on ak­nad kol­me suun­da, pil­dil ku­ju­ta­tud ak­nast ava­neb vaa­de peahoone rõdule ning uk­sed vii­vad kõr­va­l a­su­vas­se jahisaali.

Las­te­raa­ma­tu „Krah­vin­na kadu­nud sõr­mus“ esi­kaas.

Kunst­nik Sir­ly Oder on pä­rit Lää­ne-Vi­ru­maalt Vi­ru-Ni­gu­last. Ta kir­jel­dab, et raa­ma­tut il­lust­ree­ri­des kom­bi­nee­ris ku­ju­ta­tud mõi­sa kok­ku kol­mest hoo­nest: Palm­se, Mal­la ja Kol­ga mõi­sast: „Mul­le en­da­le meel­dib see va­riant, et loed raa­ma­tu lä­bi ja saad siis se­da konk­reet­set ruu­mi või koh­ta vaa­ta­ma min­na. An­nab ehk las­te­le ka roh­kem mo­ti­vat­sioo­ni mõn­da mõi­sa väl­ja­sõit te­ha.“

Sir­ly Oder: „Sel­le raa­ma­tu te­ge­vus toi­mub ma­ha jäe­tud mõi­sas, aga po­le kor­da­gi mai­ni­tud, mil­li­ses täp­selt. See­ga reaal­ne pro­to­tüüp puu­dus. Olek­sin või­nud joo­nis­ta­mi­seks ko­la­da liht­salt in­ter­ne­tis ja lei­tud fo­to­de alu­sel il­lust­rat­sioo­nid luua, aga oleks ol­nud mi­nu en­da jaoks igav. Mul­le meel­dib vä­ga rei­si­da ja mõi­sa in­ter­jöö­ri­de ot­sing oli hea et­te­kää­ne väl­ja­sõi­duks. Kut­su­sin ühe to­re­da ini­me­se kaa­sa ja võt­si­me suu­na Tal­lin­nast Palm­se mõi­sa poo­le – se­da mõi­sa tean lää­ne­vi­ru­la­se­na kõi­ge pa­re­mi­ni. Ku­na Kol­ga mõis jäi tee pea­le, siis ot­sus­ta­si­me sealt ka lä­bi as­tu­da. Mõi­sa muu­seum oli küll sel päe­val su­le­tud, aga kui­da­gi õn­nes­tus meil ühen­dust saa­da Rii­na Laa­ne­tu­ga, kel oli plaa­nis sel päe­val mõi­sa­hoo­nes lil­li kas­ta ja oli nõus mei­le mõi­sa­ruu­me näi­ta­ma. Sel­lest sai üks vä­ga to­re­dalt põh­ja­lik ko­la­mi­ne eri­ne­va­tes ruu­mi­des, täie­lik pri­vaa­t-eks­kur­sioon. Oli­me nii meel­di­valt ül­la­tu­nud – vä­ga või­mas hoo­ne, lum­ma­valt he­le­dad too­nid ja mõ­nus ku­lu­mi­sas­te. Avas­ta­si­me ka, et Kol­ga mõi­sas on fil­mi­tud Ras­mus Me­ri­voo „Krat­ti“, mis on äge film. Ja see tööd nuiav kra­ti ku­ju mõi­sa­hoo­ne ees oli mei­le to­re ül­la­tus ja lõ­bus mee­le­la­hu­tus.“

Sir­ly Oder on il­lust­ree­ri­nud küm­me­kond las­te­raa­ma­tut, ka „Eia seik­lus Ton­di­ka­kul“, mil­le au­tor on Anu Aun, ning „Seits­me maa ja me­re ta­ga“, mil­le on kir­ju­ta­nud Eia Uus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu aja­loo­kon­ve­rents tu­le­kul
Järgmine artikkelKAI­SA KAI­SEL ja TRIIN JÕE­LEHT laul­sid Val­ge­jõel re­gi­lau­le