Kosel tun­nus­ta­ti Har­ju­maa 2018. aas­ta te­gi­jaid

341
Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te no­mi­nen­did ja „Kau­ni ko­du“ pa­ri­mad Ani­ja val­last: Voo­se Kü­la­selt­si esin­da­ja AN­NA NI­LISK, sä­dei­ni­me­se no­mi­nent ja MTÜ Voo­se Kõrts juht TA­NEL TAL­VE, Keh­ra Kes­ku­se 7 kor­te­ri­ühis­tu esin­da­ja PI­RET GAI­LIT, Ani­ja Aia­rin­gi juht HEL­VE VAAR­MANN, Har­ju kau­ni­ma maa­ko­du oma­ni­kud KAI­RI ja JA­NEK LASS, sä­dei­ni­me­se no­mi­nen­did MIL­VI MÄND ja EDA-MAI TAM­MIS­TE ning MTÜ Ing­ver ja Ani­ja Lü­li­ti esin­da­ja KAT­RIN ROO­ME­RE.

Tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­le olid li­saks aas­ta te­gi­ja­te­le kut­su­tud kõik no­mi­nen­did ja nen­de esi­ta­jad, „Ees­ti kau­ni ko­du“ kon­kur­si ning oma­va­lit­sus­te „Kau­ni ko­du“ kon­kurs­si­de pa­ri­mad.

„Siin on ini­me­sed, kes on ol­nud teis­te­le ees­ku­juks ja tei­nud va­li­kuid, mis po­le ajen­da­tud ai­nult iseen­dast ja oma pe­re­liik­me­te va­ja­dus­test,“ sõ­nas Ko­se val­la­va­nem Mer­le Pus­sak nel­ja­päe­val, 29. no­vemb­ril Ko­se kul­tuu­ri­kes­ku­ses toi­mu­nud Har­ju­maa 2018. aas­ta pa­ri­ma­te tun­nus­ta­mi­sel.

Maa­kon­na aas­ta te­gi­jaid va­li­tak­se Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK) al­ga­tu­sel 2007. aas­tast. Vii­mas­tel aas­ta­tel on te­gi­jaid tun­nus­ta­tud koos­töös Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ning Ko­du­kant Har­ju­maa­ga. Teist kor­da ei kuu­lu­ta­tud pa­ri­maid väl­ja tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel, vaid paar nä­da­lat va­rem. Pi­du­li­ku­le au­ta­sus­ta­mis­peo­le kut­su­ti kõik no­mi­nen­did, ke­da tä­na­vu oli seits­mes ka­te­goo­rias kok­ku 107. Kõi­ge roh­kem ehk 19 oli neid Lää­ne-Har­ju val­last, Ani­ja ja Rae val­last 14, Ko­se val­last 11, Har­ku val­last 9, Kei­la lin­nast 8, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­last 7.

HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp tä­nas kõi­ki har­ju­maa­la­si, kes Ees­ti rii­gi juu­be­liaas­tal on sil­ma paist­nud ning ka neid, kes on sil­ma­paist­vaid ini­me­si mär­ga­nud ja esi­ta­nud tun­nus­ta­mi­seks. „Mär­ka­mi­ne on sa­ma olu­li­ne kui ol­la mär­ga­tud,“ rõ­hu­tas ta.

Har­ju­maa Sä­dei­ni­me­ne 2018 ALI­CE SUUR­KUUSK (kes­kel) koos 2003. aas­ta sä­dei­ni­me­se GA­RI­NA TOO­MIN­GA ja HO­Li ju­hi, Raa­si­ku val­la­va­ne­ma AND­RE SE­PA­GA.
Har­ju­maa Sä­dei­ni­me­ne 2018 ALI­CE SUUR­KUUSK (kes­kel) koos 2003. aas­ta sä­dei­ni­me­se GA­RI­NA TOO­MIN­GA ja HO­Li ju­hi, Raa­si­ku val­la­va­ne­ma AND­RE SE­PA­GA.

Sädei­ni­me­ne Raa­si­ku, või­me­kas ko­da­ni­kuü­hen­dus Kuu­sa­lu val­last
Kõi­ge roh­kem no­mi­nen­te, 27 oli sä­dei­ni­me­se ka­te­goo­rias. Ko­du­kant Har­ju­maa on maa­kon­na sä­dei­ni­mest va­li­nud 15 aas­tat. Teist kor­da läks tii­tel Raa­si­ku val­da – 2003. aas­tal ri­pu­ta­ti Har­ju­maa sä­dei­ni­me­se au­ra­ha Aru­kü­la kul­tuu­ri­ju­hi Ga­ri­na Too­min­ga kae­la, tä­na­vu saab sel­le Pi­ka­ve­re-Mal­la­ve­re kü­lae­lu eest­ve­da­ja Ali­ce Suur­kuusk. Tun­nus­tus­peo­le oli Ko­du­kant Har­ju­maa ju­ha­tu­se esi­mees An­ne­li Ka­na ko­ge­ma­ta kaa­sa võt­nud üle­järg­mi­se, 2020. aas­ta sä­dei­ni­me­se­le mõel­dud me­da­li.

Õh­tu­juht Keit Fo­mo­tš­ki­ni kü­si­mu­se­le, mil­lest saab te­ma sä­de ener­giat, vas­tas Ali­ce Suur­kuusk: „Kii­da lol­li ja loll teeb. Na­li nal­jaks, kuid te­ge­li­kult ei juh­tu mi­da­gi il­ma ko­gu­kon­na­ta. Kui toe­tad tei­si, toe­tad ka iseen­nast ning oma ko­gu­kon­na­ga koos toi­me­ta­des ja piir­kon­da aren­da­des või­da­me kõik. See tun­nus­tus on ko­gu Pi­ka­ve­re­le.“

Tä­nu­kir­ja koos kin­gi­tu­se­ga päl­vi­sid sä­dei­ni­mes­te no­mi­nen­ti­de­na ka Eda-Mai Tam­mis­te, Jan­ne Kal­lak­maa, Pi­ret Ur­met ja Ta­nel Tal­ve Ani­ja val­last ning Er­ki Vaik­re, Jan­ne Ker­do ja Mai­la Velst­röm Kuu­sa­lu val­last.

Aas­ta või­me­kaks ko­da­ni­kuü­his­kon­naks va­li­ti 10 kan­di­daa­di seast Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev MTÜ Noor­te­laa­ger Vi­ha­soo, kes on 25 aas­tat kor­ral­da­nud Tam­mis­pea kü­las su­ve­laag­reid. Tä­nu­kir­ja koos aas­ta te­gi­jai­le mõel­dud kin­gi­tus­te­ga – suu­re õue­la­ter­na ning kin­ke­ko­ti, mil­les ener­gia­tee, mee­purk ja märk­mik – võt­sid vas­tu laag­ri eest­ve­da­jad Iri­na Dja­tšen­ko ja Dia­na Ehand.

Erip­ree­mia või­me­ka ko­da­ni­kuü­hen­du­se ka­te­goo­rias sai MTÜ Rii­gi­kait­se Rü­ge­ment Har­ku val­last. Sa­mas ka­te­goo­rias kan­di­dee­ri­sid ka Aeg­vii­du Pääs­te­selts ja Voo­se Kü­la­selts Ani­ja val­last.

Sä­ra­vaks ko­da­ni­kuü­hen­du­seks ni­me­ta­ti MTÜ Pak­ri Kä­si­töö ja Ko­du­loo Ko­da Lää­ne-Har­ju val­last. No­mi­nen­te oli kok­ku 10, nen­de seas ka Ani­ja Aia­ring, MTÜ Ing­ver ja MTÜ Voo­se Kõrts Ani­ja val­last ning Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts, MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis ja MTÜ Tuu­le­kell Raa­si­ku val­last.

Har­ju­maa aas­ta kü­la 2018 on Suur­soo kü­la Rae val­las, ka­hek­sa no­mi­nen­di seast päl­vi­sid tä­nu­kir­ja koos kin­gi­tu­se­ga ka Pik­va-Ara­va kü­lad Ani­ja val­las.

Tiit­li­le aas­ta te­gu esi­ta­ti 17 kan­di­daa­ti. Võit läks Ko­se val­da Vae­la kül­la, ku­hu kü­la­rah­va al­ga­tu­sel ot­sus­ta­ti tä­na­vu Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­val ra­ja­da 100 kii­ge­ga kiik­la. No­mi­nen­did olid ka Ani­ja Lü­li­ti 2018, Ki­Va mees­kon­na te­ge­vus Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, jõu­lu­maa Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis ning Raa­si­ku MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­da­tud su­ve­la­vas­tus „Ar­mas­tus on aja­vii­de“ Ra­vi­la mõi­sas.

Har­ju­maa Ter­vi­se­nõu­ko­gu ni­me­tas aas­ta ter­vi­se­te­gi­ja­teks Tõ­nis Ros­si ja ASi Har­ju Elek­ter, mõ­le­mad te­gut­se­vad Kei­las. Pa­ri­maks ter­vist eden­da­vaks ideeks va­li­ti fü­sio­te­ra­peut Mar­tin Toh­ti Rae val­la koo­li­de üle­kaa­lu­lis­te­le õpi­las­te­le ja nen­de va­ne­ma­te­le suu­na­tud pro­jekt las­te ke­ha­li­se ak­tiiv­su­se suu­ren­da­mi­seks ja toi­tu­mi­se ter­vis­li­ku­maks muu­tu­mi­seks. Aas­ta ter­vi­se­te­gi­ja 16 no­mi­nen­di seas olid ka Ani­ja val­la las­teaiad, Jü­ri Vood­la ja Mil­vi Mänd Ani­ja val­last ning Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool Raa­si­ku val­last. Ter­vist eden­da­vaid ideid esi­ta­ti kok­ku 18, nen­de seas ka Heik­ki Kilk­so­ni „Tur­je suu­sa­ra­da“ ja OÜ Loovs­tuu­dio Šaron „Pa­rem vaim­ne ja füü­si­li­ne ter­vis loov­mee­to­di­te abil“ Kuu­sa­lu val­last ning Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si „Vaim­se ter­vi­se kon­ve­rents“ Raa­si­ku val­last.

Kau­nim maa­ko­du Ani­ja val­las
HO­Li te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se ja kon­kur­si „Ees­ti kau­nis ko­du“ Har­ju­maa kor­ral­da­ja Ma­ret Väl­ja tun­nus­ta­sid Har­ju­maa 2018. aas­ta kau­ni­ma­te ko­duae­da­de oma­nik­ke. Tä­nu­kir­ja ja kin­gi­tu­sed maa­kon­na pa­ri­ma maa­ko­du­de eest võt­sid vas­tu Ani­ja val­la Üle­jõe kü­la Um­bo­ja ta­lus ela­vad Kai­ri ja Ja­nek Lass.

Tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel an­ti üle ka rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri tä­nu­kir­jad ja rah­vus­vär­vi­des mas­ti­vimp­lid Har­ju­maa iga oma­va­lit­su­se kau­ni­ma­te ko­duõue­de oma­ni­ke­le. Ani­ja val­las said need li­saks Kai­ri ja Ja­nek Las­si­le Ree­ne ja Toi­vo Muu­ga­mäe Rau­do­ja kü­last ning Keh­ra kor­te­riü­his­tu Kes­ku­se 7, ke­da esin­das Pi­ret Gai­lit. Raa­si­ku val­last tun­nus­ta­ti kau­ni­te ko­du­de oma­nik­ke Ene Her­ti ja Mo­ni­ka Oja Aru­kü­last ning Sir­je Loi­ku Här­ma kü­last, Lok­sa lin­nast Ülo Al­li­kut ja pe­re­kond Va­he­rit ning kor­te­riü­his­tut Pap­li 46. Kuu­sa­lu val­last tä­nu­kir­ja ja mas­ti­vimp­li saa­jaid pol­nud, ku­na val­las „Kau­ni ko­du“ kon­kurs­si ei kor­ral­da­tud.

Eelmine artikkelKuusalu kolmas valitsemisleping
Järgmine artikkelKas Kol­ga ko­gu­kon­na­ga koos või eral­di