Kü­la­selts re­mon­dib Vii­nis­tu rah­va­ma­ja ja ra­jab sin­na raa­ma­tu­ko­gu­toa

729
Vii­nis­tu kü­la­selt­si lii­ge ja pro­jek­ti­kir­ju­ta­ja LAI­VI KIR­SI­PUU nen­dib, kui rah­va­ma­ja täies­ti kor­ras, peaks tu­ris­mi­hooa­jal muu­seu­mi­tu­ba pi­de­valt lah­ti hoid­ma, sest kõr­va­la­su­vas kuns­ti­muu­seu­mis, kü­la­lis­te­ma­jas ja res­to­ra­nis käib pal­ju rah­vast ning soo­vi­tak­se ka rah­va­maj­ja sis­se as­tu­da.

Vii­nis­tu kü­la­selts on saa­nud fon­di­dest ja Kuu­sa­lu val­lalt rah­va­ma­ja kor­da­te­ge­mi­seks toe­tu­si kok­ku li­gi 72 000 eu­rot.

MTÜ Vii­nis­tu Kü­la­selts ju­ha­tu­se lii­ge ja ra­ha­taot­lusp­ro­jek­ti­de kir­ju­ta­ja Lai­vi Kir­si­puu on tu­le­mu­se­ga ra­hul, fon­di­de toel on õn­nes­tu­nud vii­ma­se viie aas­ta­ga va­he­ta­da rah­va­ma­jal ak­nad-uk­sed, hoo­ne soo­jus­ta­da ja pan­na uus voo­der ning tä­na­vu­se pro­jek­ti­na te­ha kor­da muu­seu­mi­tu­ba.

Kok­ku on Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tu­selt (EAS) ja Lea­de­ri prog­ram­mist saa­dud toe­tus­te­na 48 363 eu­rot. Kuu­sa­lu vald on oma­fi­nant­see­rin­gu kat­teks pa­nus­ta­nud ja va­ja­du­sel ka roh­kem li­sa­nud 21 266 eu­rot.

Järg­mi­se olu­li­se et­te­võt­mi­se­na on plaa­nis ehi­ta­da rah­va­maj­ja lu­ge­mis­tu­ba-in­fo­punkt, sel­le­ga seo­ses te­ha va­he­sei­nu fua­jees­se ja saa­li­le ning re­mon­ti­da WCd. Tar­vis oleks um­bes 30 000 eu­rot, siis saaks rah­va­ma­ja kor­da ja vaid esi­me­ne osa ko­ri­do­rist ehk fua­jeest jääks edas­pi­di kor­ras­ta­da, üt­leb Lai­vi Kir­si­puu ja li­sab, et bul­ler­jan jääb saa­li al­les, sel­le­ga köe­tak­se ka edas­pi­di.

„Rah­va­ma­ja on 101aas­ta­ne, val­mis sü­gi­sel 2018, see­ga na­tu­ke noo­rem, kui on Ees­ti Va­ba­riik. Ehi­ta­sid ko­ha­li­kud ela­ni­kud, eest­ve­da­ja oli Vii­nis­tu va­ba­taht­lik tu­le­tõr­je­selts. Ma­ja on teh­tud rah­va ra­ha eest, siis veel riik­lik­ke toe­tu­si rah­va­ma­ja­de ehi­ta­mi­seks pol­nud, need tu­lid hil­jem. Meie kü­la­selts on võt­nud üle­san­deks rah­va­ma­ja kor­da te­ha ja sel­les elu sees hoi­da, re­mon­di­me ma­ja fon­di­dest ja Kuu­sa­lu val­lalt saa­dud toe­tus­te abil,“ kom­men­tee­rib ta.

Rah­va­ma­ja on Kuu­sa­lu val­la bi­lan­sis ja an­tud MTÜ-le Vii­nis­tu Kü­la­selts hal­la­ta. Le­ping keh­tib 2030. aas­ta­ni.

Prae­gu on rah­va­ma­ja saa­li ühes sei­nas riiu­lid raa­ma­tu­te­ga. Ku­na Vii­nis­tu raa­ma­tu­ko­gu on su­le­tud, tõid kü­la­selt­si eest­ve­da­jad sel­le ruu­mi­des­se jäe­tud las­te­raa­ma­tud ja va­li­ku ilu­kir­jan­du­sest rah­va­maj­ja hoiu­le. Kuu­sa­lu val­la tu­le­va aas­ta ee­lar­ves­se on esi­ta­tud taot­lus, et vald toe­taks raa­ma­tu­ko­gu­toa ra­ja­mist 18 000 eu­ro­ga. Toa ehi­tusp­ro­jekt on ole­mas. WC­de re­mon­diks taot­le­tak­se toe­tust Lea­de­ri prog­ram­mist.

Muu­seum en­di­ses ki­no­ruu­mis
Eral­di sis­se­käi­gu­ga muu­seu­mi­tu­ba on ehi­ta­tud la­va ta­ga asu­vas­se en­di­ses­se ki­no­ruu­mi. See on ka­he­ta­san­di­li­ne, kõr­ge­mal oli fil­mia­pa­ra­tuu­ri­de asu­koht. Kes­kel paik­ne­nud tõm­be­kam­ber lam­mu­ta­ti. Tu­li toes­ta­da sei­na­pa­nee­le, la­va­pool­ses­se kül­ge pan­di uks, va­rem se­da pol­nud.

Lai­vi Kir­si­puu ju­tus­tab, et esialg­ne mõ­te oli la­va lam­mu­ta­da, te­ha muu­seu­mi­ruu­mi sel­le võr­ra suu­re­maks: „Aga elu on näi­da­nud, et rah­va­ma­ja­des, kus la­va on lam­mu­ta­tud, te­hak­se see pa­re­ma akus­ti­ka pä­rast ta­ga­si.“

Muu­seu­mi­tu­ba ava­ti pi­du­li­kult au­gus­ti lõ­pus mui­nas­tu­le­de öö üri­tus­te raa­mes. Siis mee­nu­ta­ti ka 75 aas­ta möö­du­mist mas­si­li­sest paa­di­põ­ge­ne­mi­sest lään­de. Vii­nis­tu kü­last lah­ku­sid Nõu­ko­gu­de vä­ge­de tu­le­ku eel mi­tu­sa­da ini­mest, min­di paa­ti­de­ga üle la­he Soo­me, sealt eda­si Root­si ja kau­ge­ma­le.

Muu­seu­mi­toa pe­re­nai­ne Ur­ve Toom­puu too­ni­tab, et pä­ris muu­seu­miks se­da ni­me­ta­da ei saa, ku­na ruu­mi on vä­he, suu­re­mad ese­med on jää­nud veel va­nas­se koh­ta. Ruu­mi­puu­du­se tõt­tu ei ole as­ju juur­de ko­gu­tud, sa­mas vas­tu on võe­tud, kui soo­vi­tak­se ära­vis­ka­mi­se ase­mel mu­seaa­li­na tal­le­ta­da.

Toas on eks­po­nee­ri­tud pii­ri­tu­se­veo ja ka­las­ta­mi­se­ga seo­tud ese­med, pe­re­mär­gid, mit­me­su­gu­sed ta­lu­töö­riis­tad, on pil­te ja do­ku­men­te, kok­ku paar­sa­da mu­seaa­li. Ruum ei ole tu­ris­mi­hooa­jal pi­de­valt ava­tud, kui soo­vi­tak­se nä­ha, le­pi­tak­se tu­le­kuaeg kok­ku.

Ur­ve Toom­puu mär­gib, et pal­ju kü­si­tak­se muu­seu­mis pii­ri­tu­se­veo koh­ta. Sa­mas on ko­ha­li­ku le­gen­daa­re ko­du-uu­ri­ja Ed­gar Lil­hei­na ko­gu­tud as­ja­dest osad vii­dud Ki­ro­vi kol­hoo­si ajal Viim­sis­se, on jää­nud ran­na­rah­va muu­seu­mis­se. Nen­de hul­gas on pii­ri­tu­se­ve­du ka­jas­ta­vaid ese­meid, mi­da ta­he­tak­se tuua ta­ga­si. Ka Kol­ga muu­seu­mis on Vii­nis­tult va­nu do­ku­men­te ning lae­va­kell, mil­le võiks edas­pi­di tuua ko­du­kü­la muu­seu­mi­tup­pa. Kui rah­va­ma­ja pä­ris kor­ras, on ka­vas sea­da mu­seaa­le ka saa­li ja mu­ja­le­gi sein­te­le.

Noo­red võt­nud eest­ve­da­mi­se üle
Rah­va­ma­ja on ol­nud Vii­nis­tul pi­de­valt ka­su­tu­ses. Seal on tei­nud näit­le­jad va­ja­du­sel proo­ve seo­ses kuns­ti­muu­seu­mis ol­nud su­vee­ten­dus­te­ga, tei­ne­kord ka öö­bi­nud. Ruu­me on ren­di­tud mit­me­su­gus­te koo­li­tus­te lä­bi­vii­mi­seks. Käiak­se ko­roo­nat män­gi­mas ning kü­la­ko­gu ak­tiiv­sed noo­red ko­gu­ne­vad plaa­ne pi­da­ma.

Tä­na­vu su­vest on Vii­nis­tu kü­la­va­nem Eve­lyn Ka­ri, kü­la­ko­gus­se kuu­lu­vad veel And­reas Pii­be­mann, Ker­ly Jär­van, Kärt Rei­sen­buk, Jaan Mi­ki­ver, Pee­ter Tõ­nis­te ja En­no Ti­ker­pa­lu.
And­reas Pii­be­mann koos Evelyn Ka­ri, Ker­ly Jär­va­ni ja Jaan Mi­ki­ve­ri­ga kor­ral­das lau­päe­val, 2. no­vemb­ril rah­va­ma­jas „Hin­ge­de­päe­va Vii­nis­tul“, mee­nu­ta­ti esi­va­ne­maid, kes on käi­nud möö­da sa­ma kit­sast kü­la­teed ja ran­da, kus käi­vad nüüd ne­mad. Ka­vas on koos kü­la­rah­va­ga ka jõu­luid tä­his­ta­da.

Kü­la­selt­si ju­hib En­no Ti­ker­pa­lu, ju­ha­tus­se kuu­lu­vad pea­le te­ma ja Lai­vi Kir­si­puu veel Ur­ve Toom­puu, Kärt Rei­sen­buk ja Alar Viin.

Lai­vi Kir­si­puu lau­sub, et noo­red on kü­lae­lu eest­ve­da­mi­se üle võt­nud, va­nem põlv­kond ai­tab ja osa­leb.

Vii­nis­tu rah­va­ma­ja fas­saad teh­ti kor­da 2015. aas­tal.

Toe­tu­sed ja omao­sa­lu­sed
Vä­li­suk­sed ja ak­nad va­he­ta­ti 2014. aas­tal, EA­Silt saa­di sel­leks 10 131,60 eu­rot, Kuu­sa­lu val­lalt oma­fi­nant­see­rin­gu kat­teks 870 eu­rot. Kok­ku oli aas­taks 2014 ai­da­nud vald 10 147,78 eu­ro­ga – koos li­sa­ku­lu­tus­te eest ta­su­mi­se­ga.

Uue fas­saa­di sai rah­va­ma­ja 2015. aas­tal, EAS toe­tas 25 760 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu vald li­sas omao­sa­lu­seks 4546,78 eu­rot. Ma­ja soo­jus­ta­ti, pan­di uus voo­der, pa­ran­da­ti vun­da­men­ti.
Aas­tal 2018 eral­da­ti MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­de­ri meet­mest „Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus“ muu­seu­mi­toa väl­jae­hi­ta­mi­seks 12 471, 92 eu­rot, Kuu­sa­lu val­lalt saa­di omao­sa­lu­se kat­teks 6571,99 eu­rot.

Vii­nis­tu rah­va­maj­ja lau­da­de ost­mist toe­tas ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ramm 2018. aas­ta ke­vad­voo­rust 2000 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­lis­ti kon­kurss
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus hak­kab ana­lüü­si­ma Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ühen­da­mist