Küla­rah­vas on Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri kae­van­da­mis­loa vas­tu

363
Ka­van­da­ta­va Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri põh­ja­piir jääks Tal­lin­na-Nar­va maan­teest paa­ri­sa­ja meet­ri kau­gu­se­le.

EMG Kar­jää­rid OÜ taot­leb Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ris kae­van­da­mi­seks 15 aas­taks kesk­kon­na­lu­ba.

Kesk­kon­naa­met pa­lub Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gult hil­je­malt 27. veeb­rua­riks ar­va­must EMG Kar­jää­rid OÜ esi­ta­tud taot­lu­se koh­ta – et­te­võ­te esi­tas kesk­kon­naa­me­ti­le 12. no­vemb­ril 2021 taot­lu­se väl­jas­ta­da Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri mäee­ral­di­se­le kesk­kon­na­lu­ba täi­te­lii­va kae­van­da­mi­seks, kok­ku 1 039 000 kuup­meet­rit 15 aas­ta jook­sul.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le det­semb­ri 2021 lõ­pus kesk­kon­naa­me­tilt saa­de­tud kir­jas on mär­gi­tud, kui täh­ta­jaks po­le ar­va­must edas­ta­tud, la­hen­dab kesk­kon­naa­met taot­lu­se oma­va­lit­su­se ar­va­mu­se­ta. Kir­jas on ka ju­hi­tud tä­he­le­pa­nu, et an­tav ar­va­mus on me­net­lus­toi­ming, mis peab ole­ma põh­jen­da­tud ning tu­le­ne­valt koh­tup­rak­ti­kast ise­seis­valt vaid­lus­ta­tav.

Val­ge­jõe lii­va­maard­la paik­neb Tal­lin­na-Nar­va maan­teest lõu­na ehk kesk­po­lü­goo­ni pool, paa­ri­sa­ja meet­ri kau­gu­sel maan­teest. Val­dav osa Val­ge­jõe kü­last asub maan­teest põh­ja pool, kar­jää­ri­ga sa­mal pool maan­teed on mõ­ned hoo­nes­ta­tud kin­nis­tud. Lii­va­maard­las­se ka­van­da­ta­va kar­jää­ri ala on um­bes sa­mas ko­has, kus maan­tee­ni jõuab Val­ge­jõe kü­la Kuu­sa­lu-pool­ne pea­le­sõit.

Taot­le­ta­va kae­van­da­mis­loa mäee­ral­di­se pin­da­la on 20,70 hek­ta­rit, koos tee­nin­dus­maa­ga 24,87 hek­ta­rit. Ak­tiiv­set tar­be­va­ru on seal 1 086 000 kuup­meet­rit.

EMG Kar­jää­rid OÜ kon­tor asub Kiius. Te­gu on Kuu­sa­lu val­las lii­va­kae­van­da­mi­se­ga aas­taid te­ge­le­nud en­di­se Kiiu Soo­ne­ga, mil­le EMG Kar­jää­rid oma­nik os­tis 2018. aas­tal.

Ap­pi on võet­ud ad­vo­kaa­di­bü­roo
Val­ge­jõe kü­la-ak­tii­vi al­ga­tu­sel toi­mus 10. jaa­nua­ril val­la­ma­jas koh­tu­mi­ne val­la esin­da­ja­te­ga. Osa­le­sid kü­la­va­nem Al­lan Ala­kü­la, kü­la­koo­so­le­kul kü­la esin­da­jaks kar­jää­ri kü­si­mus­tes volita­tud Kris­ti­na Kams ja kü­lae­la­nik Raoul Nii­lis ning Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss.

Kü­la­va­nem edas­tas koh­tu­mi­sel Val­ge­jõe kü­lae­la­ni­ke sei­su­ko­ha, et kü­la ei toe­ta kar­jää­ri loo­mist. Kü­la esin­da­ja­te hin­nan­gul peab val­la­va­lit­sus kaa­sa­ma sel­li­se suu­re ja olu­li­se tee­ma aru­ta­mi­seks ava­lik­kust. Nad te­gid et­te­pa­ne­ku, kui val­la­vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon hak­kab Val­ge­jõe kar­jää­ri tee­mat aru­ta­ma, kut­su­da koo­so­le­ku­le ka kü­la esin­dus.

Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni koo­so­lek toi­mus 19. jaa­nua­ril, aru­te­lul osa­le­sid kar­jää­ria­la­le kõi­ge lä­he­mal asu­va­te kin­nis­tu­te oma­ni­kud, lä­him ela­mu on Val­ge­jõe kar­jää­ria­la pii­rist 600 meet­ri kau­gu­sel. Koo­so­le­ku­le olid kut­su­tud ka val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son.

Kü­la esin­da­ja sel­gi­tas koo­s-o­le­kul, et Val­ge­jõe rah­vas on kesk­kon­na­loa väl­jas­ta­mi­se vas­tu, sest po­le pii­sa­valt in­fot, te­ge­ma­ta on kesk­kon­na­mõ­ju eel­hin­nang ning hin­nan­gut tu­leks kü­si­da ka ter­vi­sea­me­tilt. Tu­leks kaar­dis­ta­da kõik ole­mas­o­le­vad kar­jää­rid val­las ja nen­de olu­kord ning kü­si­ti, kas võiks ka­su­ta­da va­nu kae­van­du­si, mis po­le am­men­du­nud.

Ko­ha­li­kud soo­vi­vad ana­lüü­si, mil­list mõ­ju aval­dab Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ris kae­van­da­mi­ne ela­ni­ke joo­gi­vee kät­te­saa­da­vu­se­le ja kva­li­tee­di­le, al­li­ka­te­le ja ka Val­ge­jõe jõe­le ning mil­li­sed muud häi­rin­gud või­vad kaas­ne­da piir­kon­na ini­mes­te ter­vi­se­le, heao­lu­le ja va­ra­le. Lei­tak­se, et tu­leb lä­bi viia kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne.

Ka­he lä­hi­ma kin­nis­tu oma­ni­kud esi­ta­sid ko­mis­jo­ni­le ad­vo­kaa­di­bü­roo abil koos­ta­tud vas­tu­väi­ted ja pal­ve mit­te an­da kesk­kon­na­loa taot­lu­se­le koos­kõ­las­tust.

Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon ot­sus­tas, et val­la­va­lit­sus kü­sib seo­tud osa­pool­telt täien­da­vaid ma­ter­ja­le ja see­jä­rel aru­ta­tak­se Val­ge­jõe kar­jää­ri kae­van­da­mis­loa tee­mat uues­ti.

Vas­tu­väi­ted Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri­le on esi­ta­nud ka Na­he Ja­hi­selts – kit­sen­daks selt­si või­ma­lu­si Val­ge­jõe piir­kon­nas ja­hi­pi­da­mist kor­ral­da­da. Selts pa­lub ar­ves­ta­da ko­gu­kon­na ja ja­hi­selt­si hu­vi­de­ga ning keel­du­da kesk­kon­na­loa­le koos­kõ­las­tu­se and­mi­sest.

Val­la­va­nem üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Val­ge­jõe kar­jää­ri kü­si­mus tu­leb aru­tu­se­le ka nel­ja­päe­val, 10. veeb­rua­ril toi­mu­val val­la­va­lit­su­se is­tun­gil.

EMG Kar­jää­rid: olu­list kesk­kon­na­mõ­ju ei kaas­ne
EMG Kar­jää­rid OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Jan Jo­han­son üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­võ­te on asu­ko­ha va­li­ku käi­gus tei­nud en­da jaoks Val­ge­jõe kar­jää­ri kesk­kon­na­mõ­ju eel­hin­da­mi­se, lii­va kae­van­da­mi­se­ga sel­les ko­has olu­list kesk­kon­na­mõ­ju ei ol­nud et­te nä­ha: „Kae­van­da­mis­loa taot­lu­se se­le­tus­kir­jast saab täp­se­malt lu­ge­da ka väl­ja­veo­tee asu­ko­ha, te­ge­vu­se­ga kaas­ne­va kesk­kon­na­mõ­ju, kar­jää­ri kor­ras­ta­mis­suu­na koh­ta, kom­pe­tent­se asu­tu­se­na vaa­tab need üle kesk­kon­naa­met. Pä­rast oma­va­lit­su­se ar­va­mu­se saa­mist teeb kesk­kon­naa­met kae­van­da­mis­loa taot­le­mi­se me­net­lusp­rot­ses­si ühe osa­na kesk­kon­na­mõ­ju eel­hin­da­mi­se.“

Põh­ja­vee koh­ta on se­le­tus­kir­jas öel­dud, et ne­ga­tiiv­set mõ­ju kae­van­da­mi­sel po­le, sest kae­van­da­mi­se­ga vee­ta­set ei alan­da­ta. Põh­ja­ve­si toi­tub seal sa­de­me­test ning lam­mi ehk põh­ja moo­dus­ta­vad sa­vi­lii­vad, mis kait­se­vad ka või­ma­li­ku reos­tu­se kor­ral.

„Lä­hi­ma ma­ja­pi­da­mi­se­ni lii­va­kar­jää­ri ta­ju­tav mõ­ju prak­ti­li­selt ei ula­tu, pre­va­lee­ri­vaks jääb ma­ja­pi­da­mis­te­le 400 meet­ri kau­gu­sel asu­va Tal­lin­na-Nar­va maan­tee mü­ra­foon. Kar­jäär asub suu­re maan­tee mõ­jua­las, on liht­salt li­gi­pää­se­tav, ma­ja­pi­da­mi­sed jää­vad ohu­tus­se kau­gu­ses­se,“ sel­gi­tas ta.

Kü­si­mu­se­le, kas on aru­ta­tud või­ma­lust min­na kar­jää­ri as­jus Val­ge­jõe rah­va­ga koh­tu­ma, vas­tas, et olu­lis­te mõ­ju­de puu­du­mi­se tõt­tu po­le täien­da­vad koh­tu­mi­sed va­ja­li­kuks osu­tu­nud, li­sain­fo saa­mi­seks po­le kee­gi et­te­võt­te poo­le pöör­du­nud.

„Ole­me val­mis kü­si­mus­te­le vas­ta­ma ja konst­ruk­tiiv­se­teks koh­tu­mis­teks. Soo­vi kor­ral ole­me val­mis tut­vus­ta­ma ko­ha­peal­se eks­kur­sioo­ni­ga meie lii­va kui­va­tus­te­ha­se tööd,“ kin­ni­tas Jan Jo­han­son.

Ta kir­jel­das, et Val­ge­jõe kar­jää­rist saab kae­van­da­da jä­me­da­mat lii­va Kiius asu­va kui­va­tus­te­ha­se jaoks. Et­te­võt­te­le kuu­lu­va­tes teis­tes kar­jää­ri­des Kuu­sa­lu piir­kon­nas on jä­me liiv ot­sa­kor­ral. Kui­va­ta­tud ja frakt­sio­nee­ri­tud jä­me­dam liiv on te­ma sõ­nul muu­hul­gas va­ja­lik, et töö­tak­sid Ida-Vi­ru elekt­ri­jaa­ma­de kat­lad.

Ta li­sas, et Val­ge­jõe maard­la lii­vas on oo­da­tust suu­rem sa­vi-tol­mu si­sal­dus ning see ajen­dab kae­van­da­mis­lu­ba saa­des et­te­võ­tet soe­ta­ma lii­va pe­se­mis­lii­ni, mis ai­tab kaa­sa res­sur­si sääst­lik­ku­se­le ja laien­da­da too­te­port­fel­li. Soo­mes ka­su­ta­ta­va­tel osa­del kui­va­ta­tud lii­va­del on näi­teks li­sa­nõue, et liiv peab ole­ma pes­tud.

Kar­jää­ri kor­ras­ta­mis­töö­de koh­ta mär­kis Jan Jo­han­son, et need te­hak­se kesk­kon­naa­me­ti kin­ni­ta­tud pro­jek­ti jär­gi, ka oma­va­lit­sus saab li­sa­da tin­gi­mu­si. Val­ge­jõe kar­jää­ri ala­le te­kib pä­rast kor­ras­ta­mist osa­li­selt järv ja osa­li­selt met­sa­maa.

„Pro­jek­ti­ko­ha­ne teh­ni­li­ne kor­ras­ta­mis­töö te­hak­se pa­ral­leel­selt mäe­töö­de lii­ku­mi­se­ga ehk jär­jest am­men­du­vas­se kar­jää­ri jääb ma­ha ju­ba kor­ras­ta­tud maas­tik. Tä­na­ses kae­van­da­mis­kul­tuu­ris on see kae­van­da­mis­te­ge­vu­se va­he­tu osa,“ kom­men­tee­ris ta.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re uus hoo­ne saab pea­gi nur­ga­ki­vi
Järgmine artikkelSõja-aja­loo klu­bid esi­ta­sid Hõi­mu­mar­si al­gu­ses II maail­ma­sõ­ja tee­mal poo­le­tun­ni­se la­hin­gu­la­vas­tu­se