KOPi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed MTÜ-de­le

877

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus kin­ni­tas en­ne jaa­ni­päe­va toe­tus­sum­mad ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) ke­vad­voo­ru taot­lus­te­le. Har­ju maa­kon­da ja­ga­tak­se 138 814,76 eu­rot. Sel­lest kok­ku 15 978,38 eu­rot lä­heb Ani­ja val­last, 9977,60 eu­rot Kuu­sa­lu val­last, 1621 eu­rot Lok­sa lin­nast ja 4000 eu­rot Raa­si­ku val­last esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le. Toe­tu­se mak­si­mum­sum­ma ühe taot­lu­se koh­ta on 2000 eu­rot. Va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel kin­ni­tas toe­tu­sed Har­ju maa­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud hin­da­mis­ko­mis­jon. Käes­ole­vast aas­tast töö­tab ko­mis­jon HO­Li bü­roo juu­res, ku­na

Harju maa­va­lit­sust enam po­le.

Ani­ja vald
Ani­ja val­last toe­ta­tak­se ke­vad­voo­rus 9 pro­jek­ti.

MTÜ Aeg­vii­du Spor­dik­lu­bi saab 1896 eu­rot tree­ning­va­hen­di­te ost­mi­seks.
MTÜ-le Kihm­la-Sa­lu­mäe an­tak­se 1765,84 eu­rot kü­la­päe­va kor­ral­da­mi­seks.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab toe­tust ka­he­le pro­jek­ti­le – näi­tu­se „80 aas­tat Keh­ra tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­te­hast“ jaoks 1529,06 eu­rot ning Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra muu­seu­mi­le kon­to­ri­kom­bai­ni ja tea­de­te­tahv­li soe­ta­mi­seks 1123,62 eu­rot.

Ka MTÜ-le Nõmb­ra Kar­ja­mõis an­tak­se toe­tust ka­he­le ra­ha­taot­lu­se­le – 1960 eu­rot Kõr­ve­maa fil­miõh­tu­te lä­bi­vii­mi­seks ning 1980,50 eu­rot jä­rel­haa­gi­se ja pro­jek­to­ri tur­va­kas­ti soe­ta­mi­seks.

MTÜ-le Voo­se Kõrts eral­da­tak­se 1999 eu­rot pro­jek­ti­le „Köö­gi­mööb­li ja -teh­ni­ka soe­ta­mi­ne Voo­se ko­gu­kon­nas ko­ha­li­ku toi­du­ga seo­tud te­ge­vus­te aren­da­mi­seks“.

MTÜ-le Ing­ver an­tak­se 1728 eu­rot Keh­ra ait­kui­va­tis­se he­li­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks.

MTÜ Tant­su­ra­tas saab 1996,36 eu­rot folk­loo­ri­fes­ti­va­li „Tun­ne rah­vast en­da üm­ber“ toe­tu­seks.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­da lä­heb toe­tus­ra­ha 6 pro­jek­ti­le.

Ju­min­da Pool­saa­re Selts MTÜ-d toe­ta­tak­se 600 eu­ro­ga – pool­saa­re noor­te­le me­re­pääst­ja­te­le ka­las­ta­mi­se ja ka­la­lae­va­de tut­vus­ta­mi­seks.

MTÜ Öko­kul­ler saab 2000 eu­rot pro­jek­ti­le „„Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ 50“. Ka­vas on sel su­vel tä­his­ta­da 50 aas­ta möö­du­mist fil­mi „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ val­mi­mi­sest, suur osa fil­mi­võ­te­test oli Kol­ga­kü­las.

Vii­nis­tu Kü­la­selt­si­le an­tak­se toe­tust ka­he pro­jek­ti jaoks – 1827,80 eu­rot Vii­nis­tu rah­va­ma­ja ja Ees­ti va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks ning 2000 eu­rot rah­va­maj­ja se­mi­na­ri­lau­da­de ost­mi­seks.

Ka­sis­pea Kü­la­selts saab kü­lap­lat­si väl­jae­hi­ta­mi­seks 1549,80 eu­rot.
MTÜ Joa­ves­ki Kü­la toe­ta­tak­se 2000 eu­ro­ga Joa­ves­ki rah­va­ma­ja puh­ke­tu­ba­de si­sus­ta­mi­seks.

Lok­sa linn
MTÜ Ran­na­män­nid saab 1621,01 eu­rot õmb­lus- ja ti­kan­di­ma­si­na­te ka­su­ta­mi­se koo­li­tu­seks.

Raa­si­ku vald
Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si „Rah­va­maj­ja värs­kust“ an­tak­se 2000 eu­rot, et va­he­ta­da uu­te vas­tu va­nad kar­di­nad koos sii­ni­de­ga, lam­bid ja la­vae­si­sed tre­piast­med.

Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re Kü­la­selts MTÜ toe­ta­tak­se 2000 eu­ro­ga Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­gi lau­lu­la­va I eta­piks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kesk­väl­jak 2 ma­ja tu­le­kah­ju võis põh­jus­ta­da süü­ta­mi­ne
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­stest