Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi pro­jekt on toe­tus­meet­mest ra­ha­saa­ja­te ni­me­kir­jas

417
Anija vald.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas Har­ju­maa pro­jek­tid ja re­serv­pro­jek­tid maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mest (MA­TA) toe­tu­se saa­mi­seks. Har­ju­maa kolm põ­hip­ro­jek­ti, mil­le­le ra­ha taot­le­tak­se, on Ani­ja val­la esi­ta­tud pro­jekt „Kõr­ve­maa Rat­ta­ring – ühis­ka­su­tu­ses ole­va trans­por­di­ta­ris­tu aren­da­mi­ne“, taot­lus­sum­ma on 130 700 eu­rot, Lää­ne-Har­ju val­la esi­ta­tud Kloo­ga­ran­na ran­naa­la väl­jaa­ren­da­mi­se pro­jekt, taot­lus­sum­ma on 150 594 eu­rot, ning Saue val­la esi­ta­tud Hai­ba las­te­ko­du re­no­vee­ri­mi­se ja las­te tur­va­ko­du ra­ja­mi­se pro­jekt, mil­le­le taot­le­tak­se 480 000 eu­rot. Re­ser­vi jää­vad Kei­la lin­na esi­ta­tud Kei­la lau­lu­väl­ja­ku kaa­sa­jas­ta­mi­se ning Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se esi­ta­tud ühist­rans­por­di reaa­la­jas toi­mi­va­te elekt­roo­ni­lis­te tab­loo­de pro­jekt.

HO­Li te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se sel­gi­tas, et 14. au­gus­til kin­ni­tas HO­Li ju­ha­tus veeb­rua­ris jõus­tu­nud Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+ li­sa 2 ehk maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia maa­kond­li­ku te­ge­vus­ka­va aas­ta­teks 2019-2022. Vas­ta­valt rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri mää­ru­se­le on või­ma­lik taot­le­da sel­les ole­va­te pro­jek­ti­de el­lu­vii­mi­seks MA­TA meet­mest toe­tust. Toe­tus­ni­me­kir­ja saa­mi­seks peab pro­jek­til ole­ma vä­he­malt viie ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­sük­su­se mõ­ju. Meet­mest on iga­le maa­kon­na­le mää­ra­tud kin­del sum­ma, Har­ju­maa sum­ma on 761 000 eu­rot. Igal pro­jek­til on va­ja­lik omao­sa­lus, mi­ni­maal­selt 25 prot­sen­ti.

Har­ju­maa pro­jek­tid ja re­servp­ro­jek­tid va­lis esi­ta­tud 12 pro­jek­ti seast väl­ja maa­kon­na aren­gu­ko­mis­jon. Need esi­ta­tak­se MA­TA meet­me sü­gis­voo­ru ehk ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le ja RTK ju­ha­tu­se­le, kes vaa­tab ob­jek­tid üle ja kin­ni­tab ni­me­kir­ja. Kui kõik on kor­ras, saa­vad oma­va­lit­su­sed esi­ta­da ra­ha­taot­lu­se. Pro­jek­tid tu­leb el­lu viia ka­he aas­ta jook­sul ala­tes taot­lu­se esi­ta­mi­sest.

Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi esi­tas MA­TA meet­mes­se Ani­ja val­la­va­lit­sus. Pro­jek­ti part­ne­ri­te­na on kir­jas SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm, Jõe­läht­me vald, Ko­se vald, Raa­si­ku vald, Kuu­sa­lu vald ja Tal­lin­na linn. Pro­jek­ti­ga soo­vi­tak­se aren­da­da Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­las ühis­ka­su­tu­ses ole­vat ro­he­list ja ter­vis­lik­ku trans­por­di­ta­ris­tut. Sel­le lii­ku­mis­teed on plaa­ni­tud Tal­linn-Aru­kü­la-Raa­si­ku-Keh­ra-Aeg­vii­du ron­gi­liik­lust ning Jõe­läht­me-Kiiu-Ani­ja-Keh­ra-Ala­ve­re-Ko­se lii­ku­mis­teid ar­ves­ta­des. Pro­jek­ti raa­mes soe­ta­tak­se ühek­sas­se te­ge­vus­punk­ti ter­vis­lik­ke elu­vii­se ja ro­he­list mõt­te­vii­si toe­ta­vat lii­ku­mis­va­rus­tust – jalg­rat­taid, tõu­ke­rat­taid, rul­luis­ke, suu­sa­komp­lek­te, kiiv­reid – ning luuak­se nen­de hoiu­või­ma­lu­sed. Te­ge­vus­punk­ti­des­se saa­vad nen­de piir­kon­da­de ela­ni­kud ja kü­las­ta­jad tul­la ron­gi või au­to­ga, lae­nu­ta­da sealt spor­di- või mat­ka­va­rus­tust ning ta­gas­ta­da need üks­kõik, mil­li­ses­se neist ühek­sast te­ge­vus­punk­tist. Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi pro­jek­ti ee­lar­veks on ar­ves­ta­tud 228 000 eu­rot.

Eelmine artikkelSU­LEV VALD­MAA naa­seb Kuu­sa­lu vo­li­kok­ku
Järgmine artikkelValiti Raa­si­ku val­la kau­nimad ko­dud