KOPi toe­tu­sed suu­re­ne­vad

252

Ala­tes 1. märt­sist 1. ap­ril­li­ni saab esi­ta­da taot­lu­si ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi ke­vad­voo­ru. Kui va­rem sai mõ­le­mast meet­mest taot­le­da ku­ni 2000 eu­rot, siis tä­na­vu saab ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest ühe­le pro­jek­ti­le taot­le­da ku­ni 2500 eu­rot, elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest ehk in­ves­tee­rin­gu­te­le taot­le­da ku­ni 4000 eu­rot. Taot­le­ja oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 10 prot­sen­ti projekti ko­gu­mak­su­musest. Rii­giee­lar­vest eral­da­ti Har­ju­maa­le KO­Pi toe­tus­te jaoks 276 461 eu­rot. HOL ot­sus­tas sel­le­le li­sa­da maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se meet­mest 45 000 eu­rot. Ma­ret Väl­ja HO­List sel­gi­tas, et kui­gi toe­tu­se mak­si­mum­sum­mad suu­re­ne­sid, an­ti rii­giee­lar­vest toe­tus­teks ra­ha sa­ma pal­ju, kui möö­du­nud aas­tal. „Kui taot­le­tak­se suu­re­maid sum­ma­sid, jääk­s meil sel ju­hul veel roh­kem taot­lu­si ra­has­ta­ma­ta,“ sõ­nas ta ja li­sas, et nüüd män­gib veel suu­re­mat rol­li pro­jek­ti kva­li­teet. KO­Pi toe­tust ja­ga­tak­se ka­hes voo­rus, Har­ju­maale eraldatud summast 60 prot­sen­ti ja­ga­tak­se ke­vad-, 40 prot­sen­ti sü­gis­voo­rus. Sü­gis­voo­ru­le li­sa­tak­se eel­mi­se aas­ta pro­jek­ti­dest ta­ga­si kan­tud ra­ha. KO­Pi toe­tust saa­vad taot­le­da ava­li­kes hu­vi­des te­gut­se­vad mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gud ja sih­ta­su­tu­sed, mil­le liik­me­te hul­gas ei ole ko­ha­lik­ke oma­va­lit­susi ega riiki, ja mil­le liik­me­test äri­ühin­gud ei moo­dus­ta roh­kem kui poo­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses val­mis 15. sün­ni­päe­vaks eri­li­ne kell
Järgmine artikkelRiik soo­vib osa kõr­val­maan­teid an­da oma­va­lit­sus­te­le