KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Aeg­vii­du, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa lin­na

1527

Ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se ke­vad­voo­rust saa­vad toe­tust Ani­ja val­last 9, Kuu­sa­lu ja Aeg­vii­du val­last 5, Raa­si­ku val­last 3 ning Lok­sa lin­nast 2 pro­jek­ti.

Eel­mi­sel nä­da­lal kin­ni­tas maa­va­nem ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) 2017. aas­ta ke­vad­voo­ru toe­tu­sed. Kok­ku ja­ga­ti ko­gu­kon­na aren­gu ning elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­me­test 123 997,26 eu­rot, toe­tust said 75 pro­jek­ti.

Ani­ja val­da 12 806 eu­rot
Ko­gu­kon­na aren­gu meet­mest saab MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni 1800 eu­rot Ani­ja Lü­li­ti 2018 tea­vi­tus­töö I eta­piks, Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selts 1383,70 eu­rot Ala­ve­res sport­li­ku pe­re­päe­va lä­bi­vii­mi­seks, MTÜ Keerdt­repp 1529,83 eu­rot Keh­ra ter­vi­se­päe­va kor­ral­da­mi­seks ning MTÜ Ing­Ver 1999,99 eu­rot Ani­ja Mo­ti­vee­ri­tud Noor­te Su­ve­koo­liks.
Elu­kesk­kon­na ja ko­gu­kon­na­tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest an­tak­se Voo­se kü­la­selt­si­le vä­li­jõu­saa­li II eta­piks 1598 eu­rot, MTÜ­le Voo­se Kõrts 1799 eu­rot ko­gu­kon­na jaoks rai­de­ri soe­ta­mi­seks, Ala­ve­re Kü­la­aren­da­mi­se Selt­si pro­jek­ti­le „Kõht täis ja ket­tad kor­vi“ 1125 eu­rot, MTÜ­le Keerdt­repp Keh­ra va­baõ­hu­par­gi re­no­vee­ri­mi­seks ja laien­da­mi­seks 1378 eu­rot ning MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi­le ar­vu­ti ja li­sa­tar­vi­ku­te soe­ta­mi­seks 1991,60 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­da 9398 eu­rot
Kol­ga­kü­la Selts saab esi­me­sest meet­mest pro­jek­ti­le „Kol­ga­kü­la 100 ta­lu 100 aas­tat“ 1935 eu­rot ning Vii­nis­tu Kü­la­selts pro­jek­ti­le „Mä­le­ta­des mi­ne­vik­ku suu­dab ko­gu­kond luua tur­va­li­se tu­le­vi­ku“ 1985 eu­rot.
Tei­sest meet­mest eral­da­ti Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selt­si­le 1503,45 eu­rot Pä­ris­pea pool­saa­re va­ba­taht­li­ke me­re­pääst­ja­te rea­gee­ri­mis­või­me­ku­se tõst­mi­seks, Ka­sis­pea Kü­la­selt­si­le 1975 eu­rot kü­la män­gu­väl­ja­ku jaoks ning MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees pro­jek­ti­le „Sal­mis­tu me­re­pääs­te IV“ 2000 eu­rot.

Aeg­vii­du val­da 7083 eu­rot
Aeg­vii­du Ha­ri­dus- ja Kul­tuu­ri­selts saab 1745 eu­rot pro­jek­ti­le „Aeg­vii­du Ha­ri­dus­selts 100 – Ees­ti Va­ba­riik 100“ ning MTÜ Aja­leid­ja 2000 eu­rot raa­ma­tu „Aeg­vii­du lood. 100 aas­tat ema­keel­set kul­tuu­ri- ja ha­ri­du­se­lu“ väl­jaand­mi­seks.
Tei­sest meet­mest an­tak­se Aeg­vii­du Ha­ri­dus- ja Kul­tuu­ri­selt­si­le 917 eu­rot uue ki­no­li­na ost­mi­seks, Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si­le 1900 eu­rot pääs­te­selt­si hoo­ne ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­seks ning Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi­le 521 eu­rot tree­ning­va­hen­di­te ost­mi­seks.

Raa­si­ku val­da 5590 eu­rot
Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi saab ko­gu­kon­na­meet­mest 1970 eu­rot lap­se­va­ne­ma­te jõus­ta­mi­seks – koo­li­tus­teks ja eest­kos­te gru­pi loo­mi­seks. Tei­sest meet­mest saab Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts pro­jek­ti­le „Pa­lun is­tu­ge“ 1620 eu­rot ja Pe­nin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi 2000 eu­rot in­ven­ta­ri ost­mi­seks.

Lok­sa lin­na 3697 eu­rot
Pen­sio­nä­ri­de Ühen­duse Lok­sa Kom­pas­s pro­jek­ti „Su­lan­du­mi­ne ko­gu­kon­da lä­bi eri­ne­va­te rah­vus­te ti­he­da­ma oma­va­he­li­se suht­lu­se ja rii­gi aja­loo tund­mi­se“ toe­ta­tak­se ko­gu­kon­na­meet­mest 1898 eu­ro­ga ning MTÜ Ran­na­män­nid saab tee­nus­te aren­da­mi­se meet­mest 1799 eu­rot õmb­lus­ma­si­na­te ost­mi­seks rah­vus­li­ku kä­si­töö õmb­lus­teh­ni­ka­te aren­da­mi­seks.

Eelmine artikkelJumin­da Pool­saa­re Selt­sil on oma bänd ja ran­na­ka­lan­du­se osaü­hing
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­tu­sed