Koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li erip­ree­miad Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa näi­tet­rup­pi­de­le

34
Kolga kooli näitetrupp Kolga Lahedad koos lavastaja KAIDI ALMETIGA. Parima naiskõrvalosatäitja preemia saanud HAAVA TALTS on pildil ees, rebase kostüümis. Ees paremal mitmekülgseima looja preemia pälvinud ELIISE TAMMEPÄRG. Foto Garina Toomingas

Aru­kü­la rah­va­ma­ja oli möö­du­nud nä­da­lal es­mas­päe­vast kol­ma­päe­va­ni, 13. -15. mail koo­li­de teat­rit­rup­pi­de ko­gu­ne­mis­koht – toi­mus Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­val. Es­mas­päe­val män­gi­sid põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses kok­ku 6 näi­te­trup­pi, tei­si­päe­val olid ka­vas algk­las­si­de 7 tru­pi ja kol­ma­päe­val güm­naa­siu­mi ar­ves­tu­ses 4 tru­pi eten­du­sed. Koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li ra­has­tab Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit.

Ida-Har­ju­maalt osa­le­sid fes­ti­va­lil Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Kol­ga koo­li ja Lok­sa güm­naa­siu­mi koo­li­teat­rid. Kuu­sa­lust oli põ­hi­koo­li trupp ja Lok­salt algk­las­si­de näi­te­ring ning Kol­ga kool oli esin­da­tud kol­me näi­tet­ru­pi­ga, neist kaks algk­las­si­dest ja põ­hi­koo­li õpi­las­te Ko­hal-oli­jad.
Žüriis olid Tii­na Mäl­berg ja Krist­jan Lüüs ning algk­las­si­de esi­ne­mis­päe­val koos nen­de­ga Ja­ne Lau­ter, põ­hi­koo­li­de päe­val Me­ri­ke Ka­hu.

He­li ja val­gus­tu­se eest hoo­lit­ses Hen­ry Ka­ri Di­gi­ku­jun­da­ja OÜst. Kui žürii pä­rast eten­du­si aru pi­das, esi­nes algk­las­si­de­le kloun Um­mi, põ­hi­koo­li trup­pi­de ül­la­tu­se­si­ne­ja oli Jan Uus­põld ning güm­naa­siu­mi teat­ri­te­le te­gid Rei­go Tamm ja Jo­han Rand­ve­re teat­ri­maa­gia ka­va.
Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas kor­ral­das maa­kon­na koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li küm­nen­dat kor­da – Aru­kü­la rah­va­ma­jas on toi­mu­nud aas­ta­tel 2003, 2006, 2014 ja 2015 ning ala­tes 2018. aas­tast, ko­roo­na tõt­tu jäi 2021. aas­tal ära. Ta kir­ju­tas mul­lu sü­gi­sel taas pro­jek­ti ja Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit tel­lis tä­na­vu­se fes­ti­va­li Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­silt.

„Püüan te­ha nii, et noor­tel oleks fes­ti­va­lil hu­vi­tav ja nad ta­hak­sid osa­le­da ka siis, kui peap­ree­miat või lau­reaa­di­tiit­lit ei saa. Fes­ti­val oli pin­ge­va­ba ja to­re, va­he­peal käi­di õues rah­va­ma­ja ta­ga män­gu­väl­ja­kul mäng­mas. Rah­va­ma­ja et­te tel­li­sin ham­bur­ge­ri bus­si, et noor­tel oleks või­ma­lus süüa os­ta. Kol­me fes­ti­va­li­päe­va­ga käis me rah­va­ma­jas kok­ku üle 220 noo­re,“ lau­sus Ga­ri­na Too­min­gas.

Kol­ga algk­las­si­de näi­tet­ru­pid
Kol­ga koo­li algk­las­si­de õpe­ta­ja ja la­vas­ta­ja Kai­di Al­met oli fes­ti­va­lil ka­he tru­pi­ga: 1. klas­si näi­tet­ru­pi­ga ja algk­las­si­de näi­te­rin­gi­ga Kol­ga La­he­dad.

Kol­ga 1. klass sai loo­tu­stand­va uue tu­li­ja pree­mia Lii­na Raud­si­ku 1959. aas­tal aval­da­tud „Ke­vad­pi­du met­sas“ põh­jal teh­tud sa­ma­ni­me­li­se la­vas­tu­se eest. Tru­pi kolm näit­le­jat päl­vi­sid erip­ree­mia – Ro­bert Ge­di­ke pa­ri­ma ka­ru­po­ja rol­li, Saa­ra Jur­jev võr­ra­tu dikt­sioo­ni­ga le­pat­rii­nu rol­li ja Loo­ne Lu­ha­ki­vi sä­ra­va soo­ri­tu­se eest.

La­vas­ta­ja Kai­di Al­met rää­kis, et näi­dend sün­dis 1. klas­si draa­ma­tun­di­de raa­mes. Raa­ma­tu „Ke­vad­pi­du met­sas“ tõi koo­li ja pak­kus la­vas­ta­mi­seks pea­te­ge­last Enet män­gi­nud Loo­ne Lu­ha­ki­vi ema. Tru­pis män­gib ko­gu klass. Kos­tüü­mid teh­ti koos õpe­ta­ja­te ja lap­se­va­ne­ma­te­ga, õpe­ta­jad val­mis­ta­sid loo­ma­te­ge­las­te­le kõr­vad, ko­du­des ot­si­ti so­bi­vat vär­vi rii­ded. „Ke­vad­pi­du met­sas“ män­gi­ti kõi­ge­pealt Kol­ga koo­lis las­teaia­las­te­le, kes käi­sid ke­vad­koo­lis ja alus­ta­vad sü­gi­sel koo­li­teed.

Kol­ga koo­li algk­las­si­de näi­te­tru­pi Kol­ga La­he­dad la­vas­tus „Õnn on re­ba­ne“ sai pree­mia leid­li­ke la­hen­dus­te loo­mi­se eest. Pa­ri­ma nais­kõr­va­lo­sa­täit­ja pree­mia päl­vis Haa­va Talts. La­vas­tu­ses eri rol­le män­gi­nud Elii­se Tam­me­pär­gi­le an­ti mit­me­külg­sei­ma loo­ja pree­mia.

Näi­te­rin­gi la­vas­tu­se koh­ta kõ­ne­les Kai­di Al­met, et ka sel­les män­gi­vad pal­jud es­ma­kord­selt: „Žürii kii­tis, et trupp män­gis rõõ­mu­ga, oli kok­ku­hoi­dev. Tükk rää­gib sõp­ru­sest re­ba­se­ga. Lap­sed ise män­gi­sid puid, vään­du­vaid ok­si ja jõ­ge­sid. Muu­si­ka­ku­jun­du­ses olid lau­lud õn­nest, ka fol­kan­samb­li Uu­ri­kad laul „Õnn tu­li meie õue­le“ ning iga osa­täit­ja sai ise la­vas­tu­ses öel­da, mis teeb te­da õn­ne­li­kuks.“

Kol­ga Ko­hal-oli­jad
Erip­ree­miaid an­ti ka fes­ti­va­lil põ­hi­koo­li ar­ves­tu­ses osa­le­nud Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te 4. ja 5. klas­si tru­pi­le, selle liikmed on varem män­gi­nud algk­las­si­de näi­te­rin­gis. Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te la­vas­tus „Lü­hi­dalt ebaõig­lu­sest“ ni­me­ta­ti pa­ri­maks luu­le­kom­po­sit­sioo­niks ja sai erip­ree­mia jul­ge pea­le­hak­ka­mi­se eest. La­vas­tus on kok­ku pan­dud Wim­ber­gi luu­le­teks­ti­de põh­jal, dra­ma­ti­see­ris ja la­vas­tas Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Cat­lyn Re­bas, kes prae­gu õpib Tar­tu Üli­koo­lis teat­ri­tea­dus­te eria­la 2. kur­su­sel.

La­vas­ta­ja Cat­lyn Re­bas: „Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te asu­ta­ja ja pi­ka­aeg­ne la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul läks mu­ja­le töö­le ning koo­li hu­vi­juht Lii­na Talts pak­kus, kas ta­hak­sin tul­la la­vas­ta­ma. Ot­sus­ta­sin, et püüan Kol­ga koo­li teat­rit­ra­dit­sioo­ni elus hoi­da. Ku­na õpin Tar­tus, on näi­tet­ru­pi proo­vid ree­de­ti. La­vas­ta­sin luu­le­kom­po­sit­sioo­ni, plaan oli min­na tal­vel Jõ­ge­va­le luu­le­võist­lu­se­le, kuid see jäi ära. Mu­gan­da­sin Wim­ber­gi luu­le­tu­si, la­vas­tu­se foo­kus on hoo­li­mi­ses ja kok­ku­hoid­mi­ses. Rää­ki­si­me las­te­ga sel tee­mal, aru­ta­si­me et­te­val­mis­ta­va prot­ses­si käi­gus. Kol­ga koo­lis esi­ta­si­me näi­den­di Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va kont­ser­dil. Fes­ti­va­li žürii tun­nus­tas ko­gu tru­pi män­gu­lus­ti, meie lap­sed olid kõi­ge nae­ru­sui­se­mad.“

Lok­sa güm­naa­siu­mi näi­tet­rupp
Pa­ri­ma mees­kon­na­män­gu pree­mia an­ti fes­ti­va­lil algk­las­si­de ar­ves­tu­ses Lok­sa güm­naa­siu­mi teat­rit­ru­pi la­vas­tu­se­le „Vaes­laps ja ta­lu­tü­tar“ Ju­han Kun­de­ri mui­nas­ju­tu ai­ne­tel, la­vas­ta­ja on koo­li hu­vi­juht ja õpe­ta­ja Tuu­li Laur.

Pa­rima mees­kõr­va­lo­sa­täit­ja pree­mia sai sel­les la­vas­tu­ses män­gi­nud Lu­kas Loo­mus. Lok­sa truppi tun­nus­ta­ti veel efekt­sei­ma la­vag­rim­mi ja kau­ni­ma ka­va­le­he erip­ree­mia­ga.

Lok­sa koo­li klas­siõ­pe­ta­ja ja hu­vi­juht Tuu­li Laur üt­les, et te­gu on 4. klas­si tru­pi­ga ja ta la­vas­tas näi­den­di draa­ma­tun­di­des: „Esi­ta­si­me sa­ma tük­ki me koo­li teat­ri­fes­ti­va­lil. Efekt­se la­vag­rim­mi ai­tas te­ha lap­se­va­nem Ve­ro­ni­ka Va­hi-Ka­za­ko­va, kes pak­kus end ap­pi koo­li teat­ri­päe­vaks ja sai või­ma­lu­se tul­la ka maa­kon­na teat­ri­fes­ti­va­li­le. Ta te­gi ko­gu tru­pi­le vah­vad näo­maa­lin­gud. Ka­va­le­hti te­gid lap­sed koos ees­ti kee­le õpe­ta­ja Katrin Laanega. Nad koos­ta­sid mi­tu ka­van­dit, mil­lest valisime Kaisa Joonase tehtud ka­va­le­he. Sellel on joo­nis­tus ja kä­sit­si kir­ju­ta­tud tekst.“

Pa­ri­ma mees­kon­na­män­gu tun­nus­tu­se koh­ta sõ­nas ta, et lap­sed olid la­val tões­ti na­gu üks mees­kond, pa­nid part­ne­reid tä­he­le, olid täie­li­kult oma rol­li­des ning kül­lap ai­ta­sid sel­le­le kaa­sa ka vah­vad näo­maa­lin­gud.

Tuu­li Laur li­sas, et ta­hab taas tä­na­da koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­jat Ga­ri­na Too­min­gat, kes on sel­le üle­san­de en­da­le võt­nud ju­ba mit­men­dat kor­da: „Aru­kü­la rah­va­maj­ja on ala­ti vä­ga to­re min­na, seal on hea saal ja so­bi­va­te mõõt­me­te­ga la­va. Vas­tu­võtt on suu­re­pä­ra­ne ja hoo­liv, au­hin­na­laud rik­ka­lik. Häs­ti to­re ja abi­val­mis oli ka seal­ne he­li­mees. Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­val võiks­ki jää­da toi­mu­ma Aru­kül­la.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li näi­tet­rupp
Põ­hi­koo­li ar­ves­tu­ses päl­vis pa­ri­ma la­vas­ta­ja tiit­li No­ra Me­ri­voo Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8. klas­sist, ta la­vas­tas And­rus Ki­vi­räh­ki „Ka­kand ja ka­kand“. La­vas­tus sai fes­ti­va­lil ka pa­ri­ma mees­kon­na­män­gu pree­mia.

No­ra Me­ri­voo te­gi la­vas­tu­se koo­lip­rog­ram­mis et­te näh­tud loov­töö­na. Te­da ju­hen­das Kuu­sa­lu kesk­koo­li hu­vi­juht ja näi­den­di­te la­vas­ta­ja Sai­ma Kal­lion­si­vu.

Tü­kis on kolm osa­täit­jat: No­ra Me­ri­voo män­gib Põl­lu­ka­kan­dit, koos No­ra Me­ri­voo­ga män­gu­fil­mis „Kratt“ män­gi­nud Eli­se Tek­ko Keld­ri­ka­kan­dit ja Kuu­sa­lu koo­li 11. klas­si õpi­la­ne Karl To­bias Vald­mann Ämb­lik­ku.

„Loov­töö kaits­mi­ne tu­leb koo­lis järg­mi­sel nä­da­lal. Ku­na ole­me näi­te­rin­gi­ga va­rem mit­mel kor­ral käi­nud teat­ri­fes­ti­va­lil, ot­sus­ta­si­me, et võik­si­me ka nüüd min­na. See on mi­nu esi­me­ne la­vas­ta­misp­ro­jekt, žürii üt­les, et oli na­gu pä­ris tea­ter,“ ju­tus­tas No­ra Me­ri­voo.

Kui žürii sai tea­da, et sel­le tü­ki la­vas­ta­ja on 15aas­ta­ne ja te­gu on koo­li­töö­ga, sai ta vä­ga kii­ta. Too­di esi­le leid­lik­ku la­hen­dust ku­ju­ta­da ämb­li­ku­võr­ku võrk­too­li­ga, mis kin­ni­ta­ti rip­pu­ma. Tun­nus­ta­ti ka kos­tüü­me, mi­s la­vas­ta­ja oli en­da sõ­nul leid­nud koo­li kos­tüü­mi­laost, Ämb­li­ku ja­lu­tus­ke­pi ja üm­mar­gu­sed pril­lid sai os­ta ka­su­ta­tud riie­te poo­di­dest.

La­vas­tust „Ka­kand ja ka­kand“ näeb nel­ja­päe­val, 30. mail Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaia õpe­ta­jad õpi­vad ees­ti keelt ühi­ses kee­le­koh­vi­kus
Järgmine artikkelKeh­ra las­teaia re­mon­diks üle 16 000 eu­ro