Kü­sit­lus jäät­me­te sor­tee­ri­mi­sest Ani­ja val­las

578

Ani­ja val­la 9 naist, kel­le eest­ve­da­ja on Fa­ce­boo­ki gru­pi Keh­ra taas­ka­su­ta­ja loo­ja Fa­riš­ta­mo El­ler, ja­ga­vad Ani­ja val­la­ga seo­tud Fa­ce­boo­ki leh­te­del ees­ti- ja ve­ne­keel­set kü­sit­lust, mis on seo­tud jäät­me­ma­jan­du­se ja prü­gi sor­tee­ri­mi­se­ga. Kü­si­tak­se, kas ol­lak­se ra­hul jäät­me­veo­ga Ani­ja val­las; te­hak­se va­het pa­ken­di­tel ja ol­mep­rü­gil; tea­tak­se, kus on Ani­ja val­las või­ma­lik ära an­da pa­ken­deid; sor­tee­ri­tak­se jäät­meid ning kas se­da ha­ka­taks te­ge­ma, kui ai­tab vä­hen­da­da prü­gi­veoar­veid. Ak­tiivg­ru­pi liik­me Kai­ti Kar­tu­so­vi sõ­nul on kü­sit­lu­se ees­märk sel­gi­ta­da Ani­ja val­la ela­ni­ke jäät­me­te sor­tee­ri­mi­se har­ju­mu­si, et edas­pi­di ha­ka­ta te­ge­ma tea­vi­tus­tööd vas­ta­valt sel­le­le, mil­le koh­ta on ini­mes­tel vä­hem tead­mi­si. Kü­sit­lus on ano­nüüm­ne, vas­ta­ta saab 12. märt­si­ni in­ter­ne­tis ja ka Keh­ra raa­ma­tu­ko­gus, kus on ees­ti- ja ve­ne­keel­sed kü­sit­lus­le­hed. Esi­me­se paa­ri päe­va­ga oli kü­sit­lu­se­le vas­ta­nuid 100.