Krooningi tankla juurdepääsu­teede ehitus Kuusalu aleviku alguses

171
Tee-ehi­ta­jad Kuu­sa­lu sis­se­sõi­du lä­he­dus­se pla­nee­ri­ta­va tank­la li­gi­pää­su­tee juu­res. Tank­la ala jääb pil­dil pa­re­ma­le. Fo­to Ma­dis Praks

Kuu­sa­lu ale­vi­ku sis­se­sõi­du juu­res on li­gi paar nä­da­lat ehi­ta­tud li­gi­pää­su­teed tu­le­va­se tank­la ala­le. Tank­la on ka­van­da­tud Kuu­sa­lu via­duk­ti lä­he­du­ses ale­vi­ku pool paik­ne­va rist­mi­ku, ehi­tus­ma­ter­ja­li­de kaup­lu­se Emart jär­gi rah­va­suus Emar­ti rist­mi­kuks kut­su­ta­va rist­tee juur­de, Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le suun­du­vast pea­le­sõi­du­teest pa­re­ma­le poo­le. Sel­le­le tüh­jalt seis­va­le ala­le tel­lis tee-ehi­tu­se Ees­ti tank­la­ke­ti oma­nik AS Kroo­ning, et ra­ja­da sin­na Kroo­nin­gi tank­la.

Tee-ehi­tu­se tõt­tu on Kuu­sa­lu ale­vi­kku suun­du­val teel ol­nud liik­le­mi­ne ras­ken­da­tud, lä­he­dal paik­ne­va­te era­ma­ja­de ela­ni­kel on ol­nud kee­ru­li­ne jalg­si üle tee pää­se­da. On ka soo­vi­tud, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus võiks ehi­tu­se piir­kon­da tel­li­da täien­da­vaid kee­lu­mär­ke, et pii­ra­ta au­to­de lii­ku­mis­kii­rust.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks kom­men­tee­ris, et ehi­tu­sa­la on nõue­te­ko­ha­selt mär­gis­ta­tud, lii­ku­mis­kii­rus pii­ra­tud 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis ning pai­gal­da­tud sel­le­ko­ha­sed liik­lus­mär­gid: „Ku­na sis­se­sõi­du­tee on ehi­tu­se ajal ol­nud kit­sam ja tee kit­se­ne­mi­ne liik­lus­mär­ki­de­ga tä­his­ta­tud, aeg­lus­tab ka see au­to­de lii­ku­mis­kii­rust.“

ASi Kroo­ning juht Ri­ho Rõuk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tee-ehi­tus on trans­por­dia­me­ti­ga koos­kõ­las­ta­tud ja mär­gis­ta­tud vas­ta­valt ame­ti mää­ra­tud nõue­te­le: „Liik­lus on sel­les ­ko­has tões­ti ti­he ja teeü­le­tus ehi­tus­töö­de tõt­tu kee­ru­li­sem, kuid tööd saa­vad teh­tud ja taas­tub ta­va­pä­ra­ne liik­lus.“

Kü­si­mu­se­le, mil­lal et­te­võ­te hak­kab Kuu­sal­lu tank­lat ehi­ta­ma, vas­tas Ri­ho Rõuk, et eel­ne­vad toi­min­gud võ­ta­vad veel ae­ga: „Esi­me­ses eta­pis ehi­ta­me tank­la. Tei­ses eta­pis ehi­ta­me koh­vi­ku, mis nõuab de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mist, et muu­ta kin­nis­tu pii­re ja maa sih­tots­tar­vet. Tank­la osa loo­da­me val­mis ehi­ta­da järg­mi­se aas­ta lõ­puks. Te­gu on ehi­tu­se mõt­tes kee­ru­li­se ko­ha­ga, sest sealt kul­ge­vad gaa­sit­rass ja kesk­pin­ge­liin. Va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed on saa­dud.“

Ta mär­kis, et tank­la on ka­vas ehi­ta­da tu­le­vik­ku vaa­ta­valt. Keh­tiv pro­jekt või­mal­dab pai­gal­da­da su­ru­gaa­si (CNG) tank­la. Koh­vi­ku pro­jek­tee­ri­mi­sel soo­vi­tak­se li­sa­da elekt­riau­to­de laa­di­mis­ko­had ja jät­ta ruu­mi ve­si­ni­ku tan­ki­mis­jaa­ma­le.

Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­kud on uue tank­la va­ja­lik­ku­sest rää­ki­nud aas­taid, sest Kuu­sa­lu via­duk­til asu­vas­se Ale­xe­la tank­las­se on ale­vi­kust väl­ju­ja­tel vä­ga tü­li­kas pää­se­da, Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le pea­le­sõi­dul ei saa au­to­ga va­sa­ku­le, tank­la poo­le kee­ra­ta, tu­leb sõi­ta ku­ni esi­me­se ta­ga­si­pöör­de­ni. Ka via­duk­ti alt lä­bi sõi­tes ja Tal­lin­na poo­le pöö­ra­tes peab Ale­xe­la tank­las­se jõud­mi­seks sõit­ma suu­re rin­gi.

Eelmine artikkelValla aasta noorte toetaja MARTIN KALVET kutsub Raasiku lapsi käsipallitrenni
Järgmine artikkelKuusalu noored ratturid võistlesid velokrossis