Kon­kur­si „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2024“ võit­jad

28

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli pü­ha­päe­val, 14. ap­ril­lil kon­kurss „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2024“. Lau­lu­võist­lu­se kor­ral­das MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts kon­kur­siü­ri­tu­se­na Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel. Osa­le­jaid oli 24, na­gu oli ka eel­mi­sel kor­ral aas­ta ta­ga­si.

Laul­jaid hin­das kol­me­liik­me­li­ne žürii, ku­hu kuu­lu­sid laul­ja ja lau­lu­kir­ju­ta­ja Kel­li Uus­ta­ni, Keh­ra güm­naa­siu­mi muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja EM­TA kla­ves­sii­ni eria­la õpi­la­ne Mee­ri Kraas ning Kuu­sa­lu noor­te bän­di­rin­gi ju­hen­da­ja, soo­lo­ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne.

Kuu­sa­lu val­last pää­se­vad igast va­nu­seg­ru­pist kaks pa­ri­mat laul­jat Har­ju­maa Lau­lu­laps 2024 fi­naal­võist­lu­se­le, mis tä­na­vu toi­mub 3. ja 4. mail Laag­ri kul­tuu­ri­kes­ku­ses Saue val­las.
Kõi­ge noo­re­mas, 3-4aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli osa­le­jaid 4. Väl­ja an­ti kaks esi­koh­ta, need said ning lä­he­vad maa­kond­li­ku­le kon­kur­si­le Kuu­sa­lu val­da esin­da­ma Gre­ta-Ala­na Lai­ne ja Kir­ke Mä­gi. Mõ­le­ma õpe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

5-6aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli 2 võist­le­jat. Esi­ko­ha sai ja pää­seb Har­ju­maa kon­kur­si­le Gaia-Alo­re Lai­ne. Ka te­ma lau­luõpe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

7-9aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis osa­le­sid 10 laul­jat. Har­ju­maa lau­lu­kon­kur­si­le lä­he­vad esi­ko­ha võit­nud Ida Mar­ga­ret­he Mäe­vä­li ja tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Len­ne Laur. Neid õpe­tab sa­mu­ti Kül­li-Kat­ri Es­ken.

10-12aas­ta­te va­nu­seg­ru­pis oli 4 võist­le­jat. Esi­me­se ko­ha sai Mar­ta Kar­na, tei­se ko­ha Ma­ri­liis Ko­se­mets. Mõ­le­mad esin­da­vad Kuu­sa­lu val­da maa­kond­li­kul kon­kur­sil. Nen­de lau­lu­õpe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

13-15aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis oli 3 osa­le­jat. Har­ju­maa kon­kur­si­le lä­he­vad sa­mu­ti Kül­li-Kat­rin Es­ke­ni õpi­la­sed – esi­ko­ha võit­nud Bri­gi­ta Uu­sen ja tei­se ko­ha päl­vi­nud Tee­le Leed­järv.
16-18aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis saa­vu­tas esi­me­se ko­ha Sand­ra-Liis Liit­vee, kel­le lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu täien­das ko­mis­jo­ni
Järgmine artikkelLa­he­maa Tur­is­mi­ü­hing osa­leb In­ter­reg pro­jek­tis