Koos­töös ko­dud ohu­tu­maks

1236
MAIT KRÖÖNST­RÖM, Lok­sa ko­man­do pea­lik
MAIT KRÖÖNST­RÖM,
Lok­sa ko­man­do pea­lik

Ees­tis on um­bes 649 000 elu­ruu­mi, mil­lest kesk­mi­selt põ­leb üle 700–800 ko­du aas­tas. 2016. aas­tal põ­les 787 ko­du. Tu­le­kah­ju­des huk­kus 39 ja sai vi­gas­ta­da 107 ini­mest. Ko­du­des huk­kus neist 37 ini­mest.

2016. aas­tal toi­mu­nud pääs­te­sünd­mus­test on mit­te­nõue­te­ko­ha­sed küt­te­kol­ded elu­hoo­ne tu­le­kah­ju­de üks nel­jast kõi­ge olu­li­se­mast põh­ju­sest. Tu­le­kah­ju­de sa­ge­da­ne tek­ke­põh­jus pääs­tea­me­ti sta­tis­ti­ka ko­ha­selt on mit­te­kor­ras ole­vad ning oht­li­kud küt­te-ja elekt­ri­süs­tee­mid, mil­le oma­ni­kel ena­mas­ti puu­dub ra­ha nen­de kor­ras­ta­mi­seks ja tu­leo­hu­tus­nõue­te­ga vas­ta­vus­se vii­mi­seks.

Ko­du­de tu­leo­hu­tu­se ta­ga­mi­ne peab aga ole­ma kät­te­saa­dav kõi­gi­le, sõl­tu­ma­ta leib­kon­na ma­jan­dus­li­kust, ter­vis­li­kust või sot­siaal­sest sei­sun­dist. En­ne­tus­töö küm­ne aas­ta­ga on pääs­tea­met kü­las­ta­nud kok­ku 56 000 ko­du. Teh­tud töö on and­nud pääs­te­ame­ti­le sel­ge tead­mi­se prob­lee­mi­dest ja la­hen­dus­või­ma­lus­test.

Suu­ri­ma­te prob­lee­mi­de­na on pääs­tea­met tu­vas­ta­nud kat­ki­sed küt­te­kol­ded, hool­da­ma­ta korst­nad, rik­kis elekt­ri­süs­tee­mid ja suit­suan­du­ri puu­du­mi­se. „Ko­dud tu­leo­hu­tuks“ pro­jek­ti ees­märk on toi­me­tu­le­ku­ras­kus­tes leib­kon­da­de krii­ti­li­sed tu­leo­hu­tu­sa­la­sed prob­lee­mid la­hen­da­da ning te­ha se­da koos­töös kõi­gi oma­va­lit­sus­te­ga.

Ini­me­ne kel­le ko­dus ha­ka­tak­se pro­jek­ti raa­mes teos­ta­ma töid, peab ole­ma kin­nis­tu­raa­ma­tu and­me­tel ko­du oma­nik ja rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi ela­ma sel­lel pin­nal.

Kõik ko­dud le­pi­vad pääs­tea­meti ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­ga oma­va­hel kok­ku. Leib­kond, kes kuu­lub pro­jek­ti siht­rüh­ma on las­te­ga pe­red, puue­te­ga ini­me­sed, ük­si ela­vad ea­kad ja juh­tu­mi­põ­hi­selt abi va­ja­vad leib­kon­nad.

Abi­kõl­bu­li­ke ku­lu­de ni­me­ki­ri on koos­ta­tud koos­töös pääs­te­kes­kus­te ja oma­va­lit­sus­te­ga ning nen­deks on: küt­te­kol­de ehi­ta­mi­ne, pai­gal­da­mi­ne ja pa­ran­da­mi­ne, küt­te­sead­me pai­gal­da­mi­ne (näi­teks õhk­soo­jus­pump), korst­na ehi­ta­mi­ne, pai­gal­da­mi­ne ja pa­ran­da­mi­ne, elekt­ri­süs­tee­mi­de uuen­da­mi­ne, korst­na­püh­ki­mi­se tee­nus, suit­su- ja vin­guan­du­ri pai­gal­da­mi­ne, tu­le­kus­tu­ti või tu­le­teki ostmine ja erilahendused puue­te­ga ini­mes­tele kõi­gis eel­ni­me­ta­tud te­ge­vus­tes.

Sel­leks, et üles lei­da need kõi­ge roh­kem abi va­ja­vad ko­dud, saab oma pa­nu­se an­da igaüks, mär­ga­tes abi­va­ja­jat ning tea­vi­ta­des sel­lest ko­ha­lik­ku oma­va­lit­sust. Et ko­du ohu­tust oleks või­ma­lik hin­na­ta ning sel­le pro­jek­ti raa­mes olu­kor­da pa­ran­da­da, võiks tel­li­da eel­ne­valt ko­du­kü­las­tu­se pääs­tea­me­ti in­fo­te­le­fo­ni 1524 kau­du.

Ko­du­kü­las­tu­se käi­gus vaa­ta­vad pääst­jad tei­le so­bi­val ajal üle teie elu­ruu­mid ning hin­da­vad ära sel­le ris­kid, nõus­ta­vad ka tu­leo­hu­tu­se tee­ma­del. Pro­jek­ti „Ko­dud tu­leo­hu­tuks“ edu­kaks lä­bi­vii­mi­seks on va­ja­lik kõi­gi osa­pool­te soov te­ha koos­tööd ning lä­bi sel­le pa­nus­ta­da tur­va­li­se­ma elu­kesk­kon­na loo­mis­se.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tä­nu­peol said 3 lau­reaa­ti pree­miaks 320 eu­rot
Järgmine artikkelMinis­tee­rium: Kuu­sa­lu val­la­va­nem võib prae­gu ol­la ka vo­li­ko­gu lii­ge