KuEL koon­dab Kuu­sa­lu val­las nüüd­seks 27 et­te­võ­tet

819
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant EDUARD LAUR.

MTÜ Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Liit (KuEL) on te­gut­se­nud ne­li kuud. Lii­du asu­ta­sid veeb­rua­ri lõ­pus viis ko­ha­lik­ku et­te­võt­jat, kes on ka MTÜ ju­ha­tu­se liik­med: Ar­go Saul puit­ma­ja­fir­mast Nor­dic Hou­ses, Lee­lo Smo­la­rek Bal­ti Spoo­nist, Siim Kom­post trans­por­di­fir­mast SR Veod, Mar­tin Ur­va ehi­tus­ma­ter­ja­li­de­ga kaup­le­vast Emar­tist ning Jan­ne Ker­do fir­mast Ker­do ja Part­ne­rid.

Nel­ja kuu­ga on lii­du­ga ühi­ne­nud kok­ku 27 ko­ha­lik­ku et­te­võ­tet. MTÜ KuEL ju­ha­tu­se esi­me­he Ar­go Sau­li sõ­nul on sel­le­ga üks väi­ke ees­märk täi­de­tud, see­su­gust ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni pee­tak­se olu­li­seks.

Lii­dul on oma lo­go ning loo­dud on ko­du­leht ja ol­lak­se Fa­ce­boo­kis, mil­le kau­du ja­ga­tak­se in­fot lii­du et­te­võt­mis­te koh­ta ning liik­me­te­ga seo­tud uu­di­seid.

Mai lõ­pus käi­sid lii­du esin­da­jad Kuu­sa­lu val­la­ma­jas, kus aru­ta­ti val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu liik­me­te­ga, kui­das aren­da­da koos­tööd oma­va­li­tsu­se­ga. Lii­du et­te­pa­ne­kul on val­la­vo­li­ko­gu tee­de töö­rüh­ma kaa­sa­tud Ar­go Saul. Lii­du esin­da­jad on val­mis koos­tööd te­ge­ma ka vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni­ga. Tõ­de­ti, et üks ühi­ne prob­leem on ka töö­jõu­puu­dus val­las. Le­pi­ti kok­ku, et koh­tu­mis­te­ga jät­ka­tak­se sü­gi­sel. Esial­gu te­hak­se koos­tööd, et täien­da­da val­la­va­lit­su­se hal­la­ta­vat et­te­võt­ja­te in­fo­lis­ti.

Val­la tu­ris­mi­kaart
Ar­go Saul too­ni­tab, et KuE­Li laiem ees­märk on eden­da­da Kuu­sa­lu val­las elu- ja et­te­võt­lus­kesk­kon­da.

Kuu ae­ga ta­ga­si Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud se­mi­na­ril, kus aru­ta­ti, kui­das piir­kon­da tu­run­da­da, lei­ti, et üks esi­me­si vald­kon­di, mil­le aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta, on tu­ris­mi­ala­ne et­te­võt­lus. Alus­ta­ti ideest koos­ta­da Kuu­sa­lu val­la tu­ris­mi­kaart.

Aru­te­lul osa­les Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se kon­sul­tant Hül­le Saarts, kes soo­vi­tas eel­kõi­ge mõel­da, kui­das Ees­tit kü­las­ta­vaid tu­ris­te mee­li­ta­da tu­le­ma Tal­lin­nast Kuu­sa­lu val­da. Ta rõ­hu­tas, et suu­rem osa La­he­maa rah­vus­par­gist asub Kuu­sa­lu val­las ning La­he­maa on kõi­ge pa­rem bränd vä­lis­tu­ris­ti jaoks, aga ka si­se­tu­ris­ti­de­le.

„Alus­ta­ge ela­mus­te tut­vus­ta­mi­sest, see toob tu­ris­ti ko­ha­le. Et piir­kon­nas saab ka süüa ja ma­ga­da, on boo­nus,“ sõ­nas kon­sul­tant.

Ku­na piir­kon­na tu­ris­mi­kaar­di­ga on te­ge­le­nud Lea­der prog­ram­mi toel MTÜ Öko­kul­ler Kol­ga­kü­last ning Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on asu­nud koos­ta­ma val­la tu­ris­miet­te­võt­ja­te, mat­ka­ra­da­de ja vaa­ta­mis­väär­sus­te di­gi­taal­set kaar­ti, on prae­gu­seks kok­ku le­pi­tud, et juu­li tei­sel nä­da­lal koh­tu­vad kol­me osa­poo­le esin­da­jad Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Aru­ta­tak­se, kas ja mil­list kaar­ti te­ha, kui­das koos­ta­da ja muud tu­ris­mi­vald­kon­na eden­da­mi­se­ga seon­du­vat.

Val­la et­te­võ­te­te tun­nus­ta­mi­ne
KuE­Li juht­kond koos­töös liik­me­te­ga on alus­ta­nud ka aru­te­lu, kui­das tun­nus­ta­da ko­ha­lik­ke et­te­võt­teid. Üks idee on ha­ka­ta va­li­ma aas­ta pa­ri­mat et­te­võ­tet ja kuu­lu­ta­da väl­ja val­la tä­nu­peol.

Jan­ne Ker­do kom­men­tee­rib, et pa­ri­ma et­te­võt­te va­li­mist on ka­vas ha­ka­ta ük­si­kas­ja­li­ku­malt aru­ta­ma KuE­Li järg­mi­sel üld­koo­so­le­kul, mis toi­mub 10. ok­toob­ril. Pai­ka tu­leks pan­na va­li­kuk­ri­tee­riu­mid ning kui­das te­ki­vad kan­di­daa­did ja kes va­li­vad.

Üle­vaa­de et­te­võt­lu­sest Kuu­sa­lu val­las
KuE­Li se­mi­na­ril mais esi­nes Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se et­te­võt­lus­kon­sul­tant Eduard Laur, kes te­gi üle­vaa­te Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­lus­maas­ti­kust võr­rel­des ko­gu Har­ju­maa­ga 2017. aas­ta and­me­te põh­jal ning tut­vus­tas kes­ku­se pa­ku­ta­vaid tee­nu­seid ja koo­li­tu­si, ka et­te­võt­ja­te­le pa­ku­ta­vaid toe­tu­si.

Eduard Lau­ri and­me­tel oli 2017. aas­tal Kuu­sa­lu val­da re­gist­ree­ri­tud kok­ku 746 et­te­võ­tet, neist 21 olid lik­vi­dee­ri­mi­sel. Käi­be­mak­su aruan­ne­te põh­jal oli siis ak­tiiv­seid ehk reaal­selt te­gut­se­nud et­te­võt­teid 141 ehk 18 prot­sen­ti. Aas­tal 2016 tu­li val­da juur­de 11 et­te­võ­tet, aas­tal 2017 li­san­dus 132 uut et­te­võ­tet.

Kõi­ge enam oli hul­gi- ja jae­kau­ban­du­se­ga te­ge­le­vaid et­te­võt­teid. Kuu­sa­lu val­la oma­pä­raks ni­me­tas ta se­da, et tei­sel ko­hal olid ar­vu­ku­selt kut­se-, tea­du­se- ja teh­ni­kaa­la­sed et­te­võt­ted. Ar­vu­ku­selt kol­man­dal ko­hal olid ehi­tu­set­te­võt­ted, nel­jan­dal ko­hal tööt­lev töös­tus ning viien­dal põl­lu­ma­jan­du­se ja ka­la­püü­gi­ga te­ge­le­vad et­te­võt­ted.

Kuu­sa­lu val­la 141 ak­tiiv­ses et­te­võt­tes oli 2016. aas­tal kok­ku 954 töö­ta­jat, 2017. aas­tal 939.

Ta li­sas, et Kuu­sa­lu val­las ak­tiiv­selt te­gut­se­vad et­te­võt­ted suu­ren­da­sid tub­lilt käi­vet, kasv oli suu­rem kui Har­ju­maal kesk­mi­selt.

Kõi­ge suu­rem eri­ne­vus oli Eduard Lau­ri sõ­nul töö­jõu­ku­lu­des. Kuu­sa­lu val­las oli 2017. aas­tal mit­mes vald­kon­nas et­te­võ­te­te töö­ta­ja­te kesk­mi­ne bruto­­sis­se­tu­lek olu­li­selt väik­sem, kui oli Ees­tis ja Har­ju­maal, mis olid enam­vä­hem sar­na­sed. Se­mi­na­ril pa­ku­ti, üks põh­jus võib ol­la, et töö­ta­su ase­mel on mik­roet­te­võt­jad maks­nud en­da­le di­vi­den­de.

Eelmine artikkelMida jäl­gi­da va­hen­dus­por­taa­list len­nu­pi­le­ti­te ost­mi­sel
Järgmine artikkelHar­ju maa­kait­se­päe­va aas­ta­jook­su tu­le­mu­sed