Kommentaar MTÜ Kehra Kooli Vilistlased rahvaküsitlusele

1754

JAANUS KALEV,
Anija vallavolikogu esimees

MTÜ-l Kehra Kooli Vilistlased on plaanis korraldada 24.10.-20.11.2016 rahvaküsitlus Kehra valla nime toetajate väljaselgitamiseks. Pean siinkohal vajalikuks esitada omapoolne kommentaar.
Vallavolikogud ja ühinemisläbirääkimiste komisjon on kogu protsessi juhtinud lähtudes võrdse partnerluse põhimõttest ning järgides head tegutsemistava ja kehtivat seadusandlust. Aegviidu vallavalitsus ja -volikogu on ühinemisläbirääkimiste jooksul Anija vallalt tehtud ettepanekutesse suhtunud väga lugupidavalt ja konstruktiivselt.
Augustis-septembris viisid mõlemad omavalitsused läbi nime ettepanekute korje, mis oli kantud soovist kaasata vallarahvast otsuste kujundamise protsessi. Ühinemiskomisjoni, kuhu kuuluvad nii Anija kui Aegviidu esindajad, ettepanekul otsustasid vallavolikogud, et mõlemalt omavalitsuselt pakutakse tulevasele rahvaküsitlusele välja üks mõlema valla elanike eelistatum nimi.
Lisaks lepiti kahepoolselt kokku, et koos liitumishääletusega pannakse lisaküsimusena hääletusele nime küsimus. 16. augustist -5. septembrini toimunud loodava ühisvalla nime ettepanekute korjest selgus, et Anija vallas soovisid elanikud kõige enam ühinenud valla nimeks Anija valda, mis oli enam kui poolte ettepaneku teinud inimeste eelistus. Aegviidu puhul oli kõige populaarsem ettepanek Kõrvemaa vald, Kehra valda ei pakutud. Seejärel otsustasid Aegviidu ja Anija vallavolikogud elanikelt enim toetust saanud kaks nime panna rahvahääletusele, kuigi haldusreformi seadus ei nõua nime kohta küsitluse korraldamist.
Möödunud nädalal toimus mõlemas vallas rahvaküsitlus, mille tulemusel kogus Anija valla nimi mõlemas omavalitsuses kokku 189 toetajat ning Kõrvemaa valla nimi 94 toetajat. Anija ja Aegviidu valla ühinemislepingu projektis oli kokku lepitud, et enim hääli saanud nimi saab uue valla nimeks. Kahe valla ühinemiskomisjon kogunes esmaspäeval, 17. oktoobril ning lepiti kokku, et tulenevalt küsitluse tulemustest esitatakse volikogudele ettepanek panna ühisvalla nimeks Anija vald.
MTÜ-l Kehra Kooli Vilistlased on kogu ühinemisprotsessi ajal olnud võimalus edastada oma ettepanekuid nii liitumislepingusse, mille avalik väljapanek toimus 19. septembrist kuni 9. oktoobrini, kui ka osaleda loodava valla nime ettepanekute tegemises 16. augustist 5. septembrini. Tunneme heameelt, et MTÜ osales ideekorjes ning nende ettepanek oli ka põhjalikult argumenteeritud. Vaatamata sellele pakuti ideekorjes Anija vallas ülekaalukalt populaarseimaks nimeks Anija vald, järgnes Kõrvemaa vald ning alles kolmandana Kehra vald. Ka ei vaidlustatud MTÜ Anija vallavolikogu otsust lisada rahvaküsitlusse küsimus, kas pooldatakse nime „Anija vald” või „Kõrvemaa vald”.
Siinkohal kinnitan veel kord, et möödunud nädalal korraldatud Anija valla rahvaküsitlus toimus vastavalt vabariigi valitsuse määrusele „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord“, Anija vallavolikogu 14.09.2016 otsusele nr 266, kus otsustati lisada rahvaküsitluse koosseisu küsimused moodustatava omavalitsuse nime „Anija vald” või „Kõrvemaa vald” valimiseks ning vastavalt Anija vallavalitsuse 20.09.2016 korraldusele nr 2-3/443, millega määrati elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse aeg ja koht.
Aegviidu vallavolikogu esimehe Toomas Tõnise sõnul pole Aegviidu inimesed kordagi pidanud reaalseks võimalust, et ühisvald kannaks Kehra nime. Pigem ollakse seda meelt, et Aegviidu elanikud soovivad tulevikus koos Kehra elanike ja kõigi teiste tänaste Anija valla elanikega elada ühinenud vallas, mille nimi on Anija vald.

Eelmine artikkelHaldusreform ja võimalused Raasiku valla iseseisvaks jätkamiseks
Järgmine artikkelRaasiku valla lasteaiatasu suurus hakkab sõltuma sissekirjutusest