KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

98
MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja saab selt­si­ma­jas reaal­se ja vir­tuaal­se ko­gu­kon­na koos­töö­kes­ku­se aren­da­mi­seks 3313,80 eu­rot.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tus kin­ni­tas 8. juu­nil ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) käe­so­le­va aas­ta ke­vad­voo­rust eral­da­ta­vad toe­tu­sed. Ko­gu maa­kon­nast esi­ta­ti KO­Pi 102 taot­lust, neist vas­ta­sid prog­ram­mi nõue­te­le 97 taot­lust ko­gu­sum­mas 272 00,28 eu­rot. Toe­tust ja­gus 67 pro­jek­ti­le kok­ku 187 714,96 eu­rot.

KO­Pi ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest an­tak­se ühe­le pro­jek­ti­le ku­ni 2500 eu­rot, in­ves­tee­rin­gu­te ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mes on mak­si­maal­ne toe­tus­sum­ma 4000 eu­rot. Igal pro­jek­til on va­ja­lik 10 prot­sen­di suu­ru­ne omao­sa­lus.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las saa­vad toe­tust 3 taot­lust, kok­ku 9642,77 eu­rot.

MTÜ-­le Keh­ra Raud­tee­jaam an­tak­se Keh­ra 5. pa­be­ri­päe­va kor­ral­da­mi­seks 1564,39 eu­rot.

MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu saab kü­lap­lat­si­le las­te män­guat­rakt­sioo­ni­de soe­ta­mi­seks 3988,49 eu­rot.

MTÜ-­le Voo­se Kõrts eral­da­ti on­li­ne se­mi­na­ri­de kor­ral­da­mi­se või­me­ku­se loo­mi­seks 3909,89 eu­rot. Sel­le eest aren­da­tak­se eda­si Voo­se Päi­ke­se­ko­du pro­jekt­sioo­ni­süs­tee­mi, mil­le­le li­sa­tak­se kaa­me­ra­te abil vi­deo­kon­ve­rent­si või­me­kus.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­last toe­ta­tak­se mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­te 9 pro­jek­ti kok­ku 25 711,18 eu­ro­ga.

Vir­ve Kü­la­selt­si saab 2500 eu­rot su­vis­te kul­tuu­riü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks.

Kõn­nu Kü­la­selt­si­le an­tak­se kü­la­ma­ja saa­li si­sus­ta­mi­seks 3441,07 eu­rot.

Kol­ga-Aab­la Kü­la­selt­si­le eral­da­ti kü­lap­lat­si­le vä­li­jõu­saa­li ra­ja­mi­seks 3569,40 eu­rot.

Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus saab 3581 eu­rot, mil­le eest soe­ta­tak­se Leesi poe­ma­ja­le ge­ne­raa­tor.

Valk­la Kü­la­selt­si pro­jek­ti „Ki­hel­kon­na­vär­vi­des ko­du­kü­la“ toe­ta­tak­se 1197,90 eu­ro­ga. Sel­le eest pai­gal­da­tak­se kül­la uued in­fo­tahv­lid ning bus­si­pea­tus­tes­se pin­gid.

MTÜ Kol­ga Selt­si­ma­ja saab selt­si­ma­jas reaal­se ja vir­tuaal­se ko­gu­kon­na koos­töö­kes­ku­se aren­da­mi­seks 3313,80 eu­rot.

Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selt­si­le an­tak­se ko­gu­kon­naü­ri­tus­te jaoks tei­sal­da­ta­va va­rus­tu­se ost­mi­seks 1641,35 eu­rot.

MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja saab 4000 eu­rot kü­la vä­li­la­va re­konst­ruee­ri­mi­seks.

Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selt­si­le an­tak­se 2466,66 eu­rot Vi­ha­soo kü­la raa­ma­tu väl­jaand­mi­seks.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku vald saab 5 pro­jek­ti­le kok­ku 14 981,37 eu­rot.

MTÜ-le Tuu­le­kell eraldati 2481,36 eu­rot au­gus­tis teist kor­da toi­mu­va ava­tud teeae­da­de päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ lä­bi­vii­mi­seks.

Rät­la Kü­la­selts saab kü­la in­fos­ten­di­de pai­gal­da­mi­seks 2172,49 eu­rot.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si­le an­tak­se toe­tust ka­he pro­jek­ti jaoks. Kok­ku­pan­da­va­te pop-up tel­ki­de ja lau­da­de ost­mi­seks saab selts 3827,52 eu­rot ning ar­hai­li­se mees­te­lau­lu­selt­si Lüü-Türr 10. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks 2500 eu­rot.

Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si toe­ta­tak­se Raa­si­ku män­gu­lin­na­ku puh­kea­la kor­ras­ta­mi­seks 4000 eu­ro­ga. Sel­le eest pai­gal­da­tak­se asu­la män­gu­väl­ja­ku­le lauad ja pin­gid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku, Ani­ja ja Ko­se vald pea­vad vee-et­te­võ­te­te ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­si
Järgmine artikkelHar­ju­maa kau­neim ko­du on Aru­kü­las