Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi rat­taid saab taas lae­nu­ta­da

93
Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi pro­jek­ti­juht, Ani­ja val­la aren­dus­juht MEE­LI KUUL Keh­ra ren­di­jaa­mas, mis oli eel­mi­sel su­vel kõi­ge po­pu­laar­sem lae­nu­tus­koht.

Mul­lu su­vel Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las ava­tud Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi kon­tak­ti­va­bad lae­nu­tus­jaa­mad olid tal­ve­pe­rioo­dil su­le­tud. Nüüd on jalg­rat­tad lä­bi­nud hool­du­se – reh­vid on pum­ba­tud, ke­tid õli­ta­tud ja pi­du­rid kont­rol­li­tud – ning käes­o­le­val nä­da­lal viiak­se rat­tad ühek­sast jaa­mast ka­hek­sas­se: Keh­ra raud­tee­jaa­ma, Ani­ja mõi­sa, Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo, Ala­ve­re rah­va­ma­ja, Raa­si­ku raud­tee­jaa­ma, Kuu­sa­lu te­ha­se vas­tas asu­va park­la, Ko­se uju­la ja Kos­ti­ve­re li­pu­väl­ja­ku kõr­va­le park­la juur­de. Kui rat­tad on kõi­gis neis jaa­ma­des ko­hal, saab neid taas sõi­tu­deks ren­ti­ma ha­ka­ta.

Ani­ja val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul üt­les, et esial­gu ei saa ava­da rat­ta­lae­nu­tust Aru­kü­la raud­tee­jaa­ma juu­res, sest seal on ilm­selt tee-ehi­tus­te käi­gus lõ­hu­tud maa-alu­ne elekt­ri­kaa­bel ning lae­nu­tus­jaam on elekt­ri­ta.

„Ot­sus­ta­si­me, et ei jää sel­le­pä­rast teis­te ren­di­jaa­ma­de ava­mi­se­ga oo­ta­ma. Mo­bii­li­ra­ken­dus­se on või­ma­lik mär­ki­da, et Aru­kü­la lae­nu­tus­jaam on aju­ti­selt su­le­tud,“ lau­sus ta.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul on tel­li­tud maa-alus­te elekt­ri­juht­me­te koh­ta au­dit, mis peaks and­ma vas­tu­se, kust­ko­hast on kaa­bel kat­ki. Kui see tea­da, ha­ka­tak­se ko­he te­gut­se­ma, et hil­je­malt mai lõ­puks-juu­ni al­gu­seks saaks ka Aru­kü­la lae­nu­tus­jaa­ma taas ava­da.

Rat­ta­rin­gi Ko­se lae­nu­tus­jaa­mas, mis eel­mi­sel aas­tal ra­ja­ti peaae­gu ehi­tus­tand­ri­le, spor­di­hoo­ne ehi­tu­se kõr­va­le, on nüüd ren­di­jaam sa­mas ko­has uue spor­di­hoo­ne kõr­val, kuid uuel ki­vi­sil­lu­ti­sel.

Keh­ra jaa­mas on lae­nu­ta­mi­seks 12, teis­tes jaa­ma­des 7 ren­di­ra­tast, li­saks kõi­gis veel 3 va­ba dok­ki, ku­hu on või­ma­lik rat­tad ta­gas­ta­da. Lae­nu­tus­jaa­mad on me­hi­ta­ma­ta, rat­ta ren­ti­mi­seks on va­ja­lik nu­ti­te­le­fon, ku­hu on lae­tud Bi­kee­pi ra­ken­dus. Rat­ta lae­nu­ta­mi­seks tu­leb sel­le juht­raualt te­le­fo­ni skän­nee­ri­da QR-kood. Va­ja­lik on ka pan­ga­kaart, see tu­leb Bi­kee­pi ra­ken­du­ses re­gist­ree­ri­da, pä­rast rat­ta ta­gas­ta­mist võe­tak­se ren­di­ta­su lae­nu­ta­ja pan­ga­kon­tolt au­to­maat­selt ma­ha. Rat­ta ren­ti­mi­ne mak­sab 1 eu­ro tund, mii­ni­mum­ta­su on 2 eu­rot. Ren­diae­ga ar­ves­ta­tak­se rat­ta võt­mi­se het­kest ku­ni ta­gas­ta­mi­se­ni, kui ra­tas lu­kus­ta­tak­se dok­ki. Rat­taid võib lae­nu­ta­da ja ta­gas­ta­da öö­päe­va­ring­selt. Võib ren­ti­da ühest ren­di­jaa­mast ja ta­gas­ta­da sa­mas­se või mõn­da tei­se jaa­ma.

Enim lae­nu­tu­su­si Keh­ras
Esi­me­sel ka­su­tus­hooa­jal ei ol­nud Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ra­tas­te lae­nu­ta­ja­te arv Mee­li Kuu­li hin­nan­gul veel vä­ga suur.

„Öel­dak­se, et esi­me­sel kol­mel aas­tal tu­leb te­ha vä­ga suurt tu­run­dus- ja tea­vi­tus­tööd, al­les see­jä­rel peaks hak­ka­ma ka­su­ta­ja­te arv jõud­ma nen­de numb­ri­te­ni, mi­da oo­ta­me. Eel­mi­sel su­vel oli oma süü ilm­selt ka äär­mus­li­kel il­mao­lu­del. Kui juu­lis olid il­mad vä­ga kuu­mad, soo­ja oli üle 30 kraa­di, oli ra­tas­te lae­nu­ta­mi­se vas­tu mi­tu nä­da­lalt vä­ga väi­ke hu­vi, sa­mu­ti sep­temb­ris, kui üle ka­he nä­da­la sa­das jär­jest vih­ma,“ lau­sus ta.

Lae­nu­tus­jaa­mad ava­ti möö­du­nud aas­ta 18. juu­nil ning need olid ava­tud ok­toob­ri lõ­pu­ni. Sel­le aja jook­sul ren­di­ti rat­taid kok­ku 674 kor­da. Kõi­ge po­pim lae­nu­tus­koht oli Keh­ra, sealt ren­di­ti rat­taid su­ve jook­sul 237 kor­da. Järg­ne­sid Aeg­vii­du 139 ja Raa­si­ku 64 kor­ra­ga. Kuu­sa­lust lae­nu­ta­ti ra­tast 53, teis­test jaa­ma­dest mõ­ni­küm­mend kor­da. Kõi­ge vä­hem võe­ti neid esi­me­sel su­vel Ala­ve­re jaa­mast.

„Jaa­ma­de­va­he­li­se ring­lu­se koh­ta sta­tis­ti­kat mul ei ole, kuid tean, et Keh­rast lae­nu­ta­tud rat­taid ta­gas­ta­ti mit­mel kor­ral nii Ani­ja­le kui Raa­si­ku­le,“ rääkis Mee­li Kuul.

Kõi­ge ak­tiiv­sem päev ren­di­ra­tas­te ka­su­ta­mi­sel oli lau­päev. Kesk­mi­ne lae­nu­tu­saeg oli pool tun­di ku­ni tund, kõi­ge roh­kem lae­nu­ta­ti rat­taid ala­tes pä­rast­lõu­nast ku­ni õh­tu­ni. Kesk­mi­ne ren­di­sum­ma oli li­gi­kau­du 2,5 eu­rot.

Mee­li Kuul märkis, et Rat­ta­rin­gi pro­jek­ti koos­ta­des pee­ti es­ma­se sihtg­ru­pi­na sil­mas si­se- ja vä­lis­tu­ris­te, kes lä­hek­sid sin­na piir­kon­na­ga tut­vu­ma ja loo­dust nau­ti­ma, al­les see­jä­rel ko­ha­lik­ke ini­me­si. Tegelikult olid esimesel hooajal põ­hi­li­sed lae­nu­ta­jad just ko­ha­li­kud ela­ni­kud: „Aeg­vii­dus oli ka­su­ta­ja­te seas ilm­selt roh­kem kü­la­li­si, kuid ül­di­ne kesk­mi­ne lae­nu­ta­mi­se aeg näi­tab, et pea­mi­selt ka­su­ta­ti rat­taid trans­por­di­va­hen­di­na, see tä­hen­dab sel­leks, et jõu­da ühest ko­hast tei­se.“

Aren­dus­juht ole­tas, et sa­ge­da­se­mad lae­nu­ta­jad olid noo­red, kes on aga­ra­mad nu­ti­ra­ken­dus­te ka­su­ta­jad ega kar­da sel­les­se ka oma pan­ga­kaar­di and­meid si­ses­ta­da.

Ku­na ren­di­rat­taid ka­su­ta­ti esi­me­sel hooa­jal vä­hem, kui loo­de­ti, jäid tu­lud pla­nee­ri­tust väik­se­maks, kuid ka ku­lud olid ka­van­da­tust pi­se­mad: „Ar­ves­ta­si­me või­ma­lu­se­ga, et van­da­lis­mi, õn­ne­tus­te või teh­ni­lis­te vi­pe­rus­te tõt­tu tu­leb mõ­ned rat­tad väl­ja va­he­ta­da, kuid se­da pol­nud va­ja, mit­te üh­te­gi ra­tast ei hä­vi­nud. Olid paar reh­vi pu­ru­ne­mist ning mõ­nel rat­tal läks ta­ga­tu­li kat­ki. Tu­led va­he­tas rat­ta­müü­ja omal ku­lul tu­ge­va­ma­te vas­tu väl­ja.“

Mee­li Kuul li­sas, mit­te kor­da­gi ei tul­nud mõ­ne­le tee­le jää­nud rat­ta­lae­nu­ta­ja­le ap­pi min­na, sa­mu­ti ei ol­nud kor­da­gi prob­lee­mi, et ra­tast ei saa­dud ta­gas­ta­da, kuna jaa­mas olid kõik do­kid täis.

„Ra­tas­te ren­ti­jailt ne­ga­tiiv­set ta­ga­si­si­det ei tul­nud. Nii Bi­kee­pi kui Na­vi­cu­pi ra­ken­du­ses sai Kõr­ve­maa Rat­ta­ring ka­su­ta­ja­telt kõr­ge kesk­mi­se hin­de,“ kinnitas ta.

Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­selt päl­vis Kõr­ve­maa Rat­ta­ring sü­gi­sel aas­ta te­gu 2021 eriau­hin­na.

Hu­vi Rat­ta­rin­gi vas­tu ka mu­jal
Jõe­läht­me val­las, kus eel­mi­sel su­vel ava­ti ra­tas­te lae­nu­tus Kos­ti­ve­res, on hu­vi ka tei­se ren­di­jaa­ma vas­tu, se­da on soo­vi­nud Nee­me kü­la ko­gu­kond. Prae­gu po­le uue rat­ta­jaa­ma te­ge­mi­ne Mee­li Kuu­li sõ­nul sel­leks va­ja­li­ke kom­po­nen­ti­de tar­nep­rob­lee­mi­de tõt­tu või­ma­lik.

Hu­vi Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi­ga lii­tu­mi­se vas­tu on tund­nud ka Ees­ti tei­sed oma­va­lit­su­sed: „Lää­ne-Har­ju­maal Kei­las on suur töös­tus­park ning seal­sed et­te­võt­jad näe­vad meie pro­jek­til Kei­las suur po­tent­siaa­li. Nad on aval­da­nud soo­vi, et Kõr­ve­maa Rat­ta­ring jõuaks ka sin­na. Sel­leks, et Kei­la Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi­ga ühen­da­da, peak­sid lii­tu­ma ka meie va­hel asu­vad val­lad.“

Rat­ta­rin­gi pi­ken­da­mi­sest on ol­nud hu­vi­ta­tud ka Jär­va­maa oma­va­lit­su­sed ning Hiiu­maa üks MTÜ on aval­da­nud soo­vi oma saa­rel sar­na­ne et­te­võt­mi­ne käi­vi­ta­da. Mee­li Kuul on Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi pro­jek­ti pre­sen­tee­ri­nud ka Lä­ti oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 27. aprillil
Järgmine artikkelPolitseiuudised